ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2017

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 176 Β΄ με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 2017, η Απόφαση Αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ1010515 ΕΞ 2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με Θέμα:

Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το έτος 2017.

Η Απόφαση αναφέρει επακριβώς:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

THΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄), «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων, για τον υπολογισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων αυτών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του ίδιου άρθρου, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
  2. Την ανάγκη καθορισμού της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων, βάσει των τηρουμένων από την Υπηρεσία στοιχείων σχετικά με τις φορολογηθείσες ποσότητες και τις λιανικές τιμές πώλησης των προϊόντων αυτών κατά το έτος 2016.
  3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90, του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
  4. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/Α΄/2014 και ΦΕΚ 25/Α΄/2015 για τη διόρθωση σφάλματος).
  5. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ6Α1015213/28-1-2013 (ΦΕΚ 130/Β΄ και ΦΕΚ 372/Β΄), απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (94/Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και ιδίως των άρθρων 2 και 41 αυτού.
  7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για τον υπολογισμό από 31 Ιανουαρίου 2017 του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) των τσιγάρων, κατ’εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6 και 7 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 και με βάση τα στοιχεία φορολογίας του έτους 2016, ορίζουμε ως Σταθμισμένη Μέση Τιμή (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων το ποσό των 187,30 € ευρώ τη φορολογική μονάδα (1 Φ.Μ.=1.000 τσιγάρα).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

http://taxcoach.gr

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top