EDITORIAL

Ο διωγμός των Ελλήνων λιανεμπόρων περιπτερούχων καπνοπωλών

Κερδοσκοπικά παιχνίδια ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευ­ρώ ετησίως σε βάρος του Ελλη­νικού Δημοσίου, οδηγώντας παράλληλα στον αφανισμό τον εγχώριο κλάδο της Μικρής Λιανικής, βρίσκονται σε εξέ­λιξη από τα καρτέλ που έχουν συγκροτήσει πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες δραστηριο­ποιούνται στην πώληση ειδών καπνού – κινητής τηλεφωνίας και ημερήσιου τύπου.

Οι συγκεκριμένες «αδελ­φές» επιχειρήσεις (γιατί περί αυτού πρόκειται) έχουν κατα­φέρει με την πρόθυμη συνδρο­μή των κυβερνώντων να επι­βάλουν μονοπωλιακές κατα­στάσεις στους παραπάνω το­μείς, παραβιάζοντας κάθε αρ­χή περί υγιούς ανταγωνισμού.

Καπνοβιομηχανίες

Ασκούν στην πράξη εκτεταμένο λαθρεμπόριο με το κόλπο της εξαγωγής και της παράνο­μης επανεισαγωγής εκατομμυ­ρίων πακέτων τσιγάρων κάθε χρόνο, πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα, μόνο την τελευ­ταία τετραετία, να στερηθούν τα κρατικά ταμεία έσοδα πολ­λών δισ. ευρώ.

Άμεση συνέπεια της κερδο­σκοπικής πολιτικής που εφαρ­μόζουν με τη στήριξη πολιτι­κών κύκλων και όχι μόνο ήταν η καταστροφή, εν μία νυχτί, μι­ας επαγγελματικής κατηγορί­ας, αυτής των λιανέμπορων περιπτερούχων καπνοπωλών, που το 2009 αριθμούσε 180.000 εργαζομένους και έκανε κάθε χρόνο τζίρο της τάξεως το 6,5 δισ. Ευρώ (όσον αφορά μόνο τα καπνικά).

Οι συγκεκριμένοι βιοπα­λαιστές εξοντώθηκαν κυριολεκτικά καθώς με αμφιλεγόμενες αποφάσεις του πρώην υφυπουργού Οικονο­μικών Φίλιππου Σαχινίδη, το 2009, με την υπερφορολόγηση των προϊόντων καπνού (εξ)αναγκάστηκαν να αναστείλουν κάθε δραστηριότητά τους και να φύγουν από τον συγκεκριμένο κλάδο.

Μέσα σε διάστημα λιγότερο των 12 μηνών, «χαρα­τσώθηκαν» τρεις φορές πα­ρά το γεγονός ότι η σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέβλεπε ότι ειδι­κά για τη χώρα μας η φορολόγηση των καπνοβιομηχανικών προϊόντων θα έπρεπε να γίνει σταδιακά ως το 2016.

Πρόκειται για μια εγκληματι­κή παρέμβαση που άνοιξε την όρεξη των καπνοβιομηχανιών καθώς και των διάφορων λα­θρεμπορων, όπως καταγγέλλει στην εφημερίδα Κυριακάτικη KONTRA NEWS ο πρόεδρος του Συνδικάτου Καπνοπωλών και Λιανεμπόρων Ψιλικών Ει­δών Νομού Αττικής, Γιώργος Δούκας.

Φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο τσιγάρων

Όπως εξηγεί ο ίδιος, αποκαλύπτοντας παράλληλα τις  μεγάλες εταιρείες του χώρου, στο βωμό της εξυπηρέτησης των εμπορικών συμφερόντων τους, πέτυχαν  μέσω των κυβερνητικών απο­φάσεων, να μειώσουν δραστικά τα ποσοστά κέρδους που αποδίδονταν ως το 2009 στους λιανέμπορους.

Από το 8,2% (επί της ονομαστικής αξίας) το περιθώριο κέρδους για τους καπνοπώλες κάτω από 3% αναλόγως με το σήμα (μάρκα καπνού). Αξίζει να σημειωθεί ότι πουθενά ανά την υφήλιο δεν εμπορεύονται τα είδη καπνού οι λιανέμποροι ποσοστό κέρδους κάτω του 8%. Συνήθως το περιθώριο  κυμαίνεται παγκοσμίως, πλην της χώρας μας  8% – 25%.

Ο κ. Δούκας κατηγορεί τον κ. Σαχινίδη ότι «με τις πράξεις του ανέβασε ηθελημένα το λαθρεμπόριο καπνικών ειδών από το 3%, που ήταν προ τετραετίας, στο 50% και άνω».

Σε απόλυτους αριθμούς το κράτος είχε απώλεια εσόδων που ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ.

«Υπάρχουν πολλές μορφές λαθρεμπορίου καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Εγώ θα εστιάσω σε μία», συνεχίζει.

Το μεγάλο κόλπο των πολυεθνικών που ενέχονται σε κυκλώματα λα­θρεμπορίου τσιγάρων κι άλλων σχετικών προϊόντων ακολου­θεί την εξής διαδρομή:

Οι εν λόγω εταιρείες που­λάνε σε Έλληνες προμηθευτές εκατομμύρια πακέτα τσιγάρα τα οποία οι τελευταίοι τα εξά­γουν με νταλίκες σε γειτονικές, κατά το πλείστον, χώρες.

Στη συνέχεια, τα ξαναφέρ­νουν μέσω του ιδίου δρομολο­γίου και τα διαθέτουν στην ελληνική αγορά, χωρίς το Ελληνικό Δημόσιο να ει­σπράττει ούτε ένα ευρώ.

Κι αυτό γιατί έτσι οι εξαγωγείς δεν πληρώνουν τον  ειδικό φόρο κατανάλωσης  που ανέρχεται σήμερα περίπου στο 90% επί της επίσημης τιμής.

Ο κ. Δούκας σε συνάντη­ση που είχε με το οικονομι­κό επιτελείο της κυβέρνη­σης, τους κ.κ. Μαυραγάνη και Στουρνάρα, παρουσία­σε αδιάσειστα στοιχεία για τη δράση του συγκεκριμέ­νου κυκλώματος.

Αντί, όμως, να λάβει τη δέσμευση τους ότι θα πα­ταχθεί η συγκεκριμένη μορφή φοροδιαφυγής, συ- νάντησε την απροθυμία τους να προβούν στη λήψη έστω και στοιχειωδών μέτρων αντιμετώπισης του φαινομένου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδικάτου, «εμείς ζητήσαμε να εφαρμοστεί κι εδώ ό,τι ισχύει σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή η σήμανση κάθε πακέτου με αριθμό παραγωγής». Πράγματι, με τη διαδικασία αυτή μπορούν ανά πάσα στιγ­μή οι αρμόδιες κρατικές υπη­ρεσίες να γνωρίζουν πότε πα- ρήχθη το συγκεκριμένο προϊόν, την τιμολογιακή δια­δρομή του, καθώς επίσης και σε ποιο σημείο λιανικής έχει φτάσει. Σχετική είναι και η πρόταση του αρμοδίου Κοινο­τικού Επιτρόπου, Τόνιο Μποργκ.

Αυτό βέβαια προϋποθέτει την θέληση της κυβέρνησης να ελέγξει τα ντόπια συμφέροντα που ακολουθούν τις παράνο­μες πρακτικές. Οι καπνοβιο­μηχανίες προκειμένου να καθυστερήσουν, όσο το δυνατόν περισσότερο, την εφαρμογή του παραπάνω συστήματος ελέγχου, επιδίδονται σε έναν «εικονικό καβγά» μεταξύ τους, ζητώντας στην ουσία να υπάρ­χουν στοιχεία μόνο από τα ερ­γοστάσια παραγωγής έως το χονδρεμπόριο. Υπάρχει σχετικός νόμος από το 2011 που δεν εφαρμόζεται.

