ΝΕΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Εφαρμογή Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων

Σε ισχύ η 151/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Τμήμα Β΄

Αντιμετώπισης Καπνίσματος και

Αλκοολισμού

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Τμήμα Γ΄

Αριθ. Πρωτ.:

Αθήνα 5/9/2013

ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ. 82881

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17

Ταχ. Κώδικας: 10187

Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου,

Φ.Κουτσιαρή

Τηλέφωνο:2132161786-88

FAX: 2105233563

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: « Εφαρμογή Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα

σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων»

Σχετ.: 1. Ο Νόμος 3420/05 (ΦΕΚ 298,τ. α’ / 6-12-2005) « Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού»

2. Ο Νόμος 3730/2008 (ΦΕΚ 262 τ.Α /23.12.2008) για την προστασία ανηλίκων

από τον καπνό και το αλκοόλ

3. Ο Νόμος 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ.Α/2.3.2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα

υγείας και άλλες διατάξεις»

4. Ο Νόμος 3919/2011(ΦΕΚ 32/τ. Α΄/ 2.3.2011) « Αρχή της επαγγελματικής

ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση

επαγγελμάτων».

5. Ο Νόμος 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής

Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»

5. Η ΚΥΑ 104720/2010 (ΦΕΚ 1315/ τ.Β’/25-08-2010) «Καθορισμός των οργάνων, της

διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των

προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους

του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης

αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010»

5. Η με αρ. Φ. 900/13/158602, Σ. 797/ 5-9-12 εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής

Άμυνας, Γενική Δ/νση Οικονομικού, Σχεδιασμού & Υποστήριξης (ΑΔΑ : Β4Θ46-ΨΚ8)

6. Η με αρ. πρωτ. 151/2013/ 26-3-2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους, τμήμα Δ΄, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας

Σε εφαρμογή της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (για τον

έλεγχο του καπνού), την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον Νόμο 3420, (Φ.Ε.Κ.

298/τ.α.΄/6-12/2005)(σχετ. 1) και συγκεκριμένα του άρθρου 8 και του άρθρου 16

1 ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΘ-Π4Ταυτής(σχετ. 1), εκδόθηκε ο Νόμος 3730/23.12.2008, για την προστασία των

ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά (σχετ. 2).

Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο, απαγορεύεται η διαφήμιση και πώληση

προϊόντων καπνού σε χώρους υπηρεσιών υγείας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων

των βαθμίδων Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου, στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των

Υπηρεσιών τους και σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών

τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, απαγορεύεται η τοποθέτηση προϊόντων

καπνού σε προθήκες καταστημάτων, εξαιρουμένων των καταστημάτων

αφορολογήτων ειδών, των περιπτέρων και των καταστημάτων που πωλούν

αποκλειστικά προϊόντα καπνού.

Με αφορμή εγκύκλιο (σχετ. 5) η οποία εκδόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής

Άμυνας και αφορά στην εφαρμογή του Ν.3919/2011 σύμφωνα με τον οποίο

αίρονται οι περιορισμοί που αφορούν στην λιανική πώληση καπνοβιομηχανικών

προϊόντων, τέθηκε ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, για το

αν οι περιορισμοί που τίθενται στις διατάξεις του Ν. 3730/2008 για τα σημεία

πώλησης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων εξακολουθούν ισχύουν.

Σε συνέχεια του ανωτέρου ερωτήματος μας, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

τμήμα Δ΄, εξέδωσε γνωμοδότηση η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό

Υγείας και η οποία σας επισυνάπτεται, κατά την οποία αποφαίνεται ότι οι

περιορισμοί του νόμου 3730/ 2008 στα σημεία πώλησης των καπνοβιομηχανικών

προϊόντων δεν έχουν καταργηθεί από τις διατάξεις του νόμου 3919/2011.

Εξαίρεση αποτελούν οι διατάξεις του νόμου 4093/ 2012 όπου επιτρέπεται η

πώληση προϊόντων καπνού στις υπεραγορές τροφίμων σε κλειστές προθήκες

εντός του καταστήματος μετά τα ταμεία.

Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες για την πιστή εφαρμογή του

νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος, με στόχο την προστασία

της Δημόσιας Υγείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ( για

ενέργεια):

1. Υπουργείο Εσωτερικών

Δ/νση Οργάνωσης &

Λειτουργίας ΟΤΑ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΘ-Π4Τ 2 .Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών

Ασφαλίσεων

α) Σώμα Επιθεωρητών

Εργασίας -ΣΕΠΕ (έδρα του)

β) Γενική Δ/νση Συνθηκών &

Υγιεινής της Εργασίας

(έδρα του)

3. Υπουργείο Πολιτισμού &

Τουρισμού ΕΟΤ

4. Όλες τις Αποκεντρωμένες

Διοικήσεις

α) Γραφ. κ.κ. Γενικών

Γραμματέων (έδρες τους)

β) Αερουγειονομείο «Ελευθέριος

Βενιζέλος»

5. Όλες τις Περιφερειακές

Αυτοδιοικήσεις της χώρας

α)Γενικές Δ/νσεις Δημόσιας

Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

(έδρες τους)

6. Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες

της Χώρας

α) Δ/νσεις δημόσιας Υγείας &

i. Κοινωνικής

Μέριμνας(έδρες

τους)

β) Δ/νσεις Υγειονομικών

ii. Κανονισμών &

Περιβαντολοντικής

Υγιεινής (έδρες τους)

7. Κ.Ε.Δ.Ε (έδρα του)(με την

παράκληση να ενημερωθούν όλοι

οι Δήμοι της χώρας)

8. Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας

Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1

185 10 Πειραιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας

Διοίκησης

2. Σ.Ε.Υ.Υ.Π (έδρα του)

3. Ένωση Περιπτερούχων Πειραιά

«Αγ. Τριάς»

Τσαμάδου 12

Πειραιάς Τ.Κ. 18531

4. Συνδικάτο Επαγγελματιών

Περιπτερούχων Καπνοπωλών

& Λιανέμπορων Ψιλικών Ειδών

νομού Αττικής

Αττικής Ιτέας 17

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΘ-Π4ΤΑργυρούπολη Τ.Κ. 16454

5. Ένωση Καπνοπωλών, Ψιλικών &

Περιπτέρων Μακεδονίας με έδρα την

Θεσσαλονίκη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γρ. Υπουργού Υγείας

2 Γρ. Υφυπουργού Υγείας

3. Γρ. Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Υγείας

4. Γρ. Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης

Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής

5. Δ/νση Εξαρτήσεων

6. Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΘ-Π4Τ

Δείτε εδώ το σχετικό linκ στη Διαύγεια

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top