ΝΕΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Κανονιστική Παραχώρησης Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Βόλος 30/3/2015                                                                 

Δ Η Μ Ο Σ   Β Ο Λ Ο Υ                                                      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                                                                                            

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 170/23-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (άρθρο 79 παρ.4 του Ν.3463/2006)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου στη συνεδρίαση της 23ης Μαρτίου 2015 έλαβε την υπ’ αριθ. 170/2015 απόφαση και αποφάσισε κατά πλειοψηφία  τα εξής: 

Την έκδοση της παρακάτω Κανονιστικής για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων εντός του ενιαίου Δήμου Βόλου, όπως εισήχθη με την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο και Σκοπός του Κανονισμού.

Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση των πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, που είτε διαρκώς είτε πρόσκαιρα, χαρακτηρίζονται και χρησιμοποιούνται ως κοινόχρηστοι χώροι, σε όλη την έκταση του Δήμου Βόλου.

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι:

 • Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης.
 • Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.
 • Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών, και η διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στους κοινόχρηστους χώρους.
 • Ο καθορισμός των όρων κυκλοφορίας των πεζών, δικύκλων και κάθε είδους οχημάτων σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια και πλατείες.
 • Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες.

 

Άρθρο 2

Νομικό πλαίσιο

Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Στις διατάξεις του κανονισμού εμπεριέχονται ρυθμίσεις:

Του Β.Δ. 24/9-20/10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων »,

Του Νόμου 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α’/1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων»,

Το αρ. 79 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και κυρίως το αρ. 1 σύμφωνα με το οποίο «οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν τα θέματα της αρμοδιότητας τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας»

Το άρθρο 83 του Ν. 3852/2010

Του Ν. 1043/1980

Του  Ν. 1337/1983,

Του Ν. 1491/1984,

Του Ν. 1577/1985 « Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός»,

Του  Ν. 1512/1985,

Του  Ν. 1828/1989 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2065/92 και τους μετέπειτα νόμους),

Του  Ν. 2218/1994,

Του Ν. 2300/1995,

Του Ν. 2323/1995 ( όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3377/2005, άρθρο 15),

Του Π.Δ. 6/21.08.1998,

Του Ν. 2696/1999 «περί ΚΟΚ», άρθρα 34, 47 και 48,

Του  Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις»,

Του Ν. 2946/2001,

Του  Ν. 3254/2004,

Του Ν. 3463/2006,

Του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»

Του Ν.4093/2012, άρθρο 1, υποπαρ. ΣΤ2 (όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 76 του Ν. 4257/2014)

Του Ν.Δ. 1044/71(περίπτερα), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 1043/80, Ν. 4093/12 και Ν. 4257/2014 (άρθρο 76)

Της Εγκ. 38/6-6-14

Του Ν. 4264/2014

Του Ν. 52907/2009, άρθρο 2 (ΦΕΚ 262Β΄/2621/31-12-2009) για ελάχιστο πλάτος ελεύθερης ζώνης πεζοδρόμου 3,5μ.

Της απόφασης  ΥΠΕΧΩΔΕ 52488/2002 σε εκτέλεση του άρθρου 28 Ν. 2831/2000,

Της απόφασης  ΥΠΕΧΩΔΕ 52716/20.11.2001, (ΦΕΚ 1663/Β/01)

Της απόφασης  ΥΠΕΧΩΔΕ Γ4α/Φ.201/1791/1998 «Προδιαγραφές μεγεθών και υλικών κύριας για προσπέλαση των χώρων από ΑΜΕΑ»,

Της εγκυκλίου 85195/55/2000 (ΑΜΕΑ),

Ποινικός Κώδικας. Αρ. 292, παρ. 1

 

Άρθρο 3

Έκταση Εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αφορά:

 • Τη χρήση κοινόχρηστων χώρων σε όλη την έκταση του Δήμου Βόλου.
 • Την προσωρινή ή μακροχρόνια κατάληψη του Κοινόχρηστου Χώρου με τραπεζοκαθίσματα  και κάθε άλλου σχετικού, λειτουργικού ή διακοσμητικού στοιχείου, εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά, περίπτερα, καταστήματα ανθέων, φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και βαρέων αντικειμένων, δημιουργία προσωρινών εργοταξίων και άλλες χρήσεις που θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν στο μέλλον .

 

Άρθρο 4

Ορισμοί

Όπως αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό «Κοινόχρηστος Χώρος», εννοείται ο κάθε είδους κοινόχρηστος χώρος κατά την έννοια των διατάξεων (Ν. 1080/1980, Α.Κ., κ.λ.π.) όπως ισχύουν κάθε φορά.

 Τέλος, είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από του υπόχρεους, έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνιστάται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα , με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣΤΕ 140/1989, ΔιΔικ 1990 σελ 1228).

Άδειες χρήσης κοινόχρηστου χώρου είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου, του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις γενικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.  Ειδικότερα η χορήγηση άδειας χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως υγειονομικού ενδιαφέροντος, και σε κάθε είδους κατάστημα, προϋποθέτει τη νόμιμη λειτουργία αυτών.

Εκτός του Δήμου Βόλου, καμία άλλη αρχή, νομικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων που ανήκουν στο Δήμο Βόλου ή έχουν παραχωρηθεί σ’ αυτών για εκμετάλλευση.    

Ανάκληση άδειας είναι η διοικητική πράξη κύρωσης, με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης διοικητικής πράξης είτε αναδρομικά είτε για το μέλλον. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στη συμμόρφωση του υπόχρεου, προς τις ρυθμίσεις του Νόμου και του παρόντος κανονισμού.

Αυθαίρετη χρήση θεωρείται η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής (ΣτΕ 766/87, ΝοΒ. 1990  σελ. 739). Αυθαίρετη θεωρείται επίσης και η χρήση Κοινόχρηστου χώρου, κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση  ή έκταση του παραχωρημένου χώρου είτε τη διάρκεια της άδειας (άρθρο 13, παρ, 15, εδάφιο α΄, Β.Δ. 24/9-20/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).

Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από υπαλλήλους του Δήμου ή από την Αστυνομική αρχή (άρθρο 13, παρ, 8, εδάφιο γ΄, Β.Δ. 24/9-20/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1900/90 και το άρθρο 2, παρ. Α.29, Π.Δ. 23/2002 ΦΕΚ 19α).

Υπαίθριο εμπόριο, νοείται η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο,  δημόσιο, ιδιωτικό, δημοτικό ή εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελματική στέγη.

Πλανόδιο Υπαίθριο εμπόριο, νοείται το εμπόριο που ασκείται με τη χρήση αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενου οχήματος από πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/14.

Στάσιμο Υπαίθριο εμπόριο, νοείται το εμπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο, καθώς και αυτό που ασκείται σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά.

 

Άρθρο 5

Αρμοδιότητες

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού αρμόδιες είναι:

– Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προσόδων, απ’ όπου χορηγούνται οι απαραίτητες άδειες.

– Η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, για τον έλεγχο των αυθαιρέτων κατασκευών επί των κοινοχρήστων χώρων.

– Η Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας όπου απαιτείται η έγκρισή της.

– Η Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας όπου απαιτείται η έγκρισή της.

– Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία κατ’ αρχήν εξετάζει και παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έχουν σχέση με την αναδιατύπωση, συμπλήρωση ή τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Γενικές Αρχές

1. Τα τμήματα των Κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Στα πεζοδρόμια εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους τουλάχιστον 1,50 μέτρων.  Σε πεζοδρόμια μικρότερα των 2,00 μέτρων  δεν παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος.

3. Κάθε κατάληψη πέραν των ορίων του παραχωρημένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος. Η καθαριότητα του Κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπεύθυνου του καταστήματος που έχει λάβει τη σχετική άδεια χρήσης.

4. Δεν επιτρέπεται σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και γενικά σε κοινόχρηστους χώρους η επέκταση εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής (συνεργεία αυτοκινήτων, συναρμολογήσεις επίπλων, κ.λ.π)

5. Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται άδεια χρήσης Κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους.

6. Ο παραχωρούμενος Κοινόχρηστος χώρος, οριοθετείται με λευκή ή κίτρινη γραμμή, από τη Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρημένου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο υπεύθυνος του καταστήματος.

7. Δεν επιτρέπεται καμιά παρέμβαση που να εμποδίζει την απρόσκοπτη και ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στον κοινόχρηστο χώρο.

8. Σε χώρους πεζοδρομίων, πεζοδρόμων και κάθε είδους κοινόχρηστο χώρο που δεν έχει νόμιμα παραχωρηθεί, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση όπως και η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και διαφημιστικών στοιχείων.

9. Με το Ν. 3377/05 (τροποποίηση του 2323/95) το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, συγκεκριμένους χώρους για την άσκηση των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Η άδεια χορηγείται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Για τη χορήγηση όλων των αδειών απαιτείται γνωμάτευση της Τροχαίας (κλείσιμο δρόμου – κατάληψη οδοστρώματος), ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλουν τη μη χορήγηση άδειας (άρθρο 13, παρ. 6, Β.Δ. 24/9-20/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Η γνωμάτευση της Τροχαίας εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος του Δήμου, η οποία γνωμάτευση είναι δεσμευτική της αιτούμενης άδειας (άρθρο 13, παρ. 6, Β.Δ. 24/9-20/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80).

Πριν εκδοθεί η άδεια, η χρήση κοινόχρηστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη (ΣτΕ 768/87 ΝοΒ 38 σελ. 739).

11. Η χορηγηθείσα άδεια χρήσης Κοινόχρηστου χώρου, μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές, ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης χωρίς  να απαιτείται νέα γνωμάτευση της τροχαίας και εφόσον δεν έχει μεταβληθεί ο παραχωρούμενος χώρος.

12. Η άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από τη Δημοτική Αρχή,  με αιτιολογημένη απόφασή της μέσα σε δέκα μέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της τροχαίας ότι συντρέχουν λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων ή ένεκα ληφθέντων μέτρων από Δημόσια Αρχή.

Επίσης ανακαλείται η άδεια όταν διαπιστωθεί και τρίτη παράβαση ( έχουν επιβληθεί δύο φορές πρόστιμα), οπότε και απομακρύνονται από συνεργεία του Δήμου, με επιβάρυνση ειδικού προστίμου του υπαιτίου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης το οποίο καθορίζεται με απόφαση δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 50, παρ.3, Ν. 4257/14) .

13. Οι χρήστες των εκδοθεισών αδειών οφείλουν να προστατεύουν την υπάρχουσα φύτευση και διαμόρφωση εν γένει των κοινόχρηστων χώρων και να φροντίζουν για την καθαριότητα αυτών. Επίσης οι χρήστες σε συνεννόηση με την υπηρεσία πρασίνου θα πρέπει να απομακρύνουν τα τραπεζοκαθίσματα όποτε κρίνεται απαραίτητο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης στα δέντρα για επεμβάσεις κλαδέματος και φυτοπροστασίας.

14. Θα ισχύουν τα ακόλουθα άρθρα του Κανονισμού Καθαριότητας:

  α. Άρθρο 9

Υποχρεώσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

  β. Άρθρο 12

Καθαριότητα Δημοτικών Χώρων Χρησιμοποιούμενων από Επιχειρήσεις

  γ. Άρθρο 14

Υπαίθρια Αποθήκευση Υλικών

  δ. Άρθρο 15

Παράνομη Διαφήμιση και Ρύπανση από Αφίσες και Συνθήματα

  δ. Άρθρο 18

Καθαριότητα Αγορών και Λαϊκών Αγορών

  ε. Άρθρο 33

Επιβολές Προστίμων

Άρθρο 7

Παραχώρηση Κοινόχρηστων Χώρων για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων

Λαμβάνοντας υπόψη τις με αριθμ. 827/11 & 723/12 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου όπως επικαιροποίησαν, τροποποίησαν και συμπλήρωσαν τις υπ’ αριθμ. 330/80, 159/1999, 402/2000, 220/2002, 258/2002, 266/2002 και 247/2004 261/2008, αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συμβουλίου του Δήµου Βόλου αφενός και αφετέρου την υπ’ αρ. 229/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου ∆ήµου Ν. Ιωνίας, την υπ’ αρ. 71/1999 απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου ∆ήµου Αγριάς, την υπ’ αρ. 25/2003 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου  Κάτω Λεχωνίων, την υπ’ αρ. 165/2003 απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου του ∆ήµου Αισωνίας, την υπ’ αρ. 18/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συμβουλίου του ∆ήµου Πορταριάς, οι υπ’ αρ. 3876/1984, 18469/2004 αποφάσεις της Κοινότητας Μακρινίτσας, η υπ’ αρ. 57/1996 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ιωλκού, στο µέρος που αναφέρονται στον καθορισµό των κοινοχρήστων χώρων που επιτρέπεται η αυξηµένη παραχώρηση της χρήσης τους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων κωδικοποιείται ως εξής:

Ι. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ

Α. Το Κέντρο της πόλης του Βόλου

1. Το τµήµα αυτό περικλείεται από τις οδούς Παπαδιαµάντη –Ξενοφώντος – 28ης Οκτωβρίου –Μεταµορφώσεως –Αν. Γαζή – Φιλελλήνων – Αργοναυτών. Στα πεζοδρόµια των οδών της περιοχής αυτής απαγορεύονται τα τραπεζοκαθίσµατα Εξαιρείται η οδός Αργοναυτών.

 

2α. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ανάπτυξη µίας σειράς τραπεζοκαθισµάτων στο βόρειο πεζοδρόµιο της οδού Γαλλίας, µεταξύ Ελευθ. Βενιζέλου και Αντωνοπούλου (πεζοδρόµιο Πλατείας Ελευθερίας). Επίσης κατ’ εξαίρεση στην πλατεία Ελευθερίας επιτρέπεται η ανάπτυξη δύο (2) σειρών τραπεζοκαθισμάτων κατά μήκος των σκαλοπατιών.

2β. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην οδό Δημητριάδος από Μεταμορφώσεως μέχρι Αθ. Διάκου, στο βόρειο πεζοδρόμιο.

 

3. Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στους κάθετους της Ερµού πεζοδρόµους  ως εξής:

α) Για πεζόδρομους άνω των 7,50 µ., τα τραπεζοκαθίσµατα θα αναπτύσσονται  μπροστά στα καταστήματα σε δύο σειρές. Η ακριβής διάταξη των τραπεζοκαθισµάτων, θα καθορίζεται από την αρµόδια για την χορήγηση της άδειας υπηρεσία για να διασφαλίζεται πρωτίστως η οµαλή διέλευση πεζών και οχηµάτων ( εκτάκτης ανάγκης).

β) Καταστήµατα που βρίσκονται σε πεζόδροµους πλάτους µικρότερου των 7,50 µέτρων και μεγαλύτερα των 3,50 µ. επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με την προϋπόθεση εξασφάλισης  συνεχόμενου διαδρόμου διέλευσης πεζών και οχημάτων (έκτακτης ανάγκης) πλάτους 3,50 μ.

γ) Σε περίπτωση πεζόδρομων πλάτους μικρότερου των 3,0 μ. επιτρέπεται η ανάπτυξη μιας σειράς τραπεζοκαθισμάτων με την προϋπόθεση ότι το εναπομένον ελεύθερο πλάτος για την κίνηση των πεζών θα είναι τουλάχιστον 1,50μ.

 

4. Στον πεζόδροµο Ερµού απαγορεύονται τα τραπεζοκαθίσµατα.

Κατ’ εξαίρεση να επιτρέπεται:

α) Για το τµήµα της οδού Ερµού, που περιλαµβάνεται μεταξύ των οδών Σπυρίδη και Αγ. Νικολάου, επιτρέπεται µόνο µία (1) σειρά τραπεζοκαθισµάτων σε επαφή µε την οικοδοµική γραµµή της νότιας πλευράς της οδού Ερµού.

β) Η ανάπτυξη δύο σειρών τραπεζοκαθισµάτων προς την πλευρά του περιβόλου του ναού στο τµήµα από Αγίου Νικολάου (βόρειος κλάδος) έως Γκλαβάνη. Απαγορεύεται κάθε είδους κατασκευή που εµποδίζει, αποκρύπτει ή αλλοιώνει την ορατότητα προς τον Ι.Ν. του Αγ. Νικολάου.

γ) Στο τµήµα από Γκλαβάνη έως Μαυροκορδάτου να επιτρέπεται η τοποθέτηση στις προσόψεις των καταστηµάτων εκατέρωθεν µία ή δύο σειρών τραπεζοκαθισµάτων ή σε περίπτωση αδυναµίας εφαρµογής όπως κρίνει αρµοδίως η Επιτροπή. Ο διάδροµος προσπέλασης των πολιτών να είναι σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 3,00 µέτρων.

δ) Στο τµήµα από Ελ. Βενιζέλου ως Ξενοφώντος να επιτρέπεται η τοποθέτηση µιας σειράς τραπεζοκαθισµάτων στις προσόψεις των καταστηµάτων.

ε) Στα σημεία όπου επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων , υποχρεωτικά η ανάπτυξή τους θα πραγματοποιείται το ανώτερο μέχρι το όριο του μαρμάρου που υπάρχει στον πεζόδρομο.

 

5. Παράλληλοι πεζόδροµοι της οδού Ερµού

Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στους παράλληλους της Ερµού πεζόδροµους (∆.Κονταράτου-Τ.Οικονοµάκη κ.λ.π.) σε µία ή δύο σειρές έµπροσθεν του καταστήµατος ή µε τοποθέτηση µίας ή δύο σειρών στο µέσον του πεζόδροµου-όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες – µετά από οριοθέτηση της αρµόδιας υπηρεσίας.

 

6. Οδός Σπ. Σπυρίδη

Απαγορεύεται αυστηρά η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων επί της οδού αυτής, λόγω του ιδιαίτερου εµπορικού χαρακτήρα της περιοχής και της στενότητας αυτής.

 

7. Οδός Αγ. Νικολάου

Στην Αγ. Νικολάου, μεταξύ των οδών Ερμού και 28ης Οκτωβρίου επιτρέπεται η ανάπτυξη μίας ή δύο σειρών τραπεζοκαθισμάτων στην  πλευρά που εφάπτεται με τον Ι. Ν. Αγ. Νικολάου.

Στη διασταύρωση της Αγ. Νικολάου με Δημητριάδος και από το ύψος του πάρκινγκ των ΕΛΤΑ θα τοποθετηθεί ανοιγόμενη μπάρα. Η μπάρα θα ανοίγει από τις 07:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. για την τροφοδοσία των καταστημάτων, καθώς και για τις ανάγκες της εκκλησίας.

 

8. Στους δρόµους ήπιας κυκλοφορίας, που είναι οριοθετηµένοι µε σταθερά εµπόδια (κάγκελα) για τους πεζούς και τα οχήµατα, επιτρέπεται στους δρόµους αυτούς η ανάπτυξη αποκλειστικά µιας σειράς τραπεζοκαθισμάτων και πάντως εσωτερικά του κάγκελου, αποκλειστικά επί της πρόσοψης κάθε καταστήµατος. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάπτυξη κάθε άλλου κινητού ή σταθερού αντικειµένου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αφήνεται ελεύθερος χώρος 1,50µ.για την διέλευση των πεζών. Η άδεια για την κατάληψη των κοινοχρήστων αυτών χώρων, σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο, θα χορηγείται από το αρµόδιο Τµ. Προσόδων, κατά περίπτωση και εφόσον αξιολογείται και σταθµίζεται από την υπηρεσία η πιθανότητα όχλησης σε περιοίκους (σύµφωνα µε τα κριτήρια που θέτει η Α.∆. 3/96 ΦΕΚ Β 15/12.1.1996) και ο πυκνοκατοικηµένος χαρακτήρας της περιοχής. Η άδεια αυτή θα χορηγείται µετά και από την σύµφωνη γνώµη του Τµήµατος Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού της ∆/σης Βιώσιµης Κινητικότητας το οποίο θα σταθµίζει και θα αξιολογεί την επίδραση, την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχηµάτων και των πεζών.

 

9. Οδός Κουμουνδούρου

Ειδικά για την οδό Κουμουνδούρου (μετά το χαρακτηρισμό της με τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου, ως πεζόδρομο) θα επιτρέπεται η ανάπτυξη δύο σειρών τραπεζοκαθισμάτων. Η οδός στο ύψος της 28ης Οκτωβρίου θα κλείνει με μπάρα, η οποία θα ανοίγει από τις 07:00 π.μ. έως 10:00 π.μ., για την τροφοδοσία των καταστημάτων. Μέχρι την έγκριση της τροποποίησης ισχύει η παράγραφος 8 του ιδίου άρθρου (δρόµοι ήπιας κυκλοφορίας)

 

10. Τα στέγαστρα των καταστηµάτων  θα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από ξύλινο σκελετό καλής ποιότητας, µονοκλινούς επίπεδης οροφής, περασµένα µε λάδι (χωρίς βερνίκι ή χρώµα). Η επικάλυψη των στεγάστρων θα γίνεται με ομοιόμορφεςι τέντες  επίπεδες µονοκλινείς από πανί µονόχρωµο και στις δύο επιφάνειες άνευ σχεδίων, χρώµατος ανοικτού λευκού ή µπεζ αποκλειστικά με χρόνο προσαρμογής (3) τριών ετών.