Είναι γνωστό όμως ότι η πλειοψηφία των συγκεκριμέ­νων πολυεθνικών καπνοβιομη­χανιών που δραστηριοποιού­νται στη χώρα μας, έχουν κα­ταδικαστεί από την Ευρωπαϊ­κή Ένωση με υπέρογκα πρό­στιμα πολλών δισεκατομμυρί­ων δολαρίων για το αδίκημα της λαθρεμπορίας

Μας έκλεψαν 500 εκατ.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ο κ. Δούκας αποκαλύπτει ότι το πραγματικό κόστος ενός πακέ­του τσιγάρων κυμαίνεται, σε παγκόσμια κλίμακα, από 4 ως 7 σεντς του δολαρίου (προσο­χή! όχι του ευρώ).

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι όταν η μέση τιμή πώλησης ενός πακέτου από τα περίπτερα φτάνει μέσο όρο τα 3,5 ευρώ, τα περιθώρια κέρδους που έχουν οι καπνοβιομηχανίες εί­ναι μεγάλα, άσχετα με τον ειδι­κό φόρο που υπάρχει σε αυτά. Ο ίδιος υπολογίζει ότι οι συ­γκεκριμένες εταιρείες μαζί με εταιρείες διανομών, με τη μεί­ωση στα ποσοστά ποσοστών κέρδους του λιανεμπορίου έχουν ενθυλακώσει, μόνο στη χώρα μας, πάνω από 700 εκατ. ευρώ.

Προκειμένου δε να τα έχουν καλά με το μιντιακό σύστημα, προχωρούν μέσω στημένων άρθρων και πληρωμένων καταχωρήσεων σε εφημερίδες και περιοδικά, σε επικοινωνιακά παιχνίδια για να παραπλη­ροφορήσουν την κοινή γνώμη με λάθος στοιχεία όσον αφορά το ποσοστό του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα καθώς και τη ζη­μιά για το Ελληνικό Δημόσιο.

Λένε ότι το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων κυμαίνε­ται στο 23% ενώ έχει ξεπεράσει το 50% της νόμιμης αγο­ράς. Μιλάνε για ζημιές σε βά­ρος του κράτους ετησίως για 600 ως 800 εκατομμύρια, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι ετη­σίως η ζημία ανέρχεται σε πά­νω από 2 δισεκατομμύρια.

Μιλάνε για επενδύσεις από τα κλεμμένα των λιανέμπορων του κλάδου μας και αυτά είναι τόσο λίγα που έχουν κάνει τους ανθρώπους να γελάνε με τα παραμύθια που γράφονται.

Για παράδειγμα, η πρόσφα­τη ανακοίνωση με βαρύγδου­πους τίτλους περί κύματος επενδύσεων για τα ελληνικά καπνά του Αγρινίου. Τελικά η μόνη επένδυση που έγινε ήταν η πρόσληψη πέντε ατόμων.

Η χαριστική βολή στον κλάδο της μικρής λιανικής έχει δοθεί με δυο πολυνομοσχέδια που διαμόρφωσαν τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Οι­κονομικών (Στουρνάρας – Χατζιδάκης – Μιχελάκης), το οποίο είναι «κομ­μένο» και «ραμμένο» στα μέτρα των καπνοβιομηχανιών και των λαθρεμπόρων του χώρου.

Σ’ αυτό υπάρχει διάταξη στην οποία επιτρέπει «σε κάθε άτομο να εισάγει μέσω Ίντερ­νετ, για ατομική χρήση 50 κούτες τσιγάρα».

Δηλαδή μια οικογένεια μπορεί να προμηθευτεί 200 κού­τες, μέρος των οποίων μπορεί να τις πουλήσει, σε πολύ χα­μηλή τιμή, αφού δεν επιβαρύ­νεται το κόστος με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος εισπράττεται στη χώρα απ’ όπου γίνεται η εισαγωγή π.χ. Γερμανία, Βέλγιο κλπ.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τι συμβαίνει με τα «δώρα» των εφημερίδων – περιοδικών.

Για ξέπλυμα «μαύρου χρή­ματος» μέσω των λεγάμενων «δώρων» που υπάγονται στο ΦΠΑ 23%, κάνει λόγο ο κ. Δούκας.

Με τη μέθοδο αυτή βάζουν, όπως τονίζει, στην τσέπη τους τη διαφορά του φόρου, αφού πουλάνε την εφημερίδα με ΦΠΑ Τύπου, που δεν ξεπερνά το 6%.

Να σημειωθεί ότι πουθενά στον κόσμο η διανομή εφημε­ρίδων και περιοδικών δεν συ­νοδεύεται με μόνιμα «δώρα».

Το θέμα αυτό, κατήγγειλε με υπόμνημά του προς τον κυ­βερνητικό εκπρόσωπο Σίμο Κεδίκογλου, το Συνδικάτο, αλλά απάντηση ακόμη δεν έλαβε.

Σήμερα ένας περιπτεράς ή ψιλικατζής παίρνει το εξευτελιστικό ποσοστό του 6% επί των πωλήσεων εφημερίδων – περιοδικών, ενώ θα έπρεπε βάσει νόμου που έχει υπογράψει ο ίδιος ο κ. Κεδίκογλου να εισπράττει το 10%.

Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό κέρδους ανέρχεται σε 16%-20%.

Πρόσφατα για να μας δώσουν και Τύπο ζητούν εκβια­στικά οι εκδότες και τα πρα­κτορεία διανομής εγγυήσεις πολλών χιλιάδων ευρώ!

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας

Διαστάσεις σκανδάλου προ­σλαμβάνει και η υπόθεση με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνί­ας που αυθαίρετα μείωσαν το ποσοστό κέρδους του κλάδου της μικρής λιανικής στο 2%, ενώ σε όλη την Ευρώπη, ξε­περνά το 7%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πώληση καπνικών προϊόντων και καρτών κινητής τηλεφωνί­ας, Τύπου, και η διανομή Τύ­που, αντιπροσωπεύουν το 85% του ημερήσιου τζίρου των περιπτερούχων καπνοπωλών και ψιλικατζήδων.

Κατά τον κ. Δούκα, σκοπός όλων αυτών είναι ο αφανισμός του κλάδου, με τη συνέργεια σχεδόν όλου του πολιτικού φά­σματος.

Δεν είναι τυχαία η πρόσφατη καταγγελία της προέδρου του παγκόσμιου οργανισμού υγείας κ. Μάργκαρετ Τσάν που κατήγγειλε την Ελληνική Κυβέρνηση ότι μεροληπτεί υπέρ των καπνοβιομηχανιών.

Δυστυχώς, όπως διαπιστώνει, «οι καιροί είναι τέτοιοι που για λόγους πολιτικής και στον βωμό των ψηφοθηρικών συμφερόντων, δεν υποστηρίχθηκε από κανένα κόμ­μα η σχετική πρόταση Νόμου που κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής ο Β, Καπερνάρος», ού­τε φυσικά από τα κόμματα «του λαού» τα οποία στην πραγματικότητα λειτουργούν ως δεκανίκια των μεγάλων συμφερόντων υποστηρίζοντας τα συμφέροντα των λαθρομε­ταναστών.

Φυσικά, όπως καταλήγει ο κ. Δούκας, «δεν περιμέναμε τίποτε καλύτερο σε μια χώρα που έχει σκοτώσει τη Δημο­κρατία, που δεν τηρούνται οι νόμοι, που καταστρατηγείται το Σύνταγμα και φυλακίζο­νται άνθρωποι για τις ιδέες τους».

Θα το παλέψουμε μέχρι τέλους…

Το μήνυμα του είναι ένα προς όλες τις κατευθύνσεις!

ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΙΣΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΕΤΟΙ ΔΕΝ ΠΕΤΟΥΝ ΟΙ ΓΛΑΡΟΙ

Και ο νοών νοείτω…

 

Γιώργος Δούκας

Πρόεδρος Συνδικάτου Επαγγελματιών Περιπτερούχων Καπνοπωλών & Ψιλικών Ειδών Ν. Αττικής

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top