ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις

Νόμος 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των

διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων

των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄154)

Άρθρο 1

 

Έννοια, σκοπός, μέλη

 

1. Τα Επιμελητήρια αποτελούν υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών

και νομικών προσώπων, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια. Τα

Επιμελητήρια είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επί των οποίων ο Υπουργός

Ανάπτυξης ασκεί κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία, ως προς τη νομιμότητα των πράξεών

τους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μπορεί να μεταβιβάζει στους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας

την αρμοδιότητα που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο.

2. Σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της περιφέρειάς τους, είναι η προστασία και η

ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα

παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της

εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής. Η παροχή προς την Πολιτεία

γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, περιλαμβανομένων και των σχετικών

νομοσχεδίων, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την

εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Η παροχή στα μέλη τους

και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό

θέμα.

[Η παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 άρθ.19 Ν.3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297)]

3.Μέλη: Μέλη του Επιμελητηρίου είναι υποχρεωτικά:

α. Τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν την έδρα της εμπορικής τους δραστηριότητας στην

περιφέρεια του Επιμελητηρίου.

β. Τα νομικά πρόσωπα και οι συνεταιρισμοί, εφόσον έχουν εμπορική ιδιότητα και έδρα στην

περιφέρεια του Επιμελητηρίου.

γ. Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα

υποκαταστήματα ημεδαπών τραπεζών, τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία αλλοδαπών

επιχειρήσεων, εφόσον είναι εγκατεστημένα στην περιφέρεια του οικείου Επιμελητηρίου,

καθώς και οι παραγωγικές μονάδες των ανωτέρω επιχειρήσεων, που είναι εγκατεστημένες

εκτός της περιφέρειας του οικείου Επιμελητηρίου, στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους. Η

υποχρέωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο αρχίζει στην περίπτωση των φυσικών

προσώπων από την έναρξη της εμπορικής τους δραστηριότητας και στην περίπτωση των

νομικών προσώπων από τη σύστασή τους.

[Η περ.γ’ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 άρθ.19 Ν.3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297)]

4. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου κάθε Επιμελητηρίου, τα οποία μπορούν να παρίστανται

στις συνεδριάσεις αυτού, είναι και οι πρόεδροι ή οι νόμιμοι αναπληρωτές αυτών του

Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Εμπορικού Συλλόγου, άλλων Επιμελητηρίων, που

προβλέπονται στο νόμο αυτόν και εδρεύουν στην ίδια περιφέρεια, οι πρόεδροι ή οι νόμιμοι

αναπληρωτές τους των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων που είναι συναφείς με το

εμπόριο, τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία, οι πρόεδροι ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους του

Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, καθώς και

ο διευθυντής ή ο νόμιμος αναπληρωτής του της Τράπεζας της Ελλάδος και των τριών

μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, που διατηρούν υποκαταστήματα στην περιφέρεια του

οικείου Επιμελητηρίου. Μέλη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, είναι και όσοι

διετέλεσαν πρόεδροι του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου και τα επίτιμα

μέλη αυτού ή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, καθώς και μέχρι τέσσερα πρόσωπα που

δραστηριοποιούνται στον κλάδο, στον οποίο ανήκει το οικείο Επιμελητήριο, που έχουν

αποδεδειγμένα επιτυχή επίδοση στο εμπόριο, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία ή τις υπηρεσίες, τα

οποία ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου. Τα μέλη

του διοικητικού συμβουλίου που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια (μέλη εκ του νόμου)

δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

[Η παρ.4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 άρθ.19 Ν.3419/2005, (ΦΕΚ Α’ 297)]

5. Ίδρυση – Κατάργηση: Τα Επιμελητήρια ιδρύονται, καταργούνται, συγχωνεύονται ή

μεταβάλλουν έδρα με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού

Εμπορίου και στο οποίο ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα. Μπορούν επίσης με απόφαση

του διοικητικού τους συμβουλίου να ιδρύουν παραρτήματα σε άλλες πόλεις της περιφέρειάς

τους, κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού τους Συμβουλίου.

6. Σε κάθε νομό λειτουργεί ένα Επιμελητήριο. Διαχωρισμός των Επιμελητηρίων σε αυτοτελή

εμποροβιομηχανικά, βιοτεχνικά και επαγγελματικά επιτρέπεται να γίνεται σε νομούς που

έχουν τουλάχιστον 250.000 κατοίκους και σε παραμεθόριες ή ακριτικές, κατά γεωγραφική

έννοια, περιοχές, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων του Διοικητικού

Συμβουλίου του Επιμελητηρίου και των επαγγελματικών οργανώσεων του νομού και

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

[Η παρ.6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.5 άρθ.19 Ν.3419/2005, (ΦΕΚ Α’ 297)]

7. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου, μπορεί να ιδρύονται

γραφεία του Επιμελητηρίου και σε άλλες πόλεις του νομού. Με προεδρικό διάταγμα, που

εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ρυθμίζονται τα θέματα

διάρθρωσης και στελέχωσης των γραφείων αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

[Η παρ.7 προστέθηκε με την παρ.6 άρθ.10 Ν.2741/1999, (ΦΕΚ Α’ 199) και αντικαταστάθηκε

ως άνω με την παρ.5 άρθ.19 Ν.3419/2005, (ΦΕΚ Α’ 297)]

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες

1. Τα Επιμελητήρια ασκούν κάθε αρμοδιότητα σχετική με το σκοπό τους, όπως αυτός

αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1. Οι αρμοδιότητες των Επιμελητηρίων ασκούνται

κατά τρόπο που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση του σκοπού τους.

2. Τα Επιμελητήρια έχουν ιδίως και τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. Υποβάλλουν προς την Πολιτεία εισηγήσεις συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα,

για θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης και του τομέα των υπηρεσιών ή γενικά για την

εθνική οικονομία. Συμμετέχουν σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής και

μεριμνούν, με κάθε μέσο, για την ανάπτυξη του εξαγωγικού κυρίως εμπορίου, της

μεταποίησης, του τομέα των υπηρεσιών και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της

παραγωγικότητας.

β. Χορηγούν στα μέλη τους πιστοποιητικά εγγραφής και καταγωγής προϊόντων, βεβαιώνουν

τη γνησιότητα της υπογραφής αυτών, καταγράφουν συστηματικά τα εμπορικά και

επαγγελματικά έθιμα, παρέχουν πληροφορίες στα μέλη τους και στην Πολιτεία για τις

αλλοδαπές αγορές, τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και για άλλα συναφή θέματα.

Ενημερώνουν τα μέλη τους για τα αναπτυξιακά, τα επενδυτικά και τα χρηματοδοτικά

προγράμματα. Μελετούν τις τάσεις και εξελίξεις στην εθνική οικονομία και υποβάλλουν

σχετικές προτάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής

οικονομίας.

γ. Προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου,

ασκώντας τις σχετικές αρμοδιότητες και μπορεί να τηρούν το Εμπορικό Μητρώο των μελών

που εδρεύουν στην περιφέρειά τους και χορηγούν βεβαιώσεις ή ταυτότητες.

δ. Αναλαμβάνουν, μόνα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, μετά από πρόταση του

διοικητικού τους συμβουλίου και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, τη διαχείριση

βιομηχανικών και ελεύθερων ζωνών, εμπορικών κέντρων, μόνιμων εκθέσεων και εκθετηρίων

χώρων, σταθμών, λιμένων, αιθουσών δημοπρασιών, γενικών αποθηκών, εργαστηρίων

ανάλυσης και εξέτασης εμπορευμάτων.

ε. Επιτρέπεται να συνιστούν εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν υπάγονται στον

ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε αυτοτελώς είτε με άλλους φορείς, με αυτοτελή διαχείριση των

πόρων τους, ιδίως των κοινοτικών κονδυλίων ή των εσόδων από άλλους διεθνείς

οργανισμούς και με σκοπούς την ανάπτυξη της πληροφορικής, τη δια βίου εκπαίδευση και

κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των μελών τους ή και

τρίτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3369/2005 (ΦΕΚ 171 Α), την εφαρμογή κάθε μορφής

κοινοτικών προγραμμάτων ή την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου επιμελητηριακού σκοπού.

Με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου οι οποίες υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργού

Ανάπτυξης, μπορούν να συνιστούν κεφαλαιουχικές εταιρείες ή να συμμετέχουν σε αυτές, η

δραστηριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό δημόσιου συμφέροντος. Οι δαπάνες που

προκαλούνται από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου υπόκεινται στον έλεγχο του

Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μπορούν να διενεργούν πραγματογνωμοσύνες και δειγματοληψίες και

να επιλύουν, με διαιτησία, εμπορικές διαφορές με βάση κατάλογο, που συντάσσεται κάθε δύο

(2) χρόνια και ισχύει και για τις δικαστικές και διοικητικές αρχές. Οι αμοιβές των προσώπων

που συμμετέχουν στις εργασίες που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο καθορίζονται με

απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής. Αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν κατ’ εξουσιοδότηση

των αρμόδιων οργάνων της Πολιτείας και κάθε άλλο έργο συναφές με το σκοπό τους, ύστερα

από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

στ. Διεξάγουν σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα και χορηγούν πιστοποιητικά,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3369/2005, οργανώνουν συνέδρια, σεμινάρια και

εκπαιδευτικά προγράμματα, με ανάθεση της εκτέλεσης αυτών απευθείας σε εξειδικευμένα

πρόσωπα, και χορηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις, επιχορηγούν τα στελέχη τους και παρέχουν

ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία οποιασδήποτε μορφής, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Μπορούν να συνιστούν επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη τους, υπαλλήλους τους ή

τρίτους, καθώς και να αναθέτουν σε εξειδικευμένα πρόσωπα την εκπόνηση μελετών και

άλλων εργασιών, που έχουν σχέση με τους σκοπούς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

και να εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή να επιχορηγούν τέτοιες εκδόσεις, οικονομικού κυρίως

περιεχομένου.

ζ. Μπορούν να επιχορηγούν, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου τους, πρωτοβουλίες

που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής

οικονομίας, πολιτιστικές, κοινωνικές και εθνικές εκδηλώσεις, να απονέμουν βραβεία ή άλλες

τιμητικές διακρίσεις για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες και να ενισχύουν

οικονομικά συλλόγους και εργοδοτικές οργανώσεις. Μπορούν να ενισχύουν οικονομικά τα

Ασφαλιστικά Ταμεία των υπαλλήλων τους και να καλύπτουν ή να δανειοδοτούν το σύνολο ή

μέρος των ελλειμμάτων του Ταμείου Προνοίας των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων, καθώς

και να ενισχύουν οικονομικά τις αναγνωρισμένες υπαλληλικές οργανώσεις των υπαλλήλων

των Επιμελητηρίων.

η. Αναλαμβάνουν, ύστερα από αίτηση μέλους ή υποψήφιου μέλους τους, να υποβάλουν

ενώπιον κάθε αρχής ή υπηρεσίας αιτήματα και δικαιολογητικά για λογαριασμό των μελών ή

υποψήφιων μελών τους, να συγκεντρώνουν και παραδίδουν σε αυτά κάθε πιστοποιητικό και

έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες της τοπικής

αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε βαθμού ή από δικαστικές αρχές, εφόσον τα έγγραφα και τα

πιστοποιητικά αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα του μέλους ή του υποψήφιου

μέλους το οποίο υπέβαλε τη σχετική αίτηση. Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται έναντι

ανταποδοτικού τέλους το οποίο καταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης. Με κοινή

απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζεται το ύψος

του ανταποδοτικού τέλους, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης αυτού και κάθε άλλη

σχετική λεπτομέρεια.

θ. Ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που αποδεδειγμένα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των

σκοπών τους και στην εθνική οικονομική ανάπτυξη.

[Το άρθρο 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ.20 Ν.3419/2005, (ΦΕΚ Α’ 297)]

Άρθρο 3

Οργάνωση Επιμελητηρίων

1. Τα Επιμελητήρια διακρίνονται σε αμιγή και μεικτά.

2. Αμιγή Επιμελητήρια είναι τα Βιοτεχνικά που διαθέτουν μόνο Τμήματα Βιοτεχνών και τα

Επαγγελματικά που διαθέτουν μόνο Τμήματα Επαγγελματιών και Υπηρεσιών. Τα μεικτά

Επιμελητήρια κατανέμουν τα μέλη τους υποχρεωτικά στα εξής τμήματα: α) εμπορικό, β)

υπηρεσιών και γ) μεταποιητικό. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου

Επιμελητηρίου μπορεί να ιδρύονται και άλλα Τμήματα. Τα Τμήματα δεν έχουν αυτοτέλεια,

προεδρεύονται από τον αιρετό πρόεδρό τους ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και εισηγούνται

προς τη διοίκηση του οικείου Επιμελητηρίου, για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους. Για τη

δημιουργία Τμήματος σε Επιμελητήρια τα οποία εδρεύουν στους Δήμους Αθήνας, Πειραιά και

Θεσσαλονίκης απαιτούνται τουλάχιστον διακόσιες (200) επιχειρήσεις και για τα υπόλοιπα

Επιμελητήρια της Χώρας απαιτούνται τουλάχιστον είκοσι (20) επιχειρήσεις. Ο αριθμός των

επιχειρήσεων που απαιτείται κατά το προηγούμενο εδάφιο μπορεί να μειώνεται, σε

εξαιρετικές περιπτώσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης που εκδίδεται μετά από πρόταση της Κεντρικής

Ένωσης Επιμελητηρίων, καθορίζονται τα κριτήρια της ταξινόμησης των εμπορικών

δραστηριοτήτων των μελών των Επιμελητηρίων και της κατάταξης αυτών ανά Επιμελητήριο ή

ανά Τμήματα Επιμελητηρίων. Αν αμφισβητείται η κατάταξη μέλους στο οικείο Επιμελητήριο,

επιλαμβάνεται τριμελής επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

για τα Επιμελητήρια του Νομού Αττικής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενικού Γραμματέα

Περιφέρειας για τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της Χώρας και αποτελείται από έναν υπάλληλο

του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της Περιφέρειας αντίστοιχα, ως Πρόεδρο, και από έναν

εκπρόσωπο καθενός από τα δύο Επιμελητήρια. Αν αμφισβητείται η κατάταξη μέλους σε

Τμήμα του οικείου Επιμελητηρίου, επιλαμβάνεται τριμελής επιτροπή που συγκροτείται με

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια του Νομού Αττικής και του αρμόδιου

κατά περίπτωση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τα υπόλοιπα Επιμελητήρια της Χώρας

και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της Περιφέρειας αντίστοιχα,

ως Πρόεδρο, ένα μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου και τον

Διευθυντή ή Προϊστάμενο του Τμήματος Μητρώου ή αν ελλείπει, από υπάλληλο της αρμόδιας

υπηρεσίας. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος ενός από τα Επιμελητήρια, που ορίζεται με

τον αναπληρωτή του από τον πρόεδρο της Επιτροπής.

[Το άρθρο 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ.21 Ν.3419/2005, (ΦΕΚ Α’ 297/)]

Άρθρο 3α

Όργανα διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων είναι το διοικητικό συμβούλιο και η διοικητική

επιτροπή.

