ΝΕΑ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Δεκτά τα αιτήματα του Ε.Ε.Α. από τον Σ. Πέτσα για τις οφειλές στους Δήμους και την παράταση μισθώσεων με εκμισθωτή Δήμο

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Συνεπής αποδεικνύεται στις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Πέτσας στην συνάντηση που προ ημερών είχε με αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου, αλλά και τον κ. Καββαθά, μέλος της Δ.Ε. του Ε.Ε.Α. και Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ, με την παρουσία δε και του Υπουργού Εσωτερικών κ. Βορίδη, καθώς στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών»  κατατέθηκε Τροπολογία, με την οποία, ικανοποιούνται πολλά από τα αιτήματα που έθεσε το ΕΕΑ και η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει και τα εξής:

  1. Επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στη νομοθεσία (άρθρα 165 και 166 του ν.4764/2020) για την έκτακτη ρύθμιση οφειλών από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, η καταβολή των οποίων γίνεται με απαλλαγή κατά ποσοστό (από 100% έως 60%) από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής, ή μη υποβολής, ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του ανωτέρω νόμου.

Συγκεκριμένα:

α. Εντάσσονται στη ρύθμιση και οφειλές που πρόκειται να βεβαιωθούν μέχρι 30.6.2021 (σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση του νόμου, η ρύθμιση αφορά μόνο οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 28.2.2021).

β. Περαιτέρω, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης του οφειλέτη για την ένταξη στην ρύθμιση μέχρι την 31.10.2021, ενώ με βάση την ισχύουσα ρύθμιση η προθεσμία έληγε την 30.6.2021. Με υπουργική απόφαση, η δυνατότητα υποβολής της αίτησης μπορεί να παραταθεί για επιπλέον (6) μήνες.

γ. Προβλέπεται ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο δήμο, είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου.

2.Τροποποιείται το άρθρο 49 του Ν. 4795/2021 και προβλέπονται τα ακόλουθα:

α. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιτρέπεται κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή, η παράταση λοιπών μισθώσεων δημοτικών ακινήτων, στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή ν.π.δ.δ. αυτού, οι οποίες δεν έχουν λήξει ή έληξαν/λήγουν από 1.1.2021  έως 11.6.2021. Η ρύθμιση καταλαμβάνει και τις μισθώσεις εντός κοινοχρήστων χώρων που ανήκουν στους ΟΤΑ .

Η παράταση δίδεται για δύο (2) επιπλέον έτη από τη λήξη των συμβάσεων, η δε δήλωση του μισθωτή υποβάλλεται εντός της οριζόμενης προθεσμίας, ήτοι μέχρι την 11/1/2022.

β. Παρατείνονται, επίσης, για δύο (2) επιπλέον έτη από τη λήξη τους, οι συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιοι; εκπαίδευσης, οι οποίες είναι σε ισχύ στις 11.6.2021 και εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού. Η σχετική αίτηση του μισθωτή υποβάλλεται  αποκλειστικά έως 30.9.2021.

  1. Επίσης παρατείνεται από τη λήξη της. κατά τρεις μήνες, μέχρι 30.9.2021 η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων (άρθρο 78 και επ. του Αστικού Κώδικα), του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ), των συνδικαλιστικών, αυνταξιοδοτικών και εργοδοτικών οργανώσεων, των αθλητικών ενώσεων και επαγγελματικών οργανώσεων κ.λπ., για την προστασία της δημόσιας υγείας από covid-19, εφόσον δεν έχουν διενεργηθεί αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων οργάνων, ή δεν διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες περί χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (THE) διατάξεις.

Ορίζεται ότι, ειδικά για τους συλλόγους γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιο; και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σωματείων (άρθρου 53 του ν. 1566/1985), η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων τους παρατείνεται μέχρι 31.10.2021.

Ειδικότερα οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν ως εξής :

Άρθρο 2

Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 165 ν. 4764/2020 .

  1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) σχετικά με τις οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα τροποποιείται ως προς τον χρόνο βεβαίωσης αυτών, το τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου τροποποιείται αναφορικά με τον χρόνο έκδοσης της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και το άρθρο 165 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί