ΝΕΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Νέο σήμα καπνικών προϊόντων, που μεταφέρει δεδομένα

Καινοτόμα εργαλεία για την ιχνηλασιμότητα προσφέρει το σύστημα GS1, με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου.

Νέα εργαλεία για την ιχνη- λασιμότητα των προϊόντων, την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διευκόλυν- ση του εξαγωγικού εμπορί- ου προσφέρει το σύστημα GS1, που διαχειρίζεται ο GS1 Association Greece, με ενδεικτική την πρόσφατη συνεργασία του οργανισμού με το Υπουργείο Οικονο- μικών για την τοποθέτηση ειδικού σήματος στα καπνικά προϊόντα και την προώθηση αντίστοιχων προτύπων για τα αλκοολούχα ποτά και τα φάρμακα.

«Αγκάθι» εξακολουθεί να παραμένει για την ιχνηλασιμότητα των καπνι- κών προΪόντων η ενεργοποίηση του Μητρώου Ονομαστικής Τιμής, στα πρότυπα των ευρωπαικών χωρών,που θα δώσει λύσεις σε μια σειρά από σοβαρά ζητήματα του κλάδου. Ωστόσο, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την υιοθέτηση πολιτικών και τη θέσπιση ειδικής σήμανσης στα προϊόντα καπνού με πληροφο- ρίες αναγνωρίσιμες από τις αρμό- διες αρχές σε όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα. Το Υπουργείο Οικονομικών πήρε την τεχνογνωσία από την GS1 Association Greece και πλέον παράγει μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος το νέο σήμα με τον ΕΦΚ στα τσιγάρα, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο, με χρώμα συγκεκριμένου κωδικού, από ειδικό προμηθευτή κ.ο.κ.

Ένας ειδικός τύπος barcode, DataMatrix, μεταφέρει πάνω στο προ- ϊόν πληροφορίες -από την εταιρεία παραγωγής  και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος μέχρι το ονοματεπώνυμο αρμόδιου στελέχους της εταιρείας με τηλέφωνο- χρήσιμες τόσο για τους τελωνειακούς και άλλους ελέγχους όσο και για τους καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν πρό- σβαση «κατεβάζοντας» μια εφαρμογή στο κινητό τους τηλέφωνο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμ- φωνα με μελέτη σκοπιμότητας που διενήργησε η Ε.Ε., εάν όλες οι ευ- ρωπαϊκές χώρες υιοθετήσουν ένα κοινό πρότυπο για την ιχνηλασιμό- τητα και την ασφάλεια των καπνικών προϊόντων, τότε τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά ως προς την πά- ταξη του παρεμπορίου. Μάλιστα, η μελέτη προβλέπει μείωση κατά 30% στο λαθρεμπόριο τσιγάρων, μείω- ση κατά  10% των παραχαραγμένων προϊόντων, αλλά και μείωση κατά 10% των «παράνομων λευκών», ήτοι εμπορικών σημάτων που κατασκευ- άζονται νόμιμα σε μια χώρα, αλλά διακινούνται λαθραία σε μια άλλη χωρίς να πληρώνονται δασμοί.

Τύποι προτύπων

Μερικά από τα πρότυπα στο σύστημα GS1 είναι π.χ. τα GS1 eCom, που καλύπτουν όλες τις εφαρμογές ηλε- κτρονικού εμπορίου,  τα GS1 GDSN, που καλύπτουν το συγχρονισμό δε- δομένων μεταξύ λιανεμπορίου και βιομηχανίας με τη χρήση data pools (Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι Προϊόντων) και τα GS1 EPC, που αναγνωρίζουν ιχνηλασιμότητα μέσω ραδιοσυχνοτή- των (RFid). Τα DataMatrix, QRCode και DataBar είναι τύποι barcodes των διεθνών προτύπων GS1, που κωδικοποιούν και σηματοδοτούν μια σειρά προϊόντων.

Για παράδειγμα, DataBar που περι- λαμβάνει από μία μέχρι 15 πληρο- φορίες τοποθετείται σε ψάρια και φρέσκα είδη.

Αν και είναι προαιρετικό, κάποιες αλυσίδες το ζητούν από τους προ- μηθευτές τους γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ελέγξουν καλύτερα βάρος (καθαρό και με πάγο) ημεροαλίευσης, περιοχή και ημερομηνία λήξης.

Όπως έγινε γνωστό στο πλαίσιο συ- νέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο GS1 Association Greece, στελέχη του οργανισμού βρίσκονται σε συζη- τήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών για την ανάπτυξη προτύπων που θα διευκολύνουν την εμπορευσιμότητα και άλλων προϊόντων.

Με ενδιαφέρον  αναμένεται, επίσης, η λειτουργία του GS1 Cloud, η πρώτη φάση του οποίου θα ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2018. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πηγή έγκυρης πληρο- φόρησης για επιχειρήσεις, φορείς όπως ο ΕΦΕΤ, αλλά και καταναλωτές.

Άλλα σήματα

Όπως σημειώνουν στελέχη του GS1 Association Greece (αποκλειστικού μέλους του Διεθνούς Οργανισμού GS1 στην Ελλάδα) -απαντώντας  σε ερώτημα σχετικά με την αναγνωρισιμότητα προϊόντων που διακινούνται στην αγορά και φέρουν αντίστοιχα σήματα barcodes άλλου παρόχου- ο GS1 Association Greece είναι ο μοναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας για τη διαχείριση του συστήματος GS1 και τη χορήγηση GS1 κωδικών barcodes με προθέματα 520 και 521 και αναγνωρίζεται από διεθνείς ορ- γανισμούς και φορείς, όπως οι ISO, NATO, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή  Ένωση, World Customs Organization, World Health Organization, AIM, HL7.

Ποιος είναι ο GS1

Ο GS1 Association Greece είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος του διεθνούς Οργανισμού GS1, νόμιμος και μο- ναδικός εξουσιοδοτημένος φορέας στην Ελλάδα για την έκδοση και διαχείριση κωδικών barcodes GS1 (προθέματα 520 και 521).

Σκοπός του σωματείου είναι να δι- αχειρίζεται το σύστημα GS1 στην Ελλάδα και να παρέχει στις επιχει- ρήσεις-μέλη του τα μέσα που θα τους επιτρέψουν να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους και να γίνουν πιο αποτελεσματικές, μέσω της υι- οθέτησης των διεθνών προτύπων GS1 και της αξιοποίησης των πα- ρεχόμενων από τον GS1 υπηρεσιών. Απευθύνεται σε όλους τους κλά- δους εμπορίου, βιομηχανίας και υπηρεσιών, σε ανεξάρτητες βιοτε- χνίες, παραγωγούς, πολυεθνικές εταιρίες, εμπορικές επιχειρήσεις,μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπο- ρίου, στο χονδρεμπόριο  και στους διακινητές.

Διοικείται από τις ίδιες τις επιχει- ρήσεις-μέλη του, που είναι χρήστες του συστήματος GS1, εξασφαλί- ζοντας έτσι τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ τους, που αποτελεί εγγύηση για την επίτευξη του σκοπού του προς όφελος πάντα των ίδιων των επιχειρήσεων.

 

https://www.retailandtobacconews.gr

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top