[Τα άρθρα 3α, 3β, 3γ, 3δ, 3ε, 3στ, 3ζ, 3η και 3θ τίθενται όπως προστέθηκαν με το άρθ. 22

Ν.3419/2005, (ΦΕΚ Α’ 297)]

Άρθρο 3β

Διοικητικό συμβούλιο

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από τα ταμειακώς εντάξει μέλη του

Επιμελητηρίου με εκλογές που διεξάγονται κάθε τέταρτο έτος, σε ημερομηνία που ορίζεται

μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου και της 15ης Δεκεμβρίου. Η διαδικασία διεξαγωγής της εκλογής

για την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου προβλέπεται στο άρθρο 3γ.

2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής:

α. Για εγγεγραμμένα μέλη μέχρι 15.000, 21 μέλη.

β. Για εγγεγραμμένα μέλη από 15.001, 31 μέλη.

Ειδικά στα διοικητικά συμβούλια των Επιμελητηρίων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης,

Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, εκλέγονται 61 μέλη. Ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε

Τμήματος στο διοικητικό συμβούλιο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά

από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου, με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο αριθμός των

μελών του κάθε Τμήματος, η συνεισφορά αυτών στην τοπική και εθνική οικονομία και οι

θέσεις εργασίας που καλύπτονται από τη δραστηριότητά τους.

3. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει καθήκοντα εντός δέκα (10) ημερών από την

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της εφορευτικής επιτροπής, με την οποία

ανακηρύσσονται οι εκλεγόμενοι. Η ανάληψη των καθηκόντων κατά το προηγούμενο εδάφιο

δεν εμποδίζεται από την υποβολή ενστάσεων κατά του κύρους των αρχαιρεσιών ή της

εκλογής συγκεκριμένου μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

4. Το διοικητικό συμβούλιο συζητεί τα σημαντικότερα θέματα του εμπορίου, της μεταποίησης

και των υπηρεσιών, απονέμει τιμητικές διακρίσεις, που σχετίζονται με τα θέματα αυτά,

εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό, καταργεί τη διοικητική επιτροπή ή μέλος της

με απόφαση της πλειοψηφίας των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του και αποφασίζει

για κάθε θέμα, που έχει σχέση με την επιμελητηριακή δραστηριότητα.

5. Οι συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, στις οποίες προεδρεύει ο πρόεδρος της

διοικητικής επιτροπής, διεξάγονται δημόσια και σε εξαιρετικές περιπτώσεις χωρίς

δημοσιότητα, τακτικά μεν μία φορά το μήνα, εκτός από το μήνα Αύγουστο, έκτακτα δε εφόσον

ζητηθεί από τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών του. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου,

από την ανάληψη των καθηκόντων του, μεριμνά για την πρόοδο της εθνικής οικονομίας και

όχι μόνο για τα συμφέροντα της τάξης ή της κατηγορίας, από την οποία προέρχεται.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από πρόταση της Κεντρικής

Ένωσης Επιμελητηρίων, εγκρίνεται ο ενιαίος κανονισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του

διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με απόφασή

του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει μέρος των

αρμοδιοτήτων του στη Διοικητική Επιτροπή. Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων που

προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

7. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα αν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον του ενός των

αιρετών μελών του και αν διεξάγεται επαναληπτική συνεδρίαση, με την παρουσία του ενός

τρίτου (1/3) των αιρετών μελών, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με την απόλυτη

πλειοψηφία των παρόντων. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου συμμετέχουν,

πέραν από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1, ο διοικητικός

προϊστάμενος, οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και εκπρόσωπος του συλλόγου των

εργαζομένων στο Επιμελητήριο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 3γ

Εκλογές

1. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλτιο για όλα τα τμήματα του

Επιμελητηρίου και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι

κατωτέρω, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει και έχει παρέλθει ένας χρόνος από την εγγραφή

τους στο Επιμελητήριο, το οποίο ασκείται ως ακολούθως:

α. Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο μία ψήφο.

β. Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο ψήφους των ομόρρυθμων εταίρων της που

υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

γ. Κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μέχρι δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός

διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

δ. Κάθε ανώνυμη εταιρεία τρεις ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το

διοικητικό συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που

ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ε. Κάθε υποκατάστημα, μία ψήφο του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.

στ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μία ψήφο του

νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

ζ. Κάθε συνεταιρισμός δύο ψήφους του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των

αναπληρωτών τους.

2. Ταμειακώς εντάξει μέλη θεωρούνται τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές

υποχρεώσεις τους προς τα Επιμελητήρια ή έχουν διακανονίσει αυτές, σύμφωνα με όσα

ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4.

3. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά. Στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν

στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση

αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, όσοι έχουν καταδικαστεί

αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία,

ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία,

τοκογλυφία, παράβαση των άρθρων 336 και 353 του Ποινικού Κώδικα ή για παραβάσεις του

νόμου περί εμπορίας ναρκωτικών και εφόσον οι σχετικές ποινές είναι καταχωρισμένες στο

απόσπασμα του ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 577 του Κώδικα Ποινικής

οικονομίας, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή φυλάκισης για παράβαση της

νομοθεσίας που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής νομοθεσίας ή για παράνομη

άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή για παραβάσεις των διατάξεων του Ν. 936/1979 (ΦΕΚ

144 Α) και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την αποκατάστασή τους, όσοι έχουν

κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή οι

επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση.

4. Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του

Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών

ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιρειών, ή

συνεταιρισμών, ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων.

Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα

από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία της

εκλογής, τη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων και τη συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής,

την εκλογή του προέδρου των Τμημάτων των Επιμελητηρίων και του αναπληρωτή του,

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την προπαρασκευή, τη διεξαγωγή των

εκλογών και την επικύρωση των αποτελεσμάτων αυτών.

5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από

γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον τρόπο

και τη διαδικασία εκλογής των μελών της Διοικητικής Επιτροπής από τα αιρετά μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά τη συγκρότηση και τη

σύνθεσή της. Με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, μπορεί

να ορίζεται η δυνατότητα διεξαγωγής των εκλογών μέσω διαδικτύου, καθώς και η οργάνωση

και η διαδικασία για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.

Άρθρο 3δ

Πρόεδρος Επιμελητηρίου

Πρόεδρος του οικείου Επιμελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασμού, ο

οποίος συγκεντρώνει το ήμισυ πλέον μιας των εδρών. Για τον επικεφαλής κάθε συνδυασμού

δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. Αν κανένας από τους συνδυασμούς δεν συγκεντρώνει το

ποσοστό που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου εκλέγεται

από το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την

εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση της απερχόμενης διοικητικής επιτροπής ή, αν αυτή

παραληφθεί, ύστερα από πρόσκληση του διοικητικού προϊσταμένου.

Άρθρο 3ε

Διοικητική Επιτροπή

1. Η διοικητική επιτροπή κάθε Επιμελητηρίου αποτελείται από τον πρόεδρο, τους α΄ και β΄

αντιπροέδρους, τον γενικό γραμματέα και τον οικονομικό επόπτη. Πρόεδρος της διοικητικής

επιτροπής είναι ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

2. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την εκλογή του προέδρου του

Επιμελητηρίου και με πρόσκληση αυτού, συνέρχεται το διοικητικό συμβούλιο του

Επιμελητηρίου και εκλέγει τα υπόλοιπα μέλη της διοικητικής επιτροπής αυτού. Η παράδοση

της απερχόμενης διοικητικής επιτροπής γίνεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από

την εκλογή της νέας διοικητικής επιτροπής.

3. Ο πρόεδρος που αναπληρώνεται από τους αντιπροέδρους, κατά τη σειρά τους,

προσδιορίζει επακριβώς τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου στα πλαίσια των αποφάσεων

του διοικητικού συμβουλίου, κατευθύνει και συντονίζει τις ενέργειες της διοικητικής επιτροπής,

επιλύει κάθε επείγον ζήτημα, ενημερώνοντας τη διοικητική επιτροπή του Επιμελητηρίου,

εκπροσωπεί αυτό ενώπιον των αρχών και υπογράφει τα έγγραφα του Επιμελητηρίου. Ο

γενικός γραμματέας, που αναπληρώνεται από τον οικονομικό επόπτη, τηρεί τα πρακτικά των

συνεδριάσεων των οργάνων του Επιμελητηρίου.

Ο οικονομικός επόπτης επιμελείται γενικά όλων των διαχειριστικών πράξεων του

Επιμελητηρίου.

4. Η διοικητική επιτροπή ψηφίζει τον κανονισμό λειτουργίας της, που εγκρίνεται από το

διοικητικό συμβούλιο. Είναι αρμόδια και υπεύθυνη για την εύρυθμη λειτουργία του

Επιμελητηρίου και λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση προς το σκοπό αυτόν, συγκαλεί το

διοικητικό συμβούλιο και εκτελεί τις αποφάσεις αυτού.

Είναι αρμόδια, σε συμφωνία με τον διοικητικό προϊστάμενο ή τον γενικό διευθυντή, κατά

περίπτωση, για τις μετακινήσεις και τοποθετήσεις του προσωπικού. Είναι αρμόδια για την

εκπροσώπηση του επιμελητηρίου σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής, τη

χορήγηση πιστοποιητικών και άλλων βεβαιώσεων, για πραγματογνωμοσύνες, δειγματοληψίες

και διαιτησίες, συνιστά επιτροπές και ομάδες εργασίας, αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την

έκδοση περιοδικών και βιβλίων, επιχορηγεί τις συναφείς εκδόσεις και διενεργεί τις δαπάνες,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 4. Η διοικητική επιτροπή

επιμελείται για τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού.

5. Η διοικητική επιτροπή συγκαλείται από τον πρόεδρο αυτής ή ύστερα από αίτημα δύο

τουλάχιστον από τα μέλη της και συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία τριών τουλάχιστον

μελών της, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 3στ

Αναπλήρωση και έκπτωση μελών διοικητικού συμβουλίου και διοικητικής επιτροπής

1. Θέση μέλους του διοικητικού συμβουλίου που κενώθηκε συμπληρώνεται από τον πίνακα

επιλαχόντων του ίδιου συνδυασμού. Θέση μέλους της διοικητικής επιτροπής που κενώθηκε

συμπληρώνεται από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες.

Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, ο Υπουργός Ανάπτυξης διορίζει τα ελλείποντα μέλη του

διοικητικού συμβουλίου, επιλέγοντάς τα, μεταξύ πέντε έως δέκα προσώπων, τα οποία

υποδεικνύει το διοικητικό συμβούλιο από τον κατάλογο του οικείου συνδυασμού.

2. Αν ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου μειωθεί, για οποιονδήποτε λόγο, κάτω

από το μισό, διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου.

3. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της διοικητικής επιτροπής εκπίπτει αυτοδίκαια

από τη θέση του ή το αξίωμά του, εφόσον απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από

πέντε συνεχείς συνεδριάσεις ή απολέσει την ιδιότητα του εκλογέα, για τους λόγους που

αναφέρονται στο άρθρο 3γ. Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη,

κατά την πρώτη συνεδρίασή του μετά τη συνδρομή του λόγου έκπτωσης και αν δεν εκδοθεί η

πράξη αυτή από το διοικητικό συμβούλιο, τη σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδει ο Υπουργός

Ανάπτυξης.

4. Τα μέλη που απώλεσαν την ιδιότητα του εκλογέα ή εξέπεσαν από το αξίωμά τους για

οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να επανεκλεγούν στις αμέσως επόμενες εκλογές.

Άρθρο 3ζ

Προσωπικό Επιμελητηρίων

1. Το προσωπικό των Επιμελητηρίων αποτελείται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, από

υπαλλήλους με θητεία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και από προσωπικό με έμμισθη

εντολή. Ο οργανισμός του κάθε Επιμελητηρίου που ορίζει τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις

οργανικές θέσεις και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια συντάσσεται από το διοικητικό

συμβούλιο και εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του

Υπουργού Ανάπτυξης.

2. Τα Επιμελητήρια μπορούν, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να προσλαμβάνουν

ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες, καθώς και ειδικούς συμβούλους και να καθορίζουν τους

όρους εργασίας και αμοιβής τους. Η θητεία των ειδικών επιστημονικών συνεργατών και των

ειδικών συμβούλων λήγει με τη λήξη της θητείας του διοικητικού συμβουλίου που τους

προσέλαβε. Ο αριθμός των προσλαμβανομένων κατά το προηγούμενο εδάφιο ειδικών

συνεργατών και ειδικών συμβούλων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο για τα Επιμελητήρια

με προσωπικό μέχρι σαράντα υπαλλήλους και το 5% του συνόλου των υπαλλήλων για όλα τα

υπόλοιπα Επιμελητήρια. Η σχετική διαδικασία πρόσληψης κατά το προηγούμενο εδάφιο

καθορίζεται και ολοκληρώνεται από το οικείο Επιμελητήριο, το οποίο ορίζει και τα κριτήρια

επιλογής, το δε αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, και μόνον, υπόκειται σε έλεγχο

νομιμότητας που ασκεί το Α.Σ.Ε.Π..

Άρθρο 3η

Διοικητικός προϊστάμενος

1. Διοικητικός προϊστάμενος ορίζεται μόνο στα Επιμελητήρια όπου δεν υπάρχει γενικός

διευθυντής. Ο διοικητικός προϊστάμενος του προσωπικού του Επιμελητηρίου είναι μόνιμος

υπάλληλος του κλάδου ΠΕ και αν δεν υπάρχει υπάλληλος του κλάδου αυτού, διοικητικός

προϊστάμενος ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ ή ΔΕ.

2. Ο διοικητικός προϊστάμενος ορίζεται ή αντικαθίσταται με απόφαση της διοικητικής

επιτροπής με τον αναπληρωτή του, ο οποίος επιλέγεται μεταξύ των προϊσταμένων των

διευθύνσεων.

3. Ο διοικητικός προϊστάμενος εκτελεί τις αποφάσεις της διοικητικής επιτροπής, παρίσταται

χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις της, εισηγείται στη διοικητική επιτροπή κάθε θέμα

ημερήσιας διάταξης, υπογράφει κάθε έγγραφο υπηρεσιακού χαρακτήρα, χορηγεί στους

υπαλλήλους τις κανονικές και αναρρωτικές άδειες και εκτελεί τις αποφάσεις μετακινήσεων και

τοποθετήσεων του προσωπικού μετά από σύμφωνη γνώμη της διοικητικής επιτροπής.

Άρθρο 3θ

Γραφεία εξωτερικού

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορεί να ιδρύει γραφεία στο εξωτερικό που

στελεχώνονται με ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό, η μισθοδοσία των οποίων

βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων μπορεί να

προσλαμβάνει προσωπικό, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, καταρτίζοντας σχετική

σύμβαση. Ειδικά, το βοηθητικό προσωπικό προσλαμβάνεται επί τόπου, και πρέπει να έχει

ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους – μέλους της Ε.Ε. και τόπο διαμονής την περιφέρεια

όπου εδρεύει το γραφείο.

Άρθρο 4

Οικονομικά θέματα

1. Πόροι των Επιμελητηρίων είναι:

α. Οι ετήσιες συνδρομές των μελών τους, που καταβάλλονται μέσα στο έτος στο οποίο

αναφέρονται. Η αξίωση του Επιμελητηρίου για την είσπραξη των συνδρομών παραγράφεται

με την πάροδο δέκα (10) ετών από το τέλος του έτους εντός του οποίου έπρεπε να

καταβληθούν. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή

επιτηδευματιών, αν η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων δεν συνοδεύεται από τη βεβαίωση

του οικείου Επιμελητηρίου για την καταβολή ή το διακανονισμό των ετήσιων εισφορών προς

αυτό. Η ανωτέρω βεβαίωση ισχύει μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο

εκδόθηκε.

Ποσοστό 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών των Επιμελητηρίων,

πλην των μελών των βιομηχανικών τμημάτων, διατίθεται για την ενίσχυση της Γενικής

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και της

Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.). Ποσοστό 3% επί των ετήσιων

εσόδων από τις συνδρομές των μελών των βιομηχανικών τμημάτων Επιμελητηρίων διατίθεται

για την ενίσχυση των Συνδέσμων Βιομηχανιών και Εξαγωγέων.

Ο τρόπος κατανομής του ποσοστού που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, τα Αποδεικτικά

στοιχεία για την αριθμητική δύναμη των δικαιούχων και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται

με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μετά γνώμη της Ε.Σ.Ε.Ε., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., του

Σ.Ε.Β., καθώς και της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων.

Ποσοστό τουλάχιστον 3% επί των ετήσιων εσόδων από τις συνδρομές των μελών των

Επιμελητηρίων διατίθεται με απόφαση των διοικητικών συμβουλίων των Επιμελητηρίων, σε

Ομοσπονδίες και Σωματεία που είναι μέλη της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Συνδέσμων

Βιομηχανιών και Εξαγωγέων ή άλλων επαγγελματικών οργανώσεων.

Οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων, εκτός από το τμήμα αυτών που αφορά τη

μισθοδοσία του προσωπικού τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προσκομίσουν απόδειξη από

τράπεζα, που αποδεικνύεται η κατάθεση των ανωτέρω ποσών για την προηγούμενη

κλεισμένη οικονομική χρήση.

β. Τα τέλη καταχώρησης στο πρωτόκολλο επωνυμιών, καθώς και τα τέλη ελέγχου και

θεώρησης του δικαιώματος χρήσης των επωνυμιών και των διακριτικών τίτλων.

γ. Τα δικαιώματα εγγραφής και μεταβολών των μελών στο Εμπορικό Μητρώο και άλλα έσοδα

από δραστηριότητες προσώπων που εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ή άλλο

Μητρώο που τυχόν τηρεί το οικείο Επιμελητήριο.

δ. Τα δικαιώματα που εισπράττονται για την έκδοση κάθε μορφής πιστοποιητικών, αδειών ή

άλλων εγγράφων, καθώς και τα δικαιώματα από τη διεξαγωγή διαιτησίας και τη διενέργεια

πραγματογνωμοσύνης και δειγματοληψίας.

ε. Οι επιχορηγήσεις, οι ενισχύσεις κάθε μορφής, όπως αυτές που καταβάλλονται για την

εκτέλεση κοινοτικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων άλλων διεθνών οργανισμών, οι

δωρεές, οι κληρονομιές και οι κληροδοσίες.

Τα Επιμελητήρια δεν επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για λειτουργικές

δαπάνες.

στ. Οι πρόσοδοι από την περιουσία τους ή από την άσκηση δραστηριότητάς τους κάθε

μορφής.

ζ. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

2. Συνδρομές: Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου

καθορίζεται το ύψος των ετήσιων συνδρομών των μελών, καθώς και το ύψος των λοιπών

δικαιωμάτων και τελών. Με απόφαση της διοικητικής επιτροπής του οικείου Επιμελητηρίου

μπορεί να διακανονίζεται σε δόσεις η καταβολή των οφειλόμενων συνδρομών, βεβαιωμένων

ή μη, από παρελθούσες χρήσεις.

3. Είσπραξη συνδρομών: Κάθε Επιμελητήριο μπορεί, με απόφαση της διοικητικής επιτροπής,

να αναθέτει την είσπραξη των οφειλόμενων σε αυτό συνδρομών σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή

νομικά, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή αμοιβή που καθορίζεται σε ποσοστό. Η είσπραξη των

συνδρομών μπορεί να γίνει και μέσω πιστωτικών καρτών. Ο τρόπος και οι λεπτομέρειες

καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

4. Παροχή υπηρεσιών: Τα Επιμελητήρια οφείλουν να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα

μέλη τους, που δεν έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις.

Το ίδιο ισχύει και για τους κληρονόμους των μελών τους και για κάθε τρίτο, που αποκτά

δικαιώματα από μέλος του Επιμελητηρίου.

(5. Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση: Τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια

αποζημίωση των μετακινούμενων μελών του διοικητικού συμβουλίου και της διοικούσας

επιτροπής ή των μελών των Επιμελητηρίων καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού

συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Με

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου καθορίζονται τα έξοδα

παράστασης του προέδρου και των μελών της διοικητικής επιτροπής αυτού. Οι αμοιβές των

μελών του διοικητικού συμβουλίου, των υπαλλήλων ή τρίτων, για τη συμμετοχή τους σε κάθε

μορφής επιτροπές και ομάδες εργασίας, καθορίζονται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής

του οικείου Επιμελητηρίου. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια

λαμβάνονται μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικείου

Επιμελητηρίου. Κατ΄ εξαίρεση στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που έχουν μόνιμη

κατοικία σε νησιωτικές περιοχές, εκτός της έδρας του Επιμελητηρίου, καταβάλλονται

οδοιπορικά έξοδα για τις μετακινήσεις τους στην έδρα του Επιμελητηρίου, προκειμένου να

συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου).

[Η παρ.5 καταργήθηκε με το άρθ.36 παρ.β Ν.3419/2005, ΦΕΚ Α΄ 297)]

6. Αποζημίωση, προκαταβολές και ειδικά επιδόματα: Στο μόνιμο προσωπικό των

Επιμελητηρίων, που αποχωρεί από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης, καταβάλλεται

αποζημίωση ίση με το σύνολο των τακτικών αποδοχών τριών (3) μηνών, εφόσον ο

συνταξιοδοτούμενος έχει συμπληρώσει συνολική υπηρεσία δέκα (10) ετών σε Επιμελητήρια.

Για κάθε πρόσθετη πενταετή υπηρεσία, στην οποία περιλαμβάνεται και η υπηρεσία που

διανύθηκε στο Δημόσιο ή σε άλλο Ν.π.δ.δ. καταβάλλεται επιπλέον ένας μηνιαίος μισθός. Ως

πρόσθετη υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου, λογίζεται και η υπηρεσία που υπερβαίνει το

ήμισυ της πενταετίας. Η αποζημίωση που προβλέπεται στα προηγούμενα εδάφια

καταβάλλεται και σε όσους απολύονται λόγω κατάργησης θέσης ή πνευματικής ή σωματικής

ανικανότητας και στην περίπτωση που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης. Αν αποβιώσει ο

δικαιούχος, η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται κατ΄ ισομοιρία στον ή στη σύζυγο που επιζεί

και στα τέκνα του μέχρι τη συμπλήρωση του εικοστού πέμπτου (25ου) έτους της ηλικίας τους

και πέρα από το έτος αυτό, εφόσον είναι ανίκανα για εργασία λόγω αναπηρίας. Αν ελλείπουν

τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, η αποζημίωση καταβάλλεται κατ΄

ισομοιρία στους γονείς, εφόσον αυτοί αποτελούσαν προστατευόμενα μέλη του θανόντος. Στο

προσωπικό των Επιμελητηρίων μπορεί να χορηγούνται, με απόφαση της οικείας διοικητικής

επιτροπής, προκαταβολές μέχρι έξι μηνιαίων μισθών, οι οποίες αποδίδονται μέχρι και σε 36

ισόποσες μηνιαίες δόσεις, προσαυξημένες με επιτόκιο που ισχύει κάθε φορά για καταθέσεις

ταμιευτηρίου. Στο πάσης φύσεως βοηθητικό προσωπικό, όπως οδηγοί, κλητήρες, φύλακες

και καθαρίστριες, μπορεί να χορηγείται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής κάθε χρόνο

στολή υπηρεσίας. Αποσπάσεις υπαλλήλων των Επιμελητηρίων σε δημόσιες υπηρεσίες και

Ν.π.δ.δ. γίνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου

υπαλλήλου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του οικείου Επιμελητηρίου.

7. Οικονομικές και άλλες διατάξεις: Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την

31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται από τη

διοικητική επιτροπή κάθε Οκτώβριο, εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υποβάλλεται,

για τελική έγκριση, στον Υπουργό Ανάπτυξης το Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Κάθε Απρίλιο

συντάσσεται από τη διοικητική επιτροπή ο απολογισμός και υποβάλλεται στην Κεντρική

Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης εντός μηνός από την έγκρισή του από το διοικητικό

συμβούλιο. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται και για κάθε τροποποίηση του

προϋπολογισμού.

8. Προμήθειες: Η σύναψη και εκτέλεση όλων των συμβάσεων προμηθειών αγαθών,

υπηρεσιών και ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών των Επιμελητηρίων διενεργούνται σύμφωνα με

ενιαίο κανονισμό. Η διαδικασία πραγματοποίησης των δαπανών που συνεπάγεται η εκτέλεση

των ανωτέρω συμβάσεων διέπεται από τις παραδεδεγμένες νομικές και οικονομικές αρχές,

όπως της δημοσιότητας, της διασφάλισης του συμφέροντος του Επιμελητηρίου, της ταχείας

ενέργειας και της ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Ο ενιαίος κανονισμός θεσπίζεται με

προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από

γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Κατ’ εξαίρεση, για δαπάνες που προκαλούνται

από την εκτέλεση των συμβάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ποσού κατώτερου

των σαράντα χιλιάδων ευρώ δεν απαιτείται η διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού. Το ανωτέρω

ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται, κάθε διετία, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,

όταν συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι και σε ποσοστό μέχρι 10% κάθε φορά.

9. Συνδρομή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου: Το ύψος της ετήσιας συνδρομής των

Επιμελητηρίων υπέρ της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου

καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από πρόταση της Κ.Ε.Ε..

[Το άρθρο 4,όπως είχε τροποποιηθεί με την παρ.6 άρθ. 10 Ν.2741/1999 και το άρθρο 17

Ν.2919/2001, ΦΕΚ Α 128. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ.23 Ν.3419/2005,ΦΕΚ Α

297]

Άρθρο 5.

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κεντρική Ένωση

Επιμελητηρίων» (Κ.Ε.Ε.) με έδρα την Αθήνα. Η Κ.Ε.Ε. τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού

Ανάπτυξης και έχει ως μέλη της όλα τα Επιμελητήρια της χώρας. Σκοπός της Κ.Ε.Ε. είναι η

εκπροσώπηση των Ελληνικών Επιμελητηρίων στο εξωτερικό, η μελέτη θεμάτων ανάπτυξης

της εθνικής οικονομίας και η παροχή προς τις δημόσιες αρχές γνωμοδοτήσεων για κάθε θέμα

που είναι σχετικό με τους σκοπούς των Επιμελητηρίων. Μέλη της Κ.Ε.Ε., χωρίς δικαίωμα

ψήφου, μπορεί να είναι, με απόφαση αυτής, και τα Ελληνόφωνα Επιμελητήρια της χώρας,

ύστερα από σχετική αίτησή τους. Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 1

και 2 του άρθρου 2 ασκούνται κατ’ αναλογία και από την Κ.Ε.Ε. σε πανελλήνιο επίπεδο.

[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ.24 Ν.3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297]

2. Όργανα Διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων: Όργανα διοίκησης της Κεντρικής

Ένωσης των Επιμελητηρίων είναι η γενική συνέλευση των Επιμελητηρίων και η διοικητική

επιτροπή.

3. Η γενική συνέλευση της Κ.Ε.Ε. αποτελείται από τον πρόεδρο κάθε Επιμελητηρίου ή τον

νόμιμο αναπληρωτή του και από ένα μέλος του διοικητικού του συμβουλίου ή τον νόμιμο

αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται από αυτό. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα,

εφόσον είναι παρόντα τα μισά πλέον ενός του συνόλου των μελών της, ή σε επαναληπτική

συνεδρίαση, εφόσον είναι παρόν το ένα τρίτο των μελών. Η γενική συνέλευση συνεδριάζει

στην έδρα της ή σε άλλον τόπο και συνέρχεται το πρώτο και τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους

και εκτάκτως, όταν συγκαλείται με απόφαση της διοικητικής επιτροπής κατά την κρίση αυτής

και του προέδρου της Κ.Ε.Ε.. Η γενική συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό, τα πεπραγμένα

και τον προϋπολογισμό της Κ.Ε.Ε..

[Η παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ.24 Ν.3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297]

4. Η διοικητική επιτροπή: Η διοικητική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο και οκτώ μέλη,

τα οποία πρέπει να είναι εν ενεργεία πρόεδροι Επιμελητηρίων και εκλέγονται από τη γενική

συνέλευση που συνέρχεται το πρώτο τρίμηνο κάθε τέταρτου έτους. Τα μέλη της διοικητικής

επιτροπής εκλέγουν, μεταξύ των μελών της, τους Α, Β, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ αντιπροέδρους, που

προέρχονται ανά ένας, αντίστοιχα, από τα αμιγή βιοτεχνικά, επαγγελματικά, από τα

εμποροβιομηχανικά, από τα μεικτά Επιμελητήρια και περιφερειακά Επιμελητήρια, τον

οικονομικό επόπτη, τον γενικό γραμματέα και ένα μέλος της που προέρχεται από

Επιμελητήριο της περιφέρειας. Εάν δεν υπάρχει εκλόγιμος υποψήφιος προερχόμενος από

οποιοδήποτε από τα ανωτέρω Επιμελητήρια, ως αντιπρόεδρος εκλέγεται μέλος προερχόμενο

από τα υπόλοιπα Επιμελητήρια. Τα μέλη της διοικητικής επιτροπής έχουν θητεία ίση με τη

θητεία των οργάνων του Επιμελητηρίου. Η διοικητική επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα με την

παρουσία πέντε μελών της, συνέρχεται μία φορά κάθε μήνα ή και νωρίτερα, κατά την κρίση

του προέδρου της, και αποφασίζει για κάθε θέμα για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τη

γενική συνέλευση ή όταν υπάρχει ανάγκη λήψης άμεσης απόφασης, μέσα στα πλαίσια των

σκοπών της Κ.Ε.Ε.. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού

Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Ε., ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία

εκλογής των μελών της διοικητικής επιτροπής της Κ.Ε.Ε., το εκλογικό σύστημα, την υποβολή

υποψηφιοτήτων, την υποβολή ενστάσεων και την επίλυσή τους, την εκλογή των

αντιπροέδρων, του οικονομικού επόπτη και του αναπληρωτή του, του γενικού γραμματέα και

του αναπληρωτή αυτού, τη συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία

λεπτομέρεια.

[Η παρ.4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ.24 Ν.3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297]

5. Συμμετοχή της Πολιτείας: Στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης

Επιμελητηρίων μπορεί να συμμετέχει χωρίς ψήφο ο Διευθυντής Εμπορικών Οργανώσεων του

Υπουργείου Εμπορίου, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων

Επιμελητηρίων, εκπρόσωποι άλλων υπουργείων, υπηρεσιακοί παράγοντες και κάθε ειδικά

προσκαλούμενος τρίτος.

6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης,

καθορίζονται τα θέματα της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης της Κ.Ε.Ε.. Με απόφαση του

Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης της Κ.Ε.Ε., καθορίζεται το

ποσοστό επί των συνδρομών των Επιμελητηρίων, το οποίο περιέρχεται στην Κ.Ε.Ε.. Από τον

πόρο αυτόν η Κ.Ε.Ε. μπορεί να επιχορηγεί τα αναγνωρισμένα Ελληνικά Επιμελητήρια στην

αλλοδαπή. Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

Εφόσον στις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις του παρόντος

νόμου για τα Επιμελητήρια εφαρμόζονται αναλογικά και για την Κ.Ε.Ε.. Οι προϋπολογισμοί

των Επιμελητηρίων, εκτός από το τμήμα αυτών που αφορά τη μισθοδοσία των υπαλλήλων

τους, δεν εγκρίνονται, αν αυτά δεν προσκομίσουν απόδειξη από τράπεζα, με την οποία να

αποδεικνύεται η κατάθεση του ποσού που αντιστοιχεί στο ανωτέρω ποσοστό για την

προηγούμενη κλεισμένη οικονομική χρήση.

[Η παρ.6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ.24 Ν.3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297)]

Άρθρο 6.

Επιμελητήρια εξωτερικού.

1. Ελληνικά Επιμελητήρια εξωτερικού: Επιτρέπεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται

μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορίου, ύστερα από έκθεση της ελληνικής διπλωματικής

αρχής, να συνιστώνται ή να καταργούνται ελληνικά Επιμελητήρια, που έχουν έδρα πόλεις του

εξωτερικού, με μέλη κατά το 1/2 τουλάχιστον Έλληνες υπηκόους ή ομογενείς και με σκοπό

την προώθηση και ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και

της χώρας που εδρεύουν .Διευθυντής των Επιμελητηρίων αυτών ορίζεται με απόφαση του

Υπουργού Εμπορίου Έλληνας υπήκοος για τετραετή θητεία δυνάμενη να ανανεωθεί.

2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης,

επιτρέπεται να ιδρύονται, να λειτουργούν και να καταργούνται στην Ελλάδα με τον όρο της

αμοιβαιότητας, αμιγή αλλοδαπά Επιμελητήρια, εφόσον συμμετέχουν σε αυτά είκοσι

τουλάχιστον αλλοδαποί, υπήκοοι της ενδιαφερόμενης χώρας ή χωρών, που είναι

εγκατεστημένοι επαγγελματικά στην Ελλάδα, δύο τουλάχιστον χρόνια πριν από την ίδρυση

του Επιμελητηρίου και έχουν την εμπορική ιδιότητα.

[Η παρ.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ.25 Ν.3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297]

3. Χρήση όρου «Επιμελητήριο»: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση

του Υπουργού Ανάπτυξης, επιτρέπεται η χρήση της λέξης «Επιμελητήριο» ή η απαγόρευση

της συνέχισης της χρήσης αυτής από σωματεία Ελλήνων και αλλοδαπών, αστικές μη

κερδοσκοπικές εταιρείες και ενώσεις προσώπων, που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των

εμπορικών συναλλαγών των χωρών των μελών τους. Κάθε άλλη χρήση της λέξης

«Επιμελητήριο» απαγορεύεται απολύτως.

[Η παρ.3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ.24 Ν.3419/2005, ΦΕΚ Α’ 297]

4. Εποπτεία Υπουργού Εμπορίου: Τα Επιμελητήρια και τα Σωματεία του παρόντος άρθρου

είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν στο Υπουργείου Εμπορίου έκθεση πεπραγμένων.

Άρθρο 7.

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις.

1. Ισχύς νόμων: Οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 8 του Ν. 1089/1980,(ΦΕΚ 261 Α’),

εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι της θεσπίσεως του εμπορικού μητρώου. Μετά το άρθρο 5

του Ν. 1089/1980 προστίθεται άρθρο 5α ως εξής:

Άρθρο 5α

Υποχρεώσεις αρχών.

1. Οι γραμματείς των πρωτοδικείων της περιφέρειας κάθε επιμελητηρίου είναι υποχρεωμένοι:

α. Να μη δέχονται για καταχώρηση στα βιβλία εταιρειών, που τηρούν και να μη θωρούν

συμφωνητικά σύστασης ή τροποποίησης ή λύσης προσωπικών εταιρειών και εταιρειών

περιορισμένης ευθύνης αν αυτά δεν έχουν θεωρηθεί για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης

της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο.

β. Να αποστέλλουν σ ‘αυτό, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα θεωρημένα

αντίγραφα, των συμφωνητικών σύστασης, τροποποίησης και λύσης εμπορικών εταιρειών,

που έχουν καταχωρισθεί στο οικείο βιβλίο του πρωτοδικείου, καθώς και των πτωχευτικών

αποφάσεων. Οι νομαρχίες είναι υποχρεωμένες να μην εγκρίνουν καταστατικά ή

τροποποιήσεις καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών, αν αυτά δεν έχουν θεωρηθεί για τον

έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο

Επιμελητήριο. Οι δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να μην χορηγούν σε

φυσικά πρόσωπα βεβαιώσεις υποβολής δήλωσης έναρξης δραστηριότητας, αν αυτά δεν τους

προσκομίσουν βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου από το οικείο

Επιμελητήριο.

2. (..)

3. Προσωρινή ισχύς διατάξεων: Μέχρι να εκδοθούν τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο

προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και κανονισμοί, εξακολουθούν να ισχύουν τα

μέχρι τούδε εκδοθέντα.

4. (..)

5. (..)

[Οι παράγραφοι 2, 4 και 5 του παρόντος άρθρου καταργήθηκαν με το άρθ.36 Ν.3419/2005,

ΦΕΚ Α 297/6.12.2005]

6. Μέλη της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Δ.Ε.Ε.: Το άρθρο 3 του Ν.Δ. 31.12.1925,

όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2880/17.6.1954,τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 3.

1. Μέλη της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Δ.Ε.Ε. είναι εκ του νόμου όλα τα Ελληνικά

Επιμελητήρια.

2. Μέλη της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Δ.Ε.Ε. μπορούν να γίνουν, με αίτησή τους, οι

εμπορικές , βιομηχανικές και εν γένει οικονομικές ενώσεις, ιδρύματα και οι οργανισμοί,

εφόσον οι ενώσεις αυτές τα ιδρύματα και οι οργανισμοί, ή τα μέλη τους συναλλάσσονται

κυρίως με το εξωτερικό ή η αποστολή τους συνιστάνται στην προστασία ουσιώδους

εξαγωγικού προϊόντος της χώρας. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, η παραδοχή

αυτών είναι υποχρεωτική για το Δ.Ε.Ε.

3. Μέλη της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Δ.Ε.Ε. μπορούν να γίνουν με αίτησή τους,

μετά από απόφασή του διοικητικού συμβουλίου και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον η

επιστημονική ή οικονομική τους δραστηριότητα έχει κατά κύριο λόγο, σχέση με τις διεθνείς

οικονομικές συναλλαγές και συναφείς δραστηριότητες του Διεθνούς Εμπορικού

Επιμελητηρίου.

4. Το διοικητικό συμβούλιο, εκλεγόμενο από τη γενική συνέλευση, αποτελείται τουλάχιστον

κατά τα 3/4 από εκπροσώπους των τακτικών μελών της παρ.1 του παρόντος.

7. Ισχύς του παρόντος: Η ισχύς του κεφαλαίου Α’ του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση

του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η δε εφαρμογή των επί μέρους διατάξεων, που

αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία των κάθε μορφής οργάνων διοίκησης αρχίζει

μετά τη διεξαγωγή των επιμελητηριακών εκλογών της παρ.4 του παρόντος άρθρου.

8. Η Κεντρική Ένωση επιμελητηρίων υπεισέρχεται αυτοδικαίως, από τη δημοσίευση του Ν.

2081/1992, σε όλα τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και την περιουσία των Περιφερειακών

Ενώσεων Επιμελητηρίων που προβλέπονταν από το άρθρο 13 του Ν. 1746/1988 και

καταργούνται με την παρ. 5 του παρόντος άρθρου. Με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

της Κεντρικής Ένωσης επιμελητηρίων μπορεί να μεταβιβάζεται η άσκηση αυτών των

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε Επιμελητήριο ή Επιμελητήρια της Περιφέρειας που

κάλυπτε η κατά περίπτωση περιφερειακή Ένωση Επιμελητηρίων.

[Η παρ.8 προστέθηκε με την περ.δ’ της παρ.8 του άρθρου 7 του Ν.2160/1993 (ΦΕΚ Α’ 118)]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρα 8 -15.

[…]

Άρθρο 16.

1. Από την έναρξη της ισχύος του κεφαλαίο Β’ του νόμου αυτού καταργείται κάθε διάταξη,

που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Μέχρι να εκδοθούν τα προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα, οι αποφάσεις και οι

κανονισμοί εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τα θέματα, που προβλέπεται να ρυθμισθούν

με αυτά οι διατάξεις που ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο 17.

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας, και

Τεχνολογίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται

για το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

ειδικοί λογαριασμοί, για τη χρηματοδότηση έργων μελετών, που έχουν υπαχθεί σε κοινοτικά ή

άλλα προγράμματα και αποσκοπούν στη βιομηχανική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη της

χώρας. Τα προγράμματα αυτά παρακολουθούνται ως προς την υλοποίηση τους από

επιτροπή οριζόμενη από τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και

εκτελούνται είτε από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και εκτελούνται

είτε από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας/Γενική Γραμματεία

Βιομηχανίας, είτε από τους εποπτευομένους απ’ αυτό οργανισμούς, είτε από τρίτους, που

μπορεί να είναι φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα ή του ιδιωτικού τομέα.

Τα αναγκαία ποσά για τη σύσταση των λογαριασμών αυτών μεταφέρονται από τον

προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, στον οποίο εισάγονται οι κοινοτικοί πόροι. Τα

κονδύλια αυτά συμπληρώνονται από ειδική πίστωση, που γράφεται κάθε έτος στον

προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Η μεταφορά ενεργείται με εντολή κατανομής προς

την Τράπεζα της Ελλάδος. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να ορίζεται ο σκοπός των ειδικών

λογαριασμών αυτών. Οι ειδικοί λογαριασμοί υπόκεινται στον έλεγχο του Ελεγκτικού

Συνεδρίου.

2. Με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Βιομηχανίας,

Ενέργειας και Τεχνολογίας, δύναται να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους όρους και τις

διαδικασίες χρηματοδότησης έργων και μελετών της προηγούμενης παραγράφου, που

εκτελούνται από τρίτους.

Άρθρα 18-21.

[…]

Άρθρο 22.

Εφαρμογή διατάξεων παρόντος νόμου στο Ξ.Ε.Ε.

Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 (εδάφ. ε’, στ, η’ και θ’), 3 και 4, του άρθρου 3 παρ. 8, 9, 10,

του άρθρου 4 παρ.1 (εδάφ. α’), 3 και 10 του παρόντος νόμου έχουν ισχύ και προκειμένου

περί του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.). Όπου στις διατάξεις αυτές

αναφέρεται η διοικητική επιτροπή, στη θέση της νοείται το διοικητικό συμβούλιο του Ξ.Ε.Ε.

Άρθρα 23-24.

[…]

Άρθρο 25.

Η αναστολή της εφαρμογής του π.δ. 491/1991 “Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας

Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 178 Α’),

σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 6 του Ν.2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α’), παρατείνεται για

χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη λήξη της. Διοικητικές πράξεις, που έχουν μέχρι

σήμερα εκδοθεί κατ’ εφαρμογήν του προεδρικού διατάγματος αυτού, ισχύουν. Κατά το

διάστημα αυτό της αναστολής, εφαρμόζεται ο προηγούμενος υπηρεσιακός οργανισμός της

Γ.Γ.Τ.Π. (π.δ. 381/1977, όπως έχει τροποποιηθεί με τα π.δ. 809/1978 και 347/1980).

Άρθρο 26.

Σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για προμήθειες, που αφορούν έργα πληροφορικής του

Υπουργείου Οικονομικών, η προβλεπόμενη στην παρ.2 του άρθρου 19 π.δ. 173/1990 (ΦΕΚ

62 Α’) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου βαθμολογία ορίζεται ως εξής:

Όπου αναφέρεται ο αριθμός 30 γίνεται 40, όπου αναφέρεται ο αριθμός 60 γίνεται 80, και

όπου αναφέρεται ο αριθμός 40 γίνεται 20.

Η διάταξη διέπει και την εκκρεμή, κατά την έναρξη της ισχύος της, βαθμολογία επί των ως

άνω διαγωνισμών για τους οποίους η σχετική διακήρυξη έχει προηγηθεί της ισχύος αυτής.

Άρθρο 27

[…]

Άρθρο 28

Ρυθμίσεις σχετικές με την Κοινοτικών Προγραμμάτων.

α) Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης δύνανται, έκαστος με αποφάσεις του:

1. Να καθορίζει τις διαδικασίες ένταξης και έγκρισης της χρηματοδότησης έργων, μελετών ή

δράσεων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους συγχρηματοδοτούμενα από

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζει και τους όρους και προϋποθέσεις

καταβολής της χρηματοδότησης, τον τρόπο παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης

των έργων από τους δικαιούχους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Να καθορίζει, συμπληρωματικά, με τα οριζόμενα στα Π.Δ. 114/1992 και Π.Δ. 98/1996,

αντιστοίχως, τη διαδικασία ανάθεσης σε ενδιάμεσο φορέα μετά από πρόσκληση εκδήλωσης

ενδιαφέροντος, της εφαρμογής των ενταχθέντων και εγκριθέντων, σύμφωνα με την

παραπάνω περίπτωση 1 της παρούσας παραγράφου, έργων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και

της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων. Με την ίδια απόφαση καθορίζει και τους όρους και

προϋποθέσεις καταβολής της χρηματοδότησης στους δικαιούχους των λειτουργικών

δαπανών στον ενδιάμεσο φορέα, τον τρόπο παρακολούθησης και ελέγχου του ενδιάμεσου

φορέα, καθώς κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδίδεται με

απόφαση εκάστου των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντιστοίχως. Με τις

παραπάνω αποφάσεις ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια ένταξης και ο

τρόπος εφαρμογής τους ρυθμίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

[Η περ. α’ τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 Ν.2438/1996 (ΦΕΚ Α’ 211)].

β) Προγράμματα, έργα ή μελέτες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στα κοινοτικά

προγράμματα (πρωτοβουλίες κλπ.) έχουν αξιολογηθεί μέχρι την ημερομηνία επιλογής του

εκάστοτε ενδιάμεσου φορέα εκτελούνται από τον ενδιάμεσο φορέα που θα επιλεγεί, άνευ

τηρήσεως της διαδικασίας του άρθρου 5 του π.δ. 114/1992. Όλες οι συμβάσεις που έχουν

πραγματοποιηθεί καθώς και κάθε άλλη ενέργεια, η οποία έγινε ή πρόκειται να γίνει και

απορρέει από συμβατική υποχρέωση, συνεχίζονται να εκτελούνται κανονικά.

γ) Οι αναπτυξιακές εταιρείες του άρθρου 2 παράγραφος 2 περ.Ε του Ν. 2473/1953, όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α’), που υλοποιούν κοινοτικά προγράμματα, εξαιρούνται από

τις διατάξεις που αφορούν το δημόσιο τομέα, όπως αυτό οριοθετείτο με τις διατάξεις του

άρθρου 1, παρ.6 του Ν. 1256/1982 και επανακαθορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990.

δ) Ειδικά για την υλοποίηση της κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER, με κοινές αποφάσεις των

Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών θεσπίζονται συμπληρωματικά ή εκτελεστικά μέτρα, τα

οποία ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την επιχορήγηση των φορέων υλοποίησης του

προγράμματος, δημοσίων ή ιδιωτικών, καθώς και με τη διαχείριση πόρων που αναφέρονται

στην τεχνική βοήθεια που αφορά το πρόγραμμα αυτό, χωρίς την τήρηση του π.δ. 114/1992.

Άρθρα 29-31

[…]

Άρθρο 32

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στα επί μέρους άρθρα.

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top