 

11. Γενικά επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε όλα τα πεζοδρόμια με την προϋπόθεση ότι το εναπομένον ελεύθερο πλάτος για την κίνηση των πεζών θα είναι τουλάχιστον 1,50μ.

Β. Οδός Αργοναυτών

α) Στο πεζοδρόµιο της οδού Αργοναυτών και προς την οικοδοµική γραµµή, επιτρέπεται η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων µε την προϋπόθεση εξασφάλισης διαδρόµου πλάτους τουλάχιστον 2,50 µέτρων σε επαφή µε το κατάστηµα, για την ελεύθερη κίνηση των πεζών. Επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στο τµήµα της οδού Μπόρελ µεταξύ Ιάσονος και Αργοναυτών και της οδού Φιλελλήνων από Ιάσονος µέχρι της οδού ∆ηµητριάδος τηρουµένων των προαναφερόµενων όρων ανάπτυξής τους.

β) Κατ’ εξαίρεση στο πεζοδρόµιο προ του «Αχιλλείου», η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων επιτρέπεται πέραν των 4,50 µέτρων από την οικοδοµική γραµµή, ενώ δεν επιτρέπεται να εγκατασταθούν τέντες, ώστε να παραµείνει ορατή η διατηρητέα όψη του κτιρίου.

γ) Τα στέγαστρα των καταστηµάτων (πλην του «Αχιλλείου») θα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από ξύλινο σκελετό καλής ποιότητας, µονοκλινούς επίπεδης οροφής, περασµένα µε λάδι (χωρίς βερνίκι ή χρώµα). Η επικάλυψη των στεγάστρων θα γίνεται με ομοιόμορφεςι τέντες  επίπεδες µονοκλινείς από πανί µονόχρωµο και στις δύο επιφάνειες άνευ σχεδίων, χρώµατος ανοικτού λευκού ή µπεζ αποκλειστικά με χρόνο προσαρμογής (3) τριών ετών. Το ελάχιστο καθαρό ύψος των στεγάστρων θα είναι 2,2 µ. ενώ το πλάτος τους θα καλύπτει το χώρο από την πρόσοψη των καταστηµάτων µέχρι την άκρη του πεζοδροµίου.. Στις θέσεις των δένδρων αφήνεται υποχρεωτικά ελεύθερος χώρος πέριξ αυτών κατ’ ελάχιστο 1 µέτρο. Η απόσταση αυτή υπολογίζεται από την επιφάνεια του κορµού του κάθε δένδρου.

δ) Επιτρέπεται µεταξύ των καταστηµάτων τοποθέτηση σταθερών διαχωριστικών αποτελούµενα στο κάτω τµήµα από ξύλινο (συµπαγές ή καφασωτό) πλαίσιο ύψους ως 60 εκ. και άνωθεν αυτών τοποθετείται κρύσταλλο security στερεωµένο σε πλαίσια 8 Χ 8 ύψους 1 µ. και εξέχων 20 εκ. πάνω από το πλαίσιο ώστε το συνολικό ύψος του διαχωριστικού να µην υπερβαίνει το ύψος του 1,80µ.

ε) Επιτρέπονται κινητά θερµαντικά συστήµατα, µέγιστων διαστάσεων βάσης εκάστου 0,50*0,50µ. εφόσον πληρούνται όλα τα µέτρα ασφαλείας. Απαγορεύονται οι σταθερές εγκαταστάσεις ψύξης – θέρµανσης καθώς και οι κινητές µε διαστάσεις βάσεις µεγαλύτερες από 0,50µ.*0,50µ.

στ) Στην παραλία του Βόλου απαγορεύεται η ανάπτυξη πλαστικών τραπεζοκαθισµάτων.

ζ) Στους κάθετους της οδού Αργοναυτών πεζοδρόµους (Γκλαβάνη, Κουµουνδούρου, Ογλ, Γαµβέτα, Σπυρίδη και Αντωνοπούλου) και µέχρι την οδό Ιάσονος, επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στο µέσον του πεζοδρόµου στους χώρους που διαµορφώνονται µεταξύ των κατασκευασμένων µονίµων παρτεριών.

Οι χώροι που παραχωρούνται για τραπεζοκαθίσµατα να οριοθετούνται κατά περίπτωση για να παραµείνει ελεύθερος διάδροµος 3,50 µέτρων για τη διέλευση πεζών και τροχοφόρων (έκτακτης ανάγκης).

θ) Τα υποβαλλόμενα σχέδια κατασκευών να προσαρµόζονται σύµφωνα µε τα υπόλοιπα καταστήµατα στο ίδιο οικοδοµικό τετράγωνο.

Οι ανωτέρω κατασκευές θα επιτρέπονται µόνο µετά τη σύµφωνη γνώµη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και της ∆/σης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Βόλου, αφού εξεταστεί ο σχετικός φάκελος που θα υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους. Σε περίπτωση καταστρατήγησης των όρων και των προϋποθέσεων που τίθεται µε την παρούσα, ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος θα πρέπει να άρει εντός πέντε ηµερών από την κοινοποίηση της παράβασης κάθε κατασκευή, σε διαφορετική περίπτωση θα το κάνει δια των υπηρεσιών του ο ∆ήµος, καταλογίζοντας σε αυτόν όλες τις σχετικές δαπάνες και έξοδα. 

Οι ανωτέρω προδιαγραφές θα ισχύουν ωσότου εκπονηθεί μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Βόλου, ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής το οποίο θα ακολουθούν όλοι υποχρεωτικά με χρονικό περιθώριο προσαρμογής τριών ετών. Έως τότε οι ενδιαφερόµενοι θα ακολουθούν τις ανωτέρω προδιαγραφές.         

 

Γ. Λοιπές Περιοχές

α) Στις λοιπές εκτός κέντρου (όπως περιγράφεται πιο πάνω) περιοχές, επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στους πεζόδροµους, προσαρµόζοντας την λύση κατά περίπτωση έτσι ώστε να αποµένει ικανό πλάτος ελευθέρων διαδρόµων 3,50 µέτρων και µε µέγιστο αριθµό σειρών τραπεζοκαθισµάτων δύο (2).

β) Επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων σε πεζοδρόµια πλάτους µόνο άνω των 2,00 µέτρων. Τα τραπεζοκαθίσµατα θα αναπτύσσονται σε επαφή µε την πρόσοψη του καταστήµατος, µε την προϋπόθεση εξασφάλισης ελευθέρου διαδρόµου για την κίνηση των πεζών προς την πλευρά του κρασπέδου πλάτους τουλάχιστον 1,50 µέτρου.

 

Δ. Πλατειές, πάρκα, άλση, Κ.Χ.

Η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων στις πλατείες, άλση, πάρκα κ.λ.π. της πόλης, επιτρέπεται µόνο όπου ο χώρος είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για τέτοια χρήση και σε καμία περίπτωση στους διαδρόμους και στον χώρο πρασίνου των πλατειών. Στις ∆ηµοτικές Πλατείες που υπάρχουν ∆ηµοτικά Αναψυκτήρια και εκμισθώνονται από τον ∆ήµο ή ∆ηµοτική Επιχείρηση σε ιδιώτες η άδεια για αυξημένη χρήση τραπεζοκαθισµάτων, θα χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και οριοθέτηση της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας..

● Απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων και στα δύο πεζοδρόμια των παρακάτω οδών:

– Αθηνών σε όλο το µήκος

– Λαρίσης σε όλο το µήκος

– Γρ.Λαµπράκη σε όλο το µήκος

– Ελ. Βενιζέλου – Ιωλκού, από το ύψος της οδού Γαλλίας μέχρι και την οδό Αργοναυτών ενώ επιτρέπεται από το ύψος της Ανθ. Γαζή και πάνω η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε επαφή µε την πρόσοψη του καταστήµατος, µε την προϋπόθεση εξασφάλισης ελευθέρου διαδρόµου για την κίνηση των πεζών προς την πλευρά του κρασπέδου πλάτους τουλάχιστον 1,50 µέτρου

– Κ. Καρτάλη σε όλο το µήκος

– Πολυµέρη σε όλο το µήκος

– Παγασών, από Παπαδιαµάντη έως Αναλήψεως

– Αναλήψεως – Αγ. ∆ηµητρίου, από Παγασών έως Απόλλωνος – Αρ.Ζάχου σε όλο το µήκος

∆) Περιοχή Ν. Παγασών

Στον πεζόδροµο της οδού Λεµάν (Φεκ.434/27-5-2002) από Ηρ.Πολυτεχνείου µέχρι Πανάκειας επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων µόνο στην πρόσοψη του καταστήµατος και σε πλάτος από 4 έως 5 µέτρα κρινόµενο κατά περίπτωση µετά από οριοθέτηση της αρµόδιας υπηρεσίας (Βιώσιμη Κινητικότητα), έτσι ώστε να αποµένει ελεύθερος διάδροµος τουλάχιστον τεσσάρων (4) µέτρων.

Στον πεζόδρομο Ηρώων Πολυτεχνείου θα επιτρέπεται η ανάπτυξη δύο σειρών τραπεζοκαθισμάτων στην πρόσοψη των καταστημάτων.

Στα υπόλοιπα πεζοδρόµια και πεζόδρομους της περιοχής ισχύουν οι προϋποθέσεις της παρ.Γ µε την ρητή απαγόρευση εγκατάστασης οποιασδήποτε µόνιµης κατασκευής επί του πεζοδροµίου.

Ι Ι . Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η  Ε Ν Ο Τ Η Τ Α  Ν . Ι Ω Ν Ι Α Σ

Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων στους κοινόχρηστους χώρους της Ν. Ιωνίας γίνεται µόνο στην πρόσοψη του καταστήµατος και τηρουµένων των προϋποθέσεων του Ν.1080/80 και υπό την αυστηρή προϋπόθεση της τήρησης του διαδρόμου των 1,50 μ. την ασφαλή και άνετη διέλευση πεζών από τα πεζοδρόµια. Αποκλείεται η κατάληψη ολόκληρου του χώρου έµπροσθεν της πρόσοψης των καταστηµάτων αυτών και µέχρι την γραµµή του πεζοδροµίου. Η άδεια για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων λόγω ιδιαιτερότητας της περιοχής θα εξετάζεται κατά περίπτωση.

Επί των ∆ηµοτικών Πλατεών-χώρων πρασίνου που υπάρχουν Αναψυκτήρια η άδεια για αυξηµένη χρήση τραπεζοκαθισµάτων, θα χορηγείται ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων και εξέταση από την αρμόδια Επιτροπή.

ΙΙΙ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ

Α) Αγριά

Απαγορεύεται η παραχώρηση και η κατάληψη στους εξής χώρους :

1) Έµπροσθεν της εκκλησίας Αγ. Γεωργίου, σε όλο το µήκος του πεζοδροµίου που καταλαµβάνει η προβολή αυτής.

 Ο χώρος έμπροσθεν της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου να διατίθενται αποκλειστικά και μόνο ως χώρος εκδηλώσεων και χώρος εκθέσεων του Δήμου αποκλειόμενης κάθε άλλης χρήσης.

2) Από το πρώην κέντρο «∆ιόνυσος» έως την πρόσοψη της οδού Δρακείας (αυτής συµπεριλαµβανοµένης). Ο χώρος της προβολής του πρώην κέντρου «∆ιόνυσος» και του χώρου Ηρώου Πεσόντων, επί της παραλίας θα διατίθενται αποκλειστικά και µόνο ως χώρος εκδηλώσεων και χώρος εκθέσεων του ∆ήµου αποκλειόµενης κάθε άλλης χρήσης.

3) Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων επί του πεζοδροµίου, στην πάνω πλευρά του δρόµου. Και στις προεκτάσεις των κάθετων δρόµων προς τη θάλασσα θα πρέπει να αφήνεται διάδροµος πλάτους τουλάχιστον 1,50 µέτρων έως τη θάλασσα.

4) Όλα τα καταστήματα τα οποία τοποθετούν τραπεζοκαθίσματα στην νότια πλευρά του δρόμου (προς την παραλία) υποχρεούνται να κατασκευάσουν  κιόσκια στη μορφή των ήδη υπάρχοντων τεσσάρων παραδοσιακών).

Ο χώρος της Πλατείας Ελευθερίας από την οδό Δρακείας έως και την αρχή της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου να παραχωρείται στους καταστηματάρχες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων κατά το ήμισυ αυτού και ο υπόλοιπος να είναι χώρος για τους κατοίκους και περιπατητές.

 

Β) Δράκεια

Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων στους κοινόχρηστους χώρους γίνεται µόνο στην πρόσοψη του καταστήµατος και τηρουµένων των προϋποθέσεων του Ν.1080/80 µε περιορισµό της κατάληψης της συνολικής επιφάνειας της πλατείας µετά από οριοθέτηση της υπηρεσίας (Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας).

IV. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

α) Παραλιακή Οδός Κασνέτη

Τα καταστήµατα που προβάλλονται στον παραλιακό πεζόδροµο, µπορούν να τοποθετήσουνε µια σειρά τραπεζοκαθίσµατα επί του πεζοδρόµου επί της πλευράς της θάλασσας µε την προϋπόθεση να αφεθεί διαδρόµου ελάχιστου πλάτους 3.00µ. σε όλο το µήκος της παλιάς παραλίας.

Τα καταστήματα που προβάλλονται στον παραλιακό πεζόδρομο και τα καταστήματα που εφάπτονται παραπλεύρως σε αυτόν , μπορούν να τοποθετήσουν μια σειρά τραπεζοκαθίσματα επί του πεζόδρομου επί της πλευράς της θάλασσας με την προϋπόθεση να αφεθεί διάδρομος ελάχιστου πλάτους τρία (3) μέτρα σε όλο το μήκος της παλιάς παραλίας .

Τυχόν στέγαστρα κατασκευάζονται µε ξύλινο φέροντα οργανισµό και επικαλύπτονται από περσίδες, που να σκιάζουν µεν τον υποκείµενο χώρο, αλλά και να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα, γεγονός που δεν επιτυγχάνεται µε τον µουσαµά τους καλοκαιρινούς µήνες (φαινόµενο γάστρας), θα υπάρχει όµως κάτω από τα πηχάκια η δυνατότητα να ανοίγει η τέντα σε περίπτωση βροχής ή άλλως η επικάλυψη µε τέντα επίπεδη µονοκλίνης από πανί µονόχρωµο και στις δύο επιφάνειες, άνευ σχεδίων, χρώµατος ανοικτού λευκού ή µπεζ αποκλειστικά.

Το ελάχιστο καθαρό ύψος των στεγάστρων θα είναι 2,2µ. Στις θέσεις των δέντρων αφήνεται υποχρεωτικά ελεύθερος χώρος περιξ αυτών, κατ’ ελάχιστο ένα µέτρο. Η απόσταση αυτή υπολογίζεται από την επιφάνεια του κορµού κάθε δέντρου.

Οι ανωτέρω κατασκευές στους κοινόχρηστους χώρους θεωρούνται ∆ηµοτικό έργο κατασκευασµένο µε δαπάνες των ιδιωτών.

Οι κατασκευές αυτές θα επιτρέπονται µόνο µετά τη σύµφωνη γνώµη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και της ∆/σης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Βόλου, αφού εξεταστεί ο σχετικός φάκελος που θα υποβάλλεται από τους ενδιαφερόµενους και αφού εξετάζονται οι διαστάσεις, ο όγκος κλπ αναλογικά µε τις διατάξεις της παραλίας του Βόλου. Σε περίπτωση καταστρατήγησης των όρων και των προϋποθέσεων που τίθεται µε την παρούσα, θα ανακαλείται η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Επίσης ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος θα πρέπει να άρει εντός πέντε ηµερών από την κοινοποίηση της ανάκλησης, κάθε κατασκευή ειδάλλως σε διαφορετική περίπτωση θα το κάνει δια των υπηρεσιών του ο ∆ήµος, καταλογίζοντας σε αυτόν όλες τις σχετικές δαπάνες και έξοδα.

Οι ανωτέρω προδιαγραφές θα ισχύουν ωσότου προκύψει ένα υπόδειγµα κατασκευής που θα ακολουθούν όλοι υποχρεωτικά, µετά από σχετικό αρχιτεκτονικό διαγωνισµό.

Τα στέγαστρα θα πρέπει να απέχουν προς την πλευρά της θάλασσας 2,00µ από την άκρη του κρηπιδότοιχου και να τοποθετηθούν κιγκλιδώµατα για την προστασία των πεζών και κυρίως των παιδιών από πτώση στην θάλασσα, όπου αυτό θεωρηθεί αναγκαίο από την Λιµενική Αστυνοµία.

Ανάµεσα στα στέγαστρα δύο διαδοχικών καταστηµάτων θα πρέπει να αφήνεται διάδροµος καθαρού πλάτους τουλάχιστον 2,00µ. όπου δεν είναι προέκταση του κάθετου δρόµου προς την θάλασσα, ενώ όταν είναι, να έχει το πλάτος του δρόµου.

 

β) Κεντρικός Πεζόδροµος Ελ. Αεροπορίας

Επί του κεντρικού πεζοδρόµου επιτρέπεται η ανάπτυξη µιας ή δύο σειρών τραπεζοκαθισµάτων επί της πρόσοψης του καταστήµατος, µετά από έγκριση της υπηρεσίας, κρίνοντας κατά περίπτωση.

 

γ) Πλατείες

Επί των πλατειών Ν. Αγχιάλου, Μικροθηβών, Αιδινίου η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων γίνεται µόνο στην πρόσοψη του καταστήµατος και τηρουµένων των προϋποθέσεων του Ν.1080/80 µε περιορισµό της κατάληψης της συνολικής επιφάνειας της πλατείας µετά από οριοθέτηση της υπηρεσίας (Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας). Απαγορεύονται οι µόνιµες και κάθε άλλου είδους κατασκευές.

 

δ) Επί της οδού Ελευθερίας να επιτραπεί η ανάπτυξη μιας σειράς τραπεζοκαθισμάτων εφαπτόμενων αποκλειστικά στην πρόσοψη του καταστήματος , μετά από γνωμοδότηση της Τροχαίας και την σύμφωνη γνώμη  της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόλου (παράγραφος δ της εισήγησης) .

V. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ

Α. Πλατανίδια

Έµπροσθεν του καταστήµατος επιτρέπεται η ανάπτυξη µίας σειράς τραπεζοκαθισµάτων εφόσον το πλάτος του πεζοδροµίου υπερβαίνει τα 2,00µ. Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται η ανάπτυξη µιας σειράς τραπεζοκαθισµάτων επί του πεζοδροµίου.

Στην προβολή των κάθετων οδών επί της παραλιακής οδού δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων.

Απαγορεύονται οι µόνιµες και κάθε άλλου είδους κατασκευές πλην οµπρελών.

 

Β. Αγ. Μηνάς

Έµπροσθεν του καταστήµατος επιτρέπεται η ανάπτυξη µίας σειράς τραπεζοκαθισµάτων εφόσον το πλάτος του πεζοδροµίου υπερβαίνει τα 2,00µ.

Στην προβολή των κάθετων οδών επί της παραλιακής οδού δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων.

Απαγορεύονται οι µόνιµες και κάθε άλλου είδους κατασκευές πλην οµπρελών.

 

Γ. Αγ. Λαυρέντιος

Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων στους κοινόχρηστους χώρους γίνεται µόνο στην πρόσοψη του καταστήµατος και τηρουµένων των προϋποθέσεων του Ν.1080/80 µε περιορισµό της κατάληψης της συνολικής επιφάνειας της πλατείας µετά από οριοθέτηση της υπηρεσίας (Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας).

 

∆. Αγ. Βλάσιος

VI. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ

Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων στους κοινόχρηστους χώρους γίνεται µόνο στην πρόσοψη του καταστήµατος και τηρουµένων των προϋποθέσεων του Ν.1080/80 µε περιορισµό της κατάληψης της συνολικής επιφάνειας της πλατείας µετά από οριοθέτηση της υπηρεσίας (Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας).

VIΙ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΙΩΛΚΟΥ

Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων στους κοινόχρηστους χώρους γίνεται µόνο στην πρόσοψη του καταστήµατος και τηρουµένων των προϋποθέσεων του Ν.1080/80 µε περιορισµό της κατάληψης της συνολικής επιφάνειας της πλατείας µετά από οριοθέτηση της υπηρεσίας (Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας).

 

VIII. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

Α. Κεντρική Πλατεία

Στην κεντρική πλατεία η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισµάτων θα επιτρέπεται επί της πρόσοψης των καταστημάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1080/1980. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη αυτών, πέρα από την προέκταση της όψης, ώστε να διασφαλίζεται η απαράμιλλη θέα του τοπίου προς τον Παγασητικό και η δυνατότητα απόλαυσης αυτής από τον κάθε επισκέπτη. Απαγορεύεται η ανάπτυξη τεντών, ομπρελών, σκέπαστρων.

Στο λιθόστρωτο από την πλατεία προς το Αρχοντικό Βατσαρέα – Μαυράκη, επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της πρόσοψης των καταστημάτων, εφόσον εξασφαλίζεται ικανός διάδρομος για τη διέλευση πεζών και φορτωμένων ζώων. Τα καταστήματα επί του συγκεκριμένου πεζόδρομου, μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα επί της κεντρικής πλατείας.

 

Β. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΠΡΑΝΗ» ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Απαγορεύεται στα παρακείµενα του πεζοδρόµου καταστήµατα, η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, τεντών, σκεπάστρων, οµπρελών, κατά µήκος της οδού από το χώρο στάθµευσης των αυτοκινήτων µέχρι και την κεντρική πλατεία. Απαγορεύεται επίσης η τοποθέτηση αντικειµένων, προϊόντων και κάθε άλλου κινητού πράγµατος. Επιτρέπεται η έκθεση προϊόντων σε προθήκες πλάτους 0,40εκ. µόνο επί των προσόψεων των καταστηµάτων και σε ύψος από το έδαφος 0,65εκ. Τα εκθέµατα και τα προς πώληση προϊόντα τοποθετούνται µόνον εντός των προθηκών αυτών.

Στον πεζόδρομο επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων για ανεφοδιασμό, φορτοεκφόρτωση, μετακίνηση κατοίκων –επισκεπτών, εφόσον τοποθετηθούν οι αναγκαίες πινακίδες γνωστοποίησης του ωραρίου και αποτρεπτικό εμπόδιο (π.χ. βυθιζόμενη μπάρα).  Το προτεινόμενο ωράριο:

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΕΩΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

 • Σάββατο και Κυριακή : Λειτουργεί ως πεζοδρόμος 11π.μ έως 10μ.μ.
 • Δευτέρα έως Παρασκευή : Ελεύθερη διέλευση
 • Εορτές : Λειτουργεί ως πεζοδρόμος 11π.μ έως 10μ.μ.

ΜΑΙΟΣ ΕΩΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

 • Σάββατο και Κυριακή : Λειτουργεί ως πεζοδρόμος 12μ.μ έως 1π.μ.
 • Δευτέρα έως Παρασκευή : Λειτουργεί ως πεζοδρόμος 5μ.μ έως 1π.μ.
 • Εορτές : Λειτουργεί ως πεζοδρόμος 12μ.μ έως 1π.μ.

Τα προτεινόμενα να ισχύσουν για το κεντρικό λιθόστρωτο ως ανωτέρω, να ισχύουν και για όλη τη διαδρομή από την θέση «Πρεβαντόριο» έως και την πλατεία Ευεργετών και Ηρώων, κάτω από το  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Μακρινίτσας, (Αρχοντικό Βατσαρέα – Μαυράκη) καθώς επίσης, και σε οποιοδήποτε άλλη διαδρομή / δρόμο  εντός του παραδοσιακού οικισμού.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Απαγορεύεται η εγκατάσταση κάθε µόνιµης εγκατάστασης, κάθε πακτωµένης ή µε άλλο σταθερό τρόπο συνδεδεµένης µε το έδαφος. Επιτρέπεται διαχωριστικό πλαίσιο ύψους 60 εκ. και άνωθεν αυτών τοποθετείται κρύσταλλο security στερεωμένο σε πλαίσια 8Χ8 ύψους 1μ. και εξέχων 20 εκ. πάνω από το πλαίσιο ώστε το συνολικό ύψους του διαχωριστικού να μην υπερβαίνει το ύψος του 1,80 μ. Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαχωριστικών στην έμπροσθεν ή στην πίσω πλευρά του καταστήματος. και φυσικά δεν επιτρέπεται η δημιουργία περίκλειστων εξωτερικών χώρων. 

Μόνιμες κατασκευές επιτρέπονται μόνο κατ’ εξαίρεση μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και άδεια της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α 52716/20-11-2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Οι όποιες μόνιμες κατασκευές θα θεωρούνται δημοτικό έργο, κατασκευασμένο με δαπάνες των ιδιωτών.

2. Σε κάθε περίπτωση στην αυξηµένη χρήση των κοινοχρήστων χώρων των αιγιαλών µε τραπεζοκαθίσµατα και οµπρέλες ή ξαπλώστρες πρέπει να τηρούνται από τους καταστηµατάρχες οι όροι παραχώρησης της Κτηµατικής Υπηρεσίας του ∆ηµοσίου, όπου αυτό απαιτείται και να λαµβάνεται η σύµφωνη γνώµη αυτής καθώς και της Λιµενικής Αστυνοµίας

3. Οι παραχωρηθέντες κοινόχρηστοι χώροι για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων θα οριοθετούνται µε χάραξη διακριτής διακεκοµµένης γραµµής ανά 20εκ. χρώµατος λευκού και πάχους 2 εκ. ή µε την τοποθέτηση στηριζόµενων στο έδαφος σιδηρών κιγκλιδωµάτων µε τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εύκολη και ταχεία αφαίρεσή τους. Ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να υπάρχει στις περιπτώσεις των παραδοσιακών οικισµών, όπου καλό είναι η επισήµανση αυτή να γίνεται µε την χάραξη σηµείων υπό τη µορφή σταυρών, σε τέσσερα σηµεία του περιγράµµατος του χώρου που παραχωρείται.

4. Στους κοινόχρηστους χώρους (παραλίες) µπορούν να τοποθετούνται κατ’ εξαίρεση οµπρέλες και ξαπλώστρες –κατά περίπτωση – µε την προϋπόθεση έκδοσης σχετικής άδειας από την αρµόδια υπηρεσία, µε την υπογραφή σχετικού συµφωνητικού µίσθωσης, µε βάση τις προϋποθέσεις και τους ειδικότερους όρους που θέτει η ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.4.2009 ή οποιαδήποτε άλλη εκδοθεί σε παράταση ή αντικατάσταση αυτής.

5. Στους πιο πάνω κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται η τοποθέτηση σοµπών θέρµανσης υπαίθριου χώρου, (εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται η τοποθέτηση τους), κάθε είδους κινητών πραγµάτων καθώς και κινητών παραπέτων (νάυλον κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση η ανάπτυξη κινητών πραγµάτων, εκτός των τραπεζοκαθισµάτων, όπως προθήκες, έπιπλα, σόµπες θέρµανσης κλπ θα υπολογίζονται στο ποσοστό κατάληψης του κοινοχρήστου χώρου από το κατάστηµα και θα συνυπολογίζεται σε αυτό των τραπεζοκαθισµάτων.

6. Η παραχώρηση μέρους Πλατειών για εμπορική δραστηριότητα σε τρίτουςε, όπως η λειτουργία λούνα – πάρκ, παγοδρομίου κ.λ.π. για διάστημα του ανωτέρω εώς σαρ’αντα (40) ημέρες, επιτρέπεται μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όσον αφορά τις προϋποθέσεις και της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα καθορίζει τους ειδικότερους όρους.

7. Επιτρέπονται µόνο οµπρέλες που δεν θα είναι πακτωµένες ή στερεωµένες µόνιµα στο έδαφος και τέντες µόνο µετά από άδεια της αρµόδιας υπηρεσίας της Πολεοδοµίας του ∆ήµου. Στο κέντρο του Βόλου δεν επιτρέπονται οι διαφηµιστικές οµπρέλες.

8. Στους παραδοσιακούς οικισµούς απαγορεύεται η χρήση σταθερών (πέργκολες, τέντες κλπ) ή και κινητών σκιάστρων (οµπρέλες κλπ), λόγω του παραδοσιακού χαρακτήρα των οικισµών αυτών και του κινδύνου αλλοίωσης της φυσιογνωµίας τους.

9. Στην περιοχή της παραλίας του Βόλου, καθώς και στις πλατείες, ειδικά των παραδοσιακών οικισµών, απαγορεύεται η χρήση πλαστικών καρεκλών και τραπεζιών.

10. Η αλλαγή της όψης του καταστήµατος (χρωµατισµού-επεµβάσεις κ.λ.π.) και το είδος των τραπεζοκαθισµάτων και του λοιπού κινητού εξοπλισµού (τέντες-οµπρέλες) πρέπει να εγκρίνονται από την αρµόδια υπηρεσία από το Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, πριν από την δοση άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

11. Στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στους πεζοδρόµους οι είσοδοι των πολυκατοικιών θα πρέπει να µένουν ελεύθερες από τραπεζοκαθίσµατα ή άλλες εγκαταστάσεις και αντικείµενα για πλάτος τουλάχιστον 3,00µ.

12. Στην ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων και συνοδευτικών κινητών πραγµάτων θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η εύρυθµη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων.

13. Προκειµένου να είναι δυνατή η ανεµπόδιστη διέλευση πεζών, ΑΜΕΑ, και οχηµάτων έκτακτης ανάγκης σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους όπου υπάρχουν εµπόδια που αφορούν τον εξοπλισµό του κοινόχρηστου χώρου (στύλοι, δένδρα, κάδοι απορριµµάτων, καναπεδάκια, παρτέρια, ΚΑΦΑΟ, ράµπες ΑΜΕΑ, κλπ) τα τραπεζοκαθίσµατα χωροθετούνται υποχρεωτικά σε απόσταση τουλάχιστον 1,50µ. από καθένα από αυτά. Η κάθε σειρά τραπεζοκαθισµάτων θεωρείται ότι έχει µέγιστο πλάτος 2µ.

14. Στην περίπτωση γωνιακού καταστήµατος απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων στην γωνία του ΟΤ όπως αυτή ορίζεται από την προέκταση της νοητής οικοδοµικής γραµµής προς τον δρόµο µε σκοπό την διευκόλυνση της πρόσβασης των πεζών και την ασφαλή µετακίνησή τους.

15. Στα δικαιολογητικά που θα προσκοµίζονται στο Τµ. Προσόδων, στο σχέδιο που θα υποβάλλεται εκτός της αποτύπωσης του χώρου της ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, θα πρέπει να αποτυπώνεται οπωσδήποτε και κάθε άλλη κατασκευή (π.χ. οµπρέλες, ζαρντινιέρες) ή κινητό εµπόδιο. Το σχέδιο θα υποβάλλεται από τον ενδιαφερόµενο και σε ψηφιακή µορφή. Αυτό θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Βόλου, σε ειδική ενότητα και θα είναι δηµοσιευµένο σε όλους τους δηµότες. Στα δικαιολογητικά επίσης θα περιλαµβάνονται και ευκρινείς φωτογραφίες του εξοπλισµού που θα εναποθέτει στον κοινόχρηστο χώρο. Η άδεια θα χορηγείται µόνο εφόσον ο εξοπλισµός αυτός ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του παρόντος κανονισµού.

16. Κατά τους χειµερινούς µήνες κατά τους οποίους δεν χρησιµοποιείται ο χώρος που αναπτύσσονται τα τραπεζοκαθίσµατα, αυτά θα συγκεντρώνονται, θα συµπτύσσονται και θα ασφαλίζονται. Θα αποµακρύνεται επίσης κάθε κινητή ή ακίνητη κατασκευή από τον αναφερόµενο χώρο.

17. Αν από την χρήση δηµοτικού κοινοχρήστου πράγµατος (αρ967Α.Κ.) προκληθεί φθορά ή καταστροφή αυτού από εκείνον που το χρησιµοποιεί, ο υπαίτιος υποχρεούται να αποκαταστήσει πλήρως την βλάβη που προκάλεσε είτε απευθείας , µε την επίβλεψη της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου είτε αποζηµιώνοντας τον ∆ήµο µε το ποσό της δαπάνης που θα απαιτηθεί τελικά για αποκατάσταση, αν η σχετική µέριµνα αφεθεί στον ∆ήµο ή ένα η φθορά αυτή προβλέπεται από ειδικότερη κανονιστική απόφαση, όπως π.χ. η απόφαση για τον Κανονισµό της Καθαριότητας.

18. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Βόλου πρέπει να καταβάλλουν τη µέγιστη προσπάθεια να ελαχιστοποιούν την κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου και ειδικά των πεζοδροµίων από τον αστικό εξοπλισµό όπως καλαθάκια απορριµµάτων, κολώνες ηλεκτροφωτισµού, κολώνες οδικής σήµανσης. Όπου είναι δυνατόν ο εξοπλισµός αυτός πρέπει να ενσωµατώνεται σε µια µόνιµη κατασκευή.

19. Το ύψος των τελών χρήσης των κοινοχρήστων χώρων ρυθµίζεται από ειδική κανονιστική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για τον ενιαίο ∆ήµο Βόλο και µετά από προτάσεις των Συµβουλίων της κάθε δηµοτικής ενότητας. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα κανονιστική απόφαση, δεν υποκαθιστά και δεν αντικαθιστά την κείµενη νοµοθεσία.

20. Στο παραλιακό μέτωπο των οικισμών Αγριάς, Πλατανίδια , Ν. παγασές κ.λ.π. επιβάλλεται να γίνει συνολικός σχεδιασμός των κατασκευών στεγάστρων, τεντών κ.α. κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. 52716/2001.

21. Κατόπιν πρότασης και οριοθέτησης από τη Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θα καθορισθούν ειδικοί χώροι παρκινγκ για τα μηχανάκια καθώς και για τα ποδήλατα, σε διάφορα σημεία του κέντρου του Βόλου. Όσοι δεν τα αφήνουν στους υποδεικνυόμενους χώρους και δεν συμμορφώνονται θα πληρώνουν ένα ποσό το οποίο θα τους καταλογίζεται από αρμόδιους υπαλλήλους. Ειδικά για τα ποδήλατα, θα υπάρχει επιμέρους  διαδικασία κατά την οποία θα μεταφέρονται σε αποθήκη του Δήμου και ο ιδιοκτήτης θα τα παραλαμβάνει από εκεί πληρώνοντας κάποιο αντίτιμο. Τα ποσά τα οποία θα καλούνται να πληρώσουν όσοι δεν συμμορφώνονται θα καθορισθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

22. Ο διαχωρισμός των Οικονομικών Ζωνών θα γίνει εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Άρθρο 8

Περίπτερα

Τα νέα περίπτερα που θα χωροθετηθούν και θα τοποθετηθούν σε πεζοδρόμια – πλατείες θα πρέπει να αφήνουν υποχρεωτικά ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου 1,50 μ. για την απρόσκοπτη διέλευση πεζών και ιδιαίτερα των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Ο χώρος που θα παραχωρείται στα περίπτερα για την τοποθέτηση ψυγείων για παγωτά, αναψυκτικά κ.λ.π., δεν μπορεί να ξεπερνά τα 6,50 τ.μ. (εκτός του κουβουκλίου) και θα οριοθετείται με διαγράμμιση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση για παραχώρηση του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου που θα συνοδεύεται από σκαρίφημα, όπου θα αποτυπώνεται η ακριβής τοποθέτηση των ψυγείων πέριξ του κουβουκλίου. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται και αξιολογούνται από την επιτροπή των περιπτέρων, η οποία θα καθορίζει την έκταση της επιφάνειας που τελικά θα παραχωρείται. Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος (τέντας) με στήριξη μόνο επάνω στο περίπτερο, χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα, η οποία θα καλύπτει τον κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί και τουλάχιστον 0,50 μ. εσώτερων του άκρου του πεζοδρομίου. Οι κατακόρυφοι ανεμοφράκτες που τοποθετούνται στα περίπτερα, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο όταν επικρατούν άσχημα καιρικά φαινόμενα (αέρας, βροχή) για την προστασία των εμπορευμάτων τους. Η στερέωση στο έδαφος απαγορεύεται. Οι διαστάσεις των περιπτέρων καθορίζονται από το Δημο (Ν. 4257/2014, άρθρο 76). Μέγιστο μήκος περιπτέρου είναι 2,40 μ., μέγιστο πλάτος 2,10 μ. και ύψος 2,80 μ. Οι διαστάσεις αυτές καθορίζονται με σημείο μέτρησης από τη βάση του περιπτέρου μέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τομή του περιπτέρου.

Δεν θα γίνεται καμία παρέμβαση όσον αφορά την αντικατάσταση κουβουκλίου περιπτέρου ή τυχόν αλλαγή χρώματος, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου.

Για την ομοιόμορφη κατά το δυνατό, ενιαία και καλαίσθητη εμφάνιση των περιπτέρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου, θα επιλεγούν έως τρεις (3) τύποι κουβουκλίου, κατόπιν πρόσκλησης ενδιαφέροντος, οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις νόμιμες προδιαγραφές και θα εγκριθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων. Οι δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να αντικαταστήσουν τα παλαιά τους κουβούκλια, θα επιλέγουν υποχρεωτικά έναν από τους εγκεκριμένους τύπους, έτσι ώστε σταδιακά να τυποποιηθεί η εμφάνιση των περιπτέρων σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

Μετά την αντικατάσταση του κουβουκλίου με έναν από τους εγκεκριμένους τύπους, δεν θα γίνεται καμία παρέμβαση, ή τυχόν αλλαγή χρώματος, χωρίς την προηγούμενη  έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εμποδίζεται η ανάδειξη και  η προβολή μνημείων της πόλης ή σημείων με εξαίρετη σημασία.

Για τα περίπτερα τα οποία παραμένουν κλειστά αδικαιολόγητα πάνω από έξι (6) μήνες, θα εφαρμόζεται οι διατάξεις του Ν.4257/2014.

Αντίγραφο του παρόντος χορηγείται υποχρεωτικά με κάθε έκδοση άδειας.

Άρθρο 9

Ανθοπωλεία – Οπωροπαντοπωλεία –   Γεωπονικά Καταστήματα – Λευκοσιδηρουργεία

Σε κάθε κατάστημα παραχωρείται χώρος που αντιστοιχεί στο 70% της προσόψεως ή της προβολής του. Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια καταστήματα εάν δεν παρεμποδίζεται με τον τρόπο αυτό ουσιωδώς, η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου.

Προ της εισόδου πολυκατοικιών ή κατοικιών, δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη εμπορευμάτων κάθε είδους σε καμία περίπτωση, όπως επίσης και μπροστά από την πρόσοψη άλλων καταστημάτων.

Ο καθορισμός του ετήσιου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο, καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για τη διαμόρφωση του χώρου και την έκθεση των εμπορευμάτων εκδίδεται από το Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ από την ημερομηνία έκδοσής της, έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε. Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτησή του στη Δ/νση Οικονομικών πριν τη λήξη της ισχύουσας άδειας χρήσης.

Η σκίαση των χώρων μπορεί να γίνεται, με την τοποθέτηση τέντας στην όψη του κτιρίου σε ύψος τουλάχιστον 2,20 μ. από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα  η οποία δεν θα υπερβαίνουν το 20% (Απόφαση Υ.Α. 52716/20-11-01 της Γεν. Δ/νσης Πολεοδομίας, Δ/νση Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ), της επιφάνειας του συνόλου του κοινόχρηστου χώρου – πλατείας.

 

Άρθρο 10

Οικοδομικές εργασίες

Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος, μετά από αίτησή τους στο Δήμο, είναι υποχρεωμένοι να λάβουν άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου μετά από έγκριση της Τροχαίας. Επίσης οι παραπάνω είναι υποχρεωμένοι να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος και μη διασποράς των υλικών.

Ελαφρά υλικά που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος – μαρμαρόσκονη – μπάζα κ.λ.π.) θα πρέπει να καλύπτονται ή να καταβρέχονται συχνά, ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος.  Τα στερεά υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών πρέπει να είναι στερεωμένα κατά τρόπο ασφαλή για την πρόληψη ατυχήματος. Εάν καταλαμβάνεται μέρος του οδοστρώματος , η σήμανση (πινακίδες – ειδική ταινία) και ότι άλλο επισημάνει η τροχαία στην έγκριση της άδειας. Σε περίπτωση που καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο, λόγω ανέγερσης οικοδομής, υποχρεούνται να πάρουν κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Μετά τα παραπάνω, οι άδειες για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών – κλείσιμο δρόμου κ.λ.π. θα χορηγούνται για τις παρακάτω περιπτώσεις ως εξής:

 1. Για τοποθέτηση κάδου, με την προϋπόθεση ότι οι κάτοχοι θα τοποθετούν αυτούς πάνω σε ξύλο για να μην καταστρέφουν τα πεζοδρόμια ή τους πεζόδρομους. Στους τοποθετούντες ή χρησιμοποιούντες κάδους χωρίς άδεια θα επιβάλλεται πρόστιμο. (η ελάχιστη χρέωση θα είναι εβδομαδιαίως)
 2. Για την τοποθέτηση προστατευτικού πανιού ή τοποθέτηση λαμαρίνας ή πλέγματος, λόγω οικοδομικών εργασιών. ( η ελάχιστη χρέωση θα είναι μηνιαίως)
 3. Για ανυψωτικά μηχανήματα – πρέσα – μπετονιέρα – και λοιπών συναφών μηχανημάτων, απαραίτητων για την ανέγερση οικοδομής, για το κλείσιμο δρόμου ή προσωρινή στάθμευση αυτών. (χρέωση ανά ώρα)
 4. Για την τοποθέτηση σκαλωσιάς. Ειδικά για τη σκαλωσιά, θα καταθέτει ο/η ενδιαφερόμενος/η, άδεια οικοδομής – άδεια μικρής κλίμακας, για αυτή τη χρήση ή έγκριση εργασιών από τη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης . (η ελάχιστη χρέωση μηνιαίως)
 5. Για διάφορα οικοδομικά υλικά.

Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιαδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο και κατά τετραγωνικό (Στε 2356/85). Για την πληρωμή αυτού του τέλους, ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο, εκείνος, που πήρε την άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (άρθρο 13, παρ. 3. εδάφιο β’, Β.Δ. 24/9-20/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26, παρ. 4, Ν. 1828/89 και άρθρα 481,482,483 του Α.Κ.)

Για οποιαδήποτε καταστροφή πεζοδρομίου – οδοστρώματος , ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος της οικοδομής θα φροντίζει για την αποκατάσταση της ζημιάς ειδάλλως θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με αυτήν.

 

Άρθρο 11

Τομές ή εκσκαφές οδοστρώματος

Η άδεια που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 3, άρθρο 47, Ν. 2094/92, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/07 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», για να γίνει τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος πεζόδρομου ή πεζοδρομίου, δημοτικού δρόμου, για την κατασκευή έργου από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, οργανισμό, νομικό πρόσωπο, δίδεται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της αίτησης μαζί με εγγυητική επιστολή, αναγνωρισμένης τράπεζας που έχει εκδοθεί στο όνομα του ενδιαφερόμενου. Τα ύψος του ποσού για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή ορίζεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Επίσης η διέλευση οχημάτων από πεζόδρομους για όποια οικοδομική εργασία θα χορηγείται άδεια από την αρμόδια επιτροπή.

 

Άρθρο 12

ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Θα παραχωρείται χώρος για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών έκδοσης εισιτηρίων σε στάσεις των διαδρομών του Αστικού ΚΤΕΛ, καθώς και περιπτέρων έκδοσης εισιτηρίων μετά από έγκριση της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις των μηχανημάτων ή περιπτέρων και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των πεζοδρομίων. Επίσης απαιτείται έγκριση της Αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

 

Άρθρο 13

Υπαίθριοι μικροπωλητές για θρησκευτικές ή επετειακές εορτές

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, άρθρ. 2, Ν. 3377/05, όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη της παρ. 5, άρθρ. 12, Ν. 3557/07 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 01-01-2015 με το νόμο 4264/14, άρθρο 26, παρ. 1), ο Δήμος μπορεί να χορηγεί άδειες συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών και έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι έμποροι, οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών Αγορών και όσοι κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου ή στάσιμου, σύμφωνα με το ΚΙ – 1225/25-6-07 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, καταβάλλοντας το αναλογούν τέλος Κοινόχρηστων χώρων. Η απαγόρευση κυκλοφορίας τροχοφόρων και η κατάληψη των πεζοδρομίων δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις επτά (7) ημέρες.

 

Άρθρο 14

Εγκαίνια

Θα παραχωρείται χώρος (πεζοδρόμιο – οδόστρωμα) για πραγματοποίηση εγκαινίων μετά από έγκριση της τροχαίας, με την προϋπόθεση να μη δημιουργηθεί πρόβλημα τόσο σε διπλανούς ιδιοκτήτες καταστημάτων όσο και στο κυκλοφοριακό. Το ωράριο δεν θα υπερβαίνει την 22.00 ώρα χειμερινή και 23.00 ώρα θερινή όπου ξεκινά η κοινή ησυχία (Αστυνομική Διάταξη 3/1996 ΦΕΚ 15/1996).

 

Άρθρο 15

Προώθηση και έκθεση προϊόντων

Σε καταστήματα που θέλουν να κάνουν προβολή ορισμένων προϊόντων τους κ.λ.π. σε διάφορους χώρους, θα παραχωρείται χώρος ανά τετραγωνικό μέτρο.

Για στάθμευση οχήματος, για προώθηση προϊόντων θα παραχωρείται χώρος οδοστρώματος επαρκής ανάλογα με το μήκος αυτού, ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα τόσο στην κυκλοφορία των οχημάτων όσο και στους πεζούς. Η άδεια θα χορηγείται με απόφαση της επιτροπής κοινόχρηστων χώρων.

 

Άρθρο 16

Καντίνες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 2, του Ν. 4264/14 για τη λειτουργία των κινητών καντινών που ασκούν υπαίθριο εμπόριο, απαιτείται κατοχή άδειας. Ο ωφέλιμος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα. Η άδεια χορηγείται από το Δημοτικό Συμβούλιο σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από αυτό, στο χώρο δικαιοδοσίας του.

 

Άρθρο 17

Αυτόματοι πωλητές τροφίμων ή ποτών

Απαγορεύεται η τοποθέτησή σε Κοινόχρηστους χώρους μηχανημάτων τα οποία διαθέτουν ορισμένα είδη τροφίμων ή ποτών, όπως ζαχαρώδη προϊόντα, αναψυκτικά, ποτά, ροφήματα, τοστ, τσιγάρα κ.λ.π. Για τα μηχανήματα αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 της ΑΙΒ 8577/83 Υγειονομικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (σχετ. το υπ΄αριθμ. 69376/27-4-09 έγγραφο του ΥΠΕΣ). Οι άδειες που θα χορηγούνται θα είναι για τοποθέτηση αυτών, εντός καταστημάτων.

 

Άρθρο 18

Παιχνιδομηχανές

Η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδομηχανών σε πλατείες ή πεζοδρόμια θα εξετάζεται κατά περίπτωση και θα εκδίδεται άδεια με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής υπό την προϋπόθεση ότι δε θα παραβιάζεται η λειτουργικότητα του κοινόχρηστου χώρου.

 

Άρθρο 19

Λαϊκές Αγορές

Η λειτουργία – μεταφορά των Λαϊκών Αγορών (άρθρα 3 & 4, Ν. 4264/14) θα γίνεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αφού αξιολογηθεί και η γνώμη των εμπλεκόμενων φορέων (Πρόεδρο Λαϊκής οπωροκηπευτικών, Πρόεδρο ΚΤΕΛ, κ.λ.π).

Επίσης το ωράριο λειτουργίας των Λαϊκών αγορών καθώς και θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία τους (άρθρο 3, Ν. 4264/14), καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα εφαρμόζεται ακέραιο.

 

Άρθρο 20

Ατελώς

Οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών, μετά από Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρούνται δωρεάν για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και ομιλίες πολιτικών κομμάτων, με την υποχρέωση των φορέων – διοργανωτών για την εξασφάλιση της καθαριότητας, την προστασία από κάθε μορφής ρύπανση και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών.

 

Άρθρο 21

Κυρώσεις

Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστων χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.

–          Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης οι κυρώσεις ορίζονται από το άρθρο 50 του Ν. 4257/2014.

Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά και σκιάδια που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατασκευή.

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης από το τμήμα Πολεοδομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας Δόμησης, θα εφαρμόζονται τα όσα προβλέπονται στο Ν. 1337/83 «περί αυθαίρετων κατασκευών και θα επιβάλλονται  πρόστιμα στους  παραβάτες, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 σε  συνδυασμό με όσα προβλέπονται στο Π.Δ. 6/2.8.98 –ΦΕΚ 195Α», τα οποία θα συνεχίζουν να επιβάλλονται κάθε χρόνο, εφ’ όσον διαρκεί η παραμονή του αυθαιρέτου, άρθρο 2 και 3 του παραπάνω νόμου, ενώ οι κατασκευές κρίνονται κατεδαφιστέες, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίσιου Ν. 1337/83.

 

Άρθρο 22

Αιτήσεις, έκδοση – ανανέωση άδειας

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου, είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν αίτηση, με πλήρη στοιχεία, για χορήγηση άδειας, μέχρι 30/11 κατ’ έτος, τις εκδοθείσες δε άδειες, πρέπει να τις παραλάβουν από την αρμόδια υπηρεσία μέχρι 31/12, με εξαίρεση τα νέα καταστήματα – επιχειρήσεις. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου όπως επίσης και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσεως αυτού.

Κατά το άρθρο 13, Β.Δ. 24/9-20/10.1958 (Ν.Δ. 703/70) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3, Ν. 1080/90, προκειμένου περί καταστημάτων, το τέλος χρήσεως κοινοχρήστων χώρων, οφείλεται για ολόκληρο το οικονομικό έτος.

Κατ’ εξαίρεση για χρήση διάρκειας μικρότερης των τριών συνεχών μηνών, το τέλος ορίζεται μηνιαίο και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο τέλος, που αντιστοιχεί στη μηνιαία αναγωγή, του ετήσιου τέλους χρήσης (εδ. 3, αρ.13, Β.Δ. 24/9-20/10.1958).

Δεν χορηγείται άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε όσους δεν έχουν εξοφλήσει κάθε μορφής καθυστερούμενες οφειλές προς το Δήμο, δεν έχουν υπαχθεί σε νόμιμη ρύθμιση ή δεν είναι συνεπείς στη ρύθμιση που έχουν υπαχθεί.

Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται η προσκόμιση, μεταξύ των υπολοίπων δικαιολογητικών και του σχετικού σχεδιαγράμματος στο οποίο να αποτυπώνεται ο υπό κατάληψη χώρος, εις τριπλούν, το οποίο θεωρείται από αρμόδιο υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας χρήσης, για τον ίδιο ακριβώς χώρο, η θεώρηση μπορεί να γίνει στα υπάρχοντα σχεδιαγράμματα, τα οποία και στις δύο περιπτώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της άδειας χρήσης. 

Προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια χρήσεως, η Αστυνομική Αρχή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος, πρέπει να γνωμοδοτήσει εάν υφίσταται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων, προκειμένου να χορηγηθεί ή όχι η άδεια.

Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετούμενα σε αυτόν λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν μέχρι του χρονικού διαστήματος που χορηγούνται, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Πριν εκδοθεί η άδεια, η χρήση Κοινοχρήστου χώρου θεωρείται αυθαίρετη.

Με τη λήξη των αδειών, εφόσον δεν χορηγηθεί νέα άδεια και με ευθύνη της επιχείρησης απομακρύνονται από τον Κοινόχρηστο χώρο όλα τα αντικείμενα. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις ( άρθρο 50, Ν. 4257/14), ο Δήμος με τα συνεργεία του προβαίνει στην απομάκρυνση των τραπεζοκαθισμάτων ή των άλλων αντικειμένων, με τη συνδρομή της οικείας Αστυνομικής Αρχής και επιβάλλει ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης.

 

Άρθρο 23

Αρμόδια Επιτροπή Κοινόχρηστων χώρων

Η Επιτροπή Κοινόχρηστων χώρων θα αποτελείται:

1. Από το εκάστοτε αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης,

    Προγραμματισμού,  Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διαχείρισης ΣΕΣ , ως πρόεδρο.

2.. Από το αρμόδιο Αντιδήμαρχο  Δόμησης, Κυκλοφορικού Σχεδ. & Τεχν. Υπηρεσιών.

3. Από το αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών

     και ΚΕΠ.

4. Τον εκάστοτε Δ/ντή Οικονομικών Υπηρεσιών.

5. Τον εκάστοτε Δ/ντή της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

6. Τον εκάστοτε Δ/ντή της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας.

7. Τον εκάστοτε Δ/ντή της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης

Έργο της Επιτροπής είναι να γνωμοδοτεί ή και να αποφασίζει κατά περίπτωση στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, σχετικά με την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Κοινοχρήστων χώρων.

Επίσης η Επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτεί και να εισηγείται προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικά με θέματα που αφορούν στην πιστή εφαρμογή ή τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

Αποφασιστικός είναι ο ρόλος της Επιτροπής όπου ρητά αναφέρεται στον Κανονισμό.

 

Άρθρο 24

Μεταβατικές Διατάξεις

 1.  Όσοι έχουν κάνει  κατάληψη κοινόχρηστου χώρου που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υποχρεούνται να προσαρμοστούν μέχρι 31/12/15.
 2. Όσοι έχουν κάνει αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου σε χώρους που δεν επιτρέπεται η χρήση τους υποχρεούνται να ελευθερώσουν άμεσα αυτούς.
 3. Μέσα σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος κανονισμού, όσοι έχουν κάνει αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, σε χώρους που επιτρέπεται η χρήση τους, υποχρεούνται να λάβουν τις απαιτούμενες άδειες ή σε όσες περιπτώσεις υπάρχουν οι σχετικές άδειες να συμμορφωθούν με όσα προβλέπονται σε αυτές ή να ελευθερώσουν το χώρο.
 4. Ειδικά για τα περίπτερα που η άδεια του έχει εκδοθεί πριν την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις άδειες χορηγώντας τη δυνατότητα προσαρμογής εντός τριετίας. Με την πάροδο της τριετίας οφείλουν να έχουν συμμορφωθεί πλήρως ειδάλλως θα εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στον Κανονισμό για αυθαίρετη χρήση.

 

Άρθρο 25

Αντίγραφο του παρόντος χορηγείται υποχρεωτικά με κάθε έκδοση άδειας.

 

Άρθρο 26

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού, αρχίζει από την ημερομηνία της έκδοσής του και της νόμιμης έγκρισής του και καταργείται κάθε προηγούμενη κανονιστική Απόφαση που ίσχυε μέχρι σήμερα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΤΑΣΙΜΟΥ (αρ. 1, παρ. 5, Ν. 3377/2005)

ΚΑΙ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ  (αρ. 1, παρ. 2, Ν. 3377/2005)

            Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4264/14, με τον οποίο ορίζονται οι αρχές και οι κανόνες της λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, καθορίζονται για το έτος 2015, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συμβουλίων των Δ.Ε. και Δ.Κ:

 1. οι άδειες άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου
 2. οι αντίστοιχες θέσεις άσκησης στάσιμου υπαίθριου εμπορίου
 3. οι θέσεις άσκησης πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου

Α) ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Δ.Κ. ΒΟΛΟΥ

Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο

– Μία (1) θέση Ιωλκού –Ερμού

– Μία (1) θέση Κ.Καρτάλη-Ερμού

– Μία (1) θέση Σπυρίδη-Ερμού

– Μία (1) θέση στην πλατεία Ελευθερίας, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, από την πλευρά των ταξί 

– Τρεις (3) θέσεις στην πάνω πλευρά της πλατείας Πανεπιστημίου (επί της οδού Ερμού)

Επίσης στο ίδιο σημείο προτείνονται και τρεις (3) θέσεις για οικοτεχνίες εφόσον προβλέπεται από τη νομοθεσία.

 Καντίνες:

Έως τρεις (3) θέσεις στο ΕΑΚ Βόλου

Έως τρεις (3) θέσεις στο Πεδίο του Άρεως ( για διενέργεια εκδηλώσεων)

Μία (1) θέση επί της οδού Νεαπόλεως στο ύψος της Λαρίσης

Μία (1) θέση επί της οδού Λεμάν στις Αλυκές, σε σημείο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία με τον όρο ότι θα τηρείται η απαιτούμενη απόσταση των 150μ από λοιπά καταστήματα.

Δ.Κ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ

1.Φιλαδελφείας – Βυζαντίου :  1    θέση για πώληση  ανθέων και φυτών

2.Ανοιχτό θέατρο Ν.Ιωνίας – Πολιτιστικό Άλσος Ανδρέας Βαλαχής: 1 θέση καντίνας

3. Τέρμα Βενιζέλου – Έναντι Νέας Αστυνομικής Δ/νσης Μαγνησίας: 1 θέση καντίνας

Δ.Κ. ΑΓΡΙΑΣ

1. οδός Δρακείας (έναντι ΚΑΠΗ):  1 θέση για πώληση προϊόντων γης

2. οδός Δημοκρατίας (έμπροσθεν ΔΙΟΝΥΣΟΥ): 1 θέση για πώληση αραβόσιτου

3. οδός Ρήγα Φερραίου με Κωσταντά: 1 θέση για προϊόντα γης

4. συνοικία ΑΣΤΕΡΙΑ: 1 θέση για πώληση φυτωρίων                                         

Τ.Κ. ΔΡΑΚΕΙΑΣ

1. κατόπιν ΧΑΝΙ ΚΟΚΚΙΝΗ, αρχή παρκιγκ:   5 θέσεις για πώληση προϊόντων γης                                        

Δ.Κ. Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ

1. Λιμανάκι Κριθαριάς:   1 θέση καντίνας            

2. Αλωνάκι (στην παραλιακή ζώνη) :         1 θέση καντίνας

3. Βασιλιάδου – Εθνική Βόλου Μικροθηβών (θέση Αποθήκες): 1 θέση για πώληση ψαριών

4. Βασιλιάδου – Εθνική Βόλου Μικροθηβών (θέση Αποθήκες):  5 θέσεις για προϊόντα γης

5. Βασιλιάδου – Εθνική Βόλου Μικροθηβών (θέση Αποθήκες):  1 θέση για πώληση αυγών

6. Βασιλιάδου – Εθνική Βόλου Μικροθηβών (θέση Αποθήκες):  1 θέση για πώληση ψημένου Καλαμποκιού

7. Βασιλιάδου – Εθνική Βόλου Μικροθηβών (θέση Αποθήκες):  2 θέσεις για προϊόντα οικοτεχνίας  

8. Αμυρά – 30ης Ιουλίου: 1 θέση για πώληση ψαριών

9. Αμυρά – 30ης Ιουλίου: 1 θέση για πώληση προϊόντων γης

Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ

Καμία θέση υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου

Τ.Κ. ΑΪΔΙΝΙΟΥ

Καμία θέση υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου

Δ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ

Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο

1. Διμήνι:  3 θέσεις για πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων θαλάσσης

2. Διμήνι:  1 θέση για πώληση οπωροκηπευτικών

3. Διμήνι:  2 θέσεις για πώληση ανθέων, καλλωπιστικών φυτών και κηπευτικού χώματος

4. Διμήνι:  2 θέσεις για πώληση ειδών ένδυσης – υπόδυσης

5. Διμήνι:  2 θέσεις για πώληση ειδών οικιακής χρήσης

Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο

Οδός Αίσωνος από τη γεώτρηση απέναντι από την πλατεία έως τη διασταύρωση της οδού Αίσωνος με την οδό Πηλέως:

1. 1 θέση καντίνας

2. 2 θέσεις πωλητών παιχνιδιών

3. 3 θέσεις πώλησης ζαχαρωδών  και λοιπών παρεμφερών (χαλβάδες)

Τ.Κ. ΣΕΣΚΛΟΥ

Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο

1. Σέσκλο:  2 θέσεις για πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων θαλάσσης

2. Σέσκλο:  3 θέσεις για πώληση οπωροκηπευτικών

3. Σέσκλο:  1 θέση για πώληση ανθέων, καλλωπιστικών φυτών και κηπευτικού χώματος

4. Σέσκλο:  2 θέσεις για πώληση ειδών ένδυσης – υπόδυσης

5. Σέσκλο:  1 θέση για πώληση ειδών οικιακής χρήσης

6. Χρυσή Ακτή Παναγιάς: 1 θέση για πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων θαλάσσης

7. Χρυσή Ακτή Παναγιάς: 1 θέση για πώληση οπωροκηπευτικών

8. Χρυσή Ακτή Παναγιάς: 1 θέση για πώληση ειδών οικιακής χρήσης

Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο

1.Σέσκλο, χώρο στάθμευσης κάτω από κεντρική πλατεία: 3 θέσεις πώλησης ζαχαρωδών και λοιπών παρεμφερών                                                                                              

2.Σέσκλο, χώρο στάθμευσης κάτω από κεντρική πλατεία: 1 θέση πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης                                                                   

3.Σέσκλο, χώρο στάθμευσης κάτω από κεντρική πλατεία: 2 θέσεις πώλησης παιχνιδιών

4. Χρυσή Ακτή Παναγιάς, Κ.Χ. δίπλα στο περίπτερο: 2 θέσεις πώλησης ζαχαρωδών και λοιπών παρεμφερών                                                                                           

5. Χρυσή Ακτή Παναγιάς, Κ.Χ. δίπλα στο περίπτερο: 1 θέση καντίνας            

6. Χρυσή Ακτή Παναγιάς, Κ.Χ. δίπλα στο περίπτερο: 1 θέση πώλησης παιχνιδιών       

  

Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ

Καμία θέση υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου

Τ.Κ. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ

Καμία θέση υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου

Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΥ

Αποδοχή δύο αιτήσεων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιοχή Ντερέμπασι – Σουτραλί, μέσα σε ιδιόκτητα οικόπεδα.

Όλες οι ανωτέρω άδειες είναι τριετούς διάρκειες προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκμισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση. Κατ’ εξαίρεση οι κάτοχοι των αδειών μπορούν να αναπληρώνονται στην άσκηση της δραστηριότητάς τους από συγγενικά πρόσωπα εξ’ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ’ αγχιστείας μέχρι δευτέρου.

Οι υπάρχουσες Άδειες πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Κατόπιν δύναται να ανανεωθούν ή να διανεμηθούν σε νέους δικαιούχους.

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού, αρχίζει από την ημερομηνία της έκδοσής του και της νόμιμης έγκρισής του και καταργείται κάθε προηγούμενη κανονιστική Απόφαση που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top