ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Παρακράτηση οφειλών O.A.E.E. σε 60 δόσεις για τους δικαιούχους του ν. 4331/2015

Ενεργοποιείται στον ΟΑΕΕ ο θνησιγενής νόμος 4331/2015, για όσους οφειλέτες του Οργανισμού είχαν θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα και υπέβαλαν αιτήσεις πριν από τις 17-10-2015. Σε αυτήν την περίπτωση, η μηνιαία παρακράτηση από τις συντάξεις για οφειλές μέχρι 25.000 € θα γίνεται σε 60 μηνιαίες δόσεις.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος του ΟΑΕΕ, η ρύθμιση αφορά αιτήσεις θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος οι οποίες υποβλήθηκαν πριν από τις 17 Οκτωβρίου 2015, βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γίνει κοινοποίηση οφειλής των εισφορών στον υποψήφιο συνταξιούχο, καθώς και για αιτήσεις που επίσης υποβλήθηκαν πριν τις 17.10.2015, για τις οποίες έχει γίνει κοινοποίηση οφειλής των ασφαλιστικών οφειλών ή η κοινοποιηθείσα με τις συγκεκριμένες διατάξεις οφειλή έχει ήδη εξοφληθεί.

Συγκεκριμένα, ο ν. 4331/15, αρθρ, 38 ανέφερε ότι: Η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα ή τομέα, αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν είναι μεγαλύτερο των πενήντα πέντε (55) μηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων ανά κατηγορία σύνταξης, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για κάθε ασφαλιστικό φορέα ή τομέα και ανάλογα με τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, στα οποία περιλαμβάνεται η κύρια οφειλή, καθώς και τα πρόσθετα τέλη, οι τόκοι, οι επιβαρύνσεις και ποσά από αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης, και όχι πέραν του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60). Η πρώτη δόση παρακρατείται από τη σύνταξη του πρώτου μήνα έναρξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης.

Για τα αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από τους δικαιούχους του ΟΑΕΕ μετά τις 17.10.2015, η κοινοποίηση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών για την έναρξη συνταξιοδότησης θα γίνεται με ανώτατο όριο παρακράτησης το ποσό των 20.000,00 ευρώ και ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων παρακράτησης δεν θα υπερβαίνει τις 40.

«Νέα παράταση δύο μηνών σε δανειολήπτες και πως θα ενταχθούν στον “Νόμο Κατσέλη” οι οφειλέτες του ΟΑΕΕ»

Τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα ανάμεσα στα οποία είναι και οι οφειλέτες των ταμείων αποκτούν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο «Νόμο Κατσέλη». Από τον ΟΑΕΕ, με εγκύκλιο που εκδόθηκε, αποσαφηνίζεται ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει ο οφειλέτης.

Αναλυτικά:

1. Χορήγηση Βεβαίωσης. Χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικών οφειλών, όπως έχουν διαμορφωθεί με τα τέλη καθυστέρησης και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, εντός 5 εργασίμων ημερών από τη μέρα υποβολής σχετικού αιτήματος. Στην βεβαίωση περιλαμβάνονται οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στο ΚΕΑΟ. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές χορηγείται «Γνωστοποίηση Οφειλής» καθόσον δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης.

2. Ιστορικό ασφάλισης-Οικονομικός έλεγχος. Μετά την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης προς το αρμόδιο Δικαστήριο, ο οφειλέτης υποχρεούται, εντός 15 ημερών να επιδώσει στον ΟΑΕΕ αντίγραφό της. Ο ΟΑΕΕ θα πρέπει, εντός μηνός από την επίδοση, να καταθέσει τις απόψεις του, δια των πληρεξουσίων δικηγόρων. Για τον σκοπό αυτό, συντάσσεται, κατά προτεραιότητα, «Ιστορικό Ασφάλισης-Οικονομικού Ελέγχου» το οποίο διαβιβάζεται άμεσα προς την Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών και κατατίθεται στη Γραμματεία του αρμοδίου Δικαστηρίου.

3. Είσπραξη δόσεων ρύθμισης. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και καθορίζονται από το αρμόδιο Δικαστήριο, με προσωρινή διαταγή ή οριστική απόφαση. Ποσό δόσης που έχει προσδιορισθεί με προσωρινή διαταγή, ενδεχομένως να αλλάξει με την οριστική απόφαση. Η έναρξη καταβολής ορίζεται στην διαταγή ή την απόφαση. Αντίγραφα Προσωρινών διαταγών ή αποφάσεων που εισέρχονται στις Υπηρεσίες θα πρέπει να κοινοποιούνται άμεσα στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΚΕΑΟ, προκειμένου να ενεργεί για την είσπραξη των δόσεων, την ανάκληση μέτρων, την διακοπή ρυθμίσεων κλπ.

4. Μη βεβαιωμένες οφειλές. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις που εκδίδονται προσωρινές διαταγές ή αποφάσεις για μη βεβαιωμένες οφειλές-ενώ έχει χορηγηθεί έντυπο «γνωστοποίησης οφειλής»-αυτές είναι εκτελεστές από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ. Αν ο οφειλέτης διατηρεί ενεργή ρύθμιση στον ΟΑΕΕ κατά την ημερομηνία αίτησης προς το Δικαστήριο, η ρύθμιση διακόπτεται και ενημερώνεται εγγράφως ο οφειλέτης. Οι ρυθμίσεις είναι εξατομικευμένες και δεν υπόκεινται σε μηχανογραφική τυποποίηση.

5. Απώλεια ρύθμισης. Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται όταν το ποσό σε καθυστέρηση ξεπερνά αθροιστικά το ποσόν τριών μηνιαίων δόσεων. Πχ. Ποσό οφειλής 10.000 ευρώ Ποσό δόσης 30 ευρώ. Καθυστέρηση άνω των 90 ευρώ επιφέρει απώλεια της ρύθμισης. Παράδειγμα: 1 δόση 30 ευρώ, 2η δόση 0 (απώλεια 30 ευρώ), 3η δόση 30 ευρώ, 4η δόση 20 ευρώ (συνολική απώλεια 40 ευρώ), 5η δόση 30 ευρώ, 6η δόση 0 (συνολική απώλεια 70 ευρώ), 7η δόση 0 (συνολική απώλεια 100 ευρώ). Μετά την απώλεια και της 7ης δόσης επέρχεται η απώλεια της συνολικής ρύθμισης. Με την έλευση της απώλειας πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών προκειμένου να καταθέτει σχετική αίτηση ανάκλησης της προσωρινής διαταγής ή απόφασης, εντός της προθεσμίας.

Παράταση δύο μήνες ακόμα, μέχρι τις 30 Απριλίου 2016, σε δανειολήπτες που έχουν καταθέσει αίτηση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη εντός του 2015 να υποβάλουν τα σχετικά συμπληρωματικά δικαιολογητικά που χορηγούν οι τράπεζες για να συμπληρώσουν τον φάκελο που έχουν υποβάλει στο Ειρηνοδικείο. Και αυτό διότι ακόμα τα τραπεζικά ιδρύματα αδυνατούν να διεκπεραιώσουν τις σχετικές αιτήσεις που δέχθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με την ίδια τροπολογία δίνεται επίσης παράταση ενός μήνα (έως και τις 15 Μαρτίου) στην αναστολή της πώλησης των στεγαστικών, καταναλωτικών και δανείων των μικρομεσαίων σε εταιρείες διαχείρισης, που έληγε στις 15 Φεβρουαρίου 2016. Πρόκειται για όλα τα ενυπόθηκα δάνεια πρώτης κατοικίας, στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και από δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Το υπουργείο Οικονομίας προχώρησε στην παράταση καθώς δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς.

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top