ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους σε έως 120 δόσεις – Από 1η Μαρτίου 2021 οι αιτήσεις στο gov.gr – Οι νέες διατάξεις που κατατέθηκαν στη Βουλή

ΥΠΕΣ: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν ζητήματα που έχουν ανακύψει από τη συνεχιζόμενη πανδημία του COVID-19 και των μέτρων αποφυγής της εξάπλωσής της με σκοπό την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της κατάστασης προς όφελος του πολίτη και του κράτους

Στο νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προστέθηκαν διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους.

Στόχος της ρύθμισης των άρθρων 136-145 είναι να διευκολυνθούν οικονομικά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πλήττονται από την πανδημία, μέσω της έκτακτης δυνατότητας ρύθμισης των οφειλών τους προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, σε έως 120 δόσεις.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν ζητήματα που έχουν ανακύψει από τη συνεχιζόμενη πανδημία του COVID-19 και των μέτρων αποφυγής της εξάπλωσής της με σκοπό την ορθολογικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της κατάστασης προς όφελος του πολίτη και του κράτους.
Ως προς το οικονομικό σκέλος, με τα άρθρα 136-143 εισάγεται η δυνατότητα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία έκτακτης ρύθμισης έως 120 δόσεων των κάθε είδους οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, ώστε να ανακουφιστούν οικονομικά οι πληττόμενοι από την πανδημία οφειλέτες, οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από την ισχύουσα δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών τους μέχρι 48 δόσεις. Κατά συνέπεια, απαιτείται μια αποτελεσματικότερη ρύθμιση, όπως η αξιολογούμενη.
Η ίδια αναγκαιότητα εξυπηρετείται στο άρθρο 144 με την αύξηση των δόσεων σε είκοσι τέσσερις (24) για είσπραξη φόρων, τελών και εισφορών εκ των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου.
Με γνώμονα την οικονομική διευκόλυνση των δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών η προτεινόμενη στο άρθρο 151 ρύθμιση παρέχει τη δυνατότητα, αναστολής της καταβολής των αιτήσεων δόσεων από ρυθμίσεις οφειλών των ετών 2020 και 2021 από χρεωστικά ανοίγματά τους προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για όσο χρόνο συνεχίζονται οι δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19. Ως προς το σκέλος λειτουργικής διαχείρισης της πανδημίας, με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 145 παρατείνεται η αρμοδιότητα μεταγραφής των ληξιαρχικών πράξεων από το Ειδικό Ληξιαρχείο κατά ένα έτος, δηλαδή έως 31.12.2021, προκειμένου να ολοκληρωθεί το πληροφοριακό σύστημα για τη δήλωση των ληξιαρχικών γεγονότων της αλλοδαπής, το οποίο έχει καθυστερήσει λόγω των απρόβλεπτων συνεπειών που προκαλεί η συνεχιζόμενη πανδημία του COVID19.
Με το άρθρο 146 διευρύνεται η δυνατότητα και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στους Ο.Τ.Α, όχι μόνο ιατρικού και νοσηλευτικού, ειδικά έως 28.02.2021 και μέσω δημοσιονομικών διευκολύνσεων λόγω των αυξημένων πολλαπλών αναγκών που έχουν ανακύψει εξαιτίας του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, για την άμεση κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την πρόληψη ή καταστολή σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.
Στο άρθρο 147 δίνεται εξαίρεση έως 30.06.3021 στις ΔΕΥΑ του ν. 1069/1980 από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις ή
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΙΓ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 136
Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού- Πεδίο εφαρμογής

1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και όλα τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν γεννηθεί έως τις 31.12.2020 και έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν μέχρι τις 28.2.2021, μπορούν να ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου. Η καταβολή των οφειλών του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά τον ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως δώδεκα (12) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90 %),
γ) αν εξοφληθούν σε δεκατρείς (13) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).
2. Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης: α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου, β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί, για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση.
3. Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιοδήποτε λόγο.
4. Από τη ρύθμιση της παρ. 1 εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (Α’204), για τις οποίες εφαρμόζονται τα ειδικώς οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο.

Άρθρο 137
Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού

1. α) Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του άρθρου 136 υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’184), από 1ης.3.2021 έως το αργότερο τις 30.6.2021. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί έως επιπλέον έξι (6) μήνες με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
β) Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Δήμων πλην των ΔΕΥΑ.
2. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργείται μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της ρύθμισης, ο οποίος τροφοδοτείται με στοιχεία που αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου από τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Το περιεχόμενο των στοιχείων, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής τους, η αρμόδια οργανική μονάδα για τη συλλογή και διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του μηχανισμού.

Άρθρο 138
Αρμόδια όργανα και διαδικασία καταβολής δόσεων ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού

1. Η ρύθμιση του άρθρου 136 χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της παρ. 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114). Δεν απαιτείται απόφαση έγκρισης της ρύθμισης εφόσον ο Δήμος έχει υποβάλει στην κατάσταση οφειλετών στην ψηφιακή πλατφόρμα τα ποσά (κεφάλαιο και προσαυξήσεις) της προς ρύθμιση οφειλής.
2. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται είτε εφάπαξ είτε τμηματικά. Αν εξοφλείται τμηματικά, η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
3. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.
4. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%) επί του ποσού της δόσης, από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
5. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται σε αυτόν πλήρης απαλλαγή από το εναπομείναν ποσό των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
6. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά προς τον οικείο δήμο εκτός παροχής ειδικής εξαίρεσης που χορηγείται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών για συγκεκριμένο οφειλέτη.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 139
Άρση της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης του παρόντος, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει: α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (5.000,01) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, γ) το είκοσι τοις εκατό (20 %) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από δέκα χιλιάδες και ένα λεπτό του ευρώ (10.000,01) και πάνω, ο Δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας από τις δόσεις.

Άρθρο 140
Αναστολή αναγκαστικών μέτρων και μέτρων εκτέλεσης σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού

1. Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος.
2. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα, όμως, ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή ύστερα από αίτηση του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση.
3. Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν επιστρέφονται.
4. Αν ο οφειλέτης απωλέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.

Άρθρο 141
Αναστολή παραγραφής οφειλών σε περιπτώσεις ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού

Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής.

Άρθρο 142
Δυνατότητα υπαγωγής συνοφειλετών στη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού

Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη, για την καταβολή μέρους της οφειλής μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του παρόντος μόνο για το μέρος αυτό.

Άρθρο 143
Απώλεια ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού

Η ρύθμιση της οφειλής του παρόντος καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, β) δεν υποβάλλει στον δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και το εκκαθαριστικό Φ.Π.Α., γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Άρθρο 144
Διαδικαστικές ρυθμίσεις για την υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α’ βαθμού – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 51 ν. 4647/2019

Η παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ως εξής:
«2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.10.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται από την 1η.1.2020 και καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης πλην της τελευταίας δόσης τα δέκα (10) ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα πενήντα (50) ευρώ για τα νομικά πρόσωπα. Μηνιαίες δόσεις με ποσό μικρότερο των ανωτέρω ελαχίστων ορίων που έχουν ήδη καταβληθεί ή βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ. Η προθεσμία του άρθρου 7 του ν. 4728/2020 (Α’ 186) παραμένει σε ισχύ.
Οι δηλώσεις της παρούσας εκκαθαρίζονται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των δήμων έως τις 31. 1.2021. Αποκλειστικά για την υποβοήθηση των υπηρεσιών αυτών, είναι δυνατή, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής: α) η πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας Π Ε ή ΤΕ, οποιασδήποτε ειδικότητας, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143), με ανώτατη διάρκεια έως τις 31.1.2021, καθώς και β) η παράταση έως τις 31.1.2021 των συμβάσεων που έχουν συναφθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής και βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και στην περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).».

Άρθρο 145
Παράταση προθεσμίας μεταγραφής ληξιαρχικών πράξεων προξενικών αρχών

Η ισχύς της προθεσμίας του άρθρου 44 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) που αφορά στη μεταγραφή ληξιαρχικών πράξεων επιχωρίων αρχών στην αλλοδαπή παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2021.

Αιτιολογικές άρθρων

Άρθρο 136

Ορίζεται η δυνατότητα έκτακτης ρύθμισης της πληρωμής, σε έως 120 δόσεις, οφειλών από οποιαδήποτε αιτία, προς οποιοδήποτε δήμο ή νομικό του πρόσωπο, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 28.2.2021 και έχουν γεννηθεί έως 31.12.2020, στο πρόσωπο οποιουδήποτε οφειλέτη, εκτός από αυτές που αφορούν διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, για την οποία υπάρχει ειδικότερη ρύθμιση. Ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγούν, προβλέπεται απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής. Στην ίδια ρύθμιση μπορεί να υπάγονται και οφειλές που τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή δεν έχουν βεβαιωθεί επειδή εκκρεμεί δικαστική αμφισβήτηση.

Άρθρο  137

Ορίζεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στην έκτακτη ρύθμιση των οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού έως 30.06.2021, η οποία μπορεί να παραταθεί για 6 επιπλέον μήνες, καθώς και ο τρόπος υποβολής. Όλη η διαδικασία θα διεκπεραιώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ για τον λόγο αυτό δημιουργείται μηχανισμός στη Διεύθυνση Οικονομικών ΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης της ρύθμισης.
Άρθρο 138

Ορίζεται το κατώτερο ποσό των ρυθμιζόμενων δόσεων τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα, η καθυστέρηση καταβολής των οποίων θα επιβάλλει μία μειωμένη προσαύξηση 2%, ενώ σε περιπτώσεις συνέπειας προβλέπεται δυνατότητα απαλλαγής από το εναπομείναν ποσό των προσαυξήσεων. Η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά, εκτός ειδικής εξαίρεσης που χορηγείται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών.

Άρθρο 139

Ορίζεται πως για όσους υπαχθούν στην έκτακτη ρύθμιση των οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού παρέχεται η υπό προϋποθέσεις δυνατότητα άρσης της δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, η οποία έχει προκύψει από τις συγκεκριμένες οφειλές.

Άρθρο 140

Προβλέπεται πως με την καταβολή της πρώτης δόσης της έκτακτης ρύθμισης για οφειλές προς ΟΤΑ α’ βαθμού, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης, εφόσον αφορούν τις οφειλές αυτές.

Άρθρο 141

Ορίζεται πως η παραγραφή οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού που υπάγονται σε έκτακτη ρύθμιση αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής και για όσο διαρκεί η ρύθμιση, και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης.

Άρθρο 142

Με το άρθρο 142 παρέχεται η δυνατότητα στα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον οφειλέτη για καταβολή μέρους της οφειλής προς ΟΤΑ α’ βαθμού, η οποία υπάγεται σε έκτακτη ρύθμιση, η ίδια δυνατότητα υπαγωγής στην ρύθμιση του παρόντος μόνο όμως για το μέρος αυτό.

Άρθρο 143

Με το άρθρο 143 προβλέπονται οι περιπτώσεις απώλειας της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού, εφόσον ο οφειλέτης δεν καταβάλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την τελευταία δόση για περισσότερους από 3 μήνες ή δεν υποβάλει στον δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις ή έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία για να υπαχθεί στη ρύθμιση.

Άρθρο 144

Με το άρθρο 144 προβλέπεται ότι για τις διαφορές σε φόρους, τέλη και εισφορές από τις δηλώσεις του άρθρου 51 του ν. 4647/20129, η αύξηση των δόσεων σε είκοσι τέσσερις (24) με ελάχιστη δόση τα 10 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 50 ευρώ για νομικά πρόσωπα. Παράλληλα, παρατείνεται η δυνατότητα απασχόλησης έκτακτου προσωπικού για την εκκαθάριση των οικείων δηλώσεων από τους δήμους έως 31.01.2021,οπότε και λήγει η παράταση της ημερομηνίας εκκαθάρισης.

Άρθρο 145

Παρατείνεται η δυνατότητα μεταγραφής των ληξιαρχικών πράξεων επιχώριων αρχών της αλλοδαπής από το Ειδικό Ληξιαρχείο κατά ένα έτος, δηλαδή έως 31.12.2021, προκειμένου να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να ολοκληρωθεί το πληροφοριακό σύστημα για την καταχώριση των ληξιαρχικών γεγονότων της αλλοδαπής από τις προξενικές αρχές.
Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του πληροφοριακού συστήματος για τη δήλωση των ληξιαρχικών γεγονότων της αλλοδαπής καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της παροχής της υπηρεσίας αυτής από το Ειδικό Ληξιαρχείο, έως ότου καταστεί δυνατό να καταχωρίζονται τα ληξιαρχικά γεγονότα της αλλοδαπής απευθείας από τις οικείες προξενικές αρχές.

Πηγή: taxheaven

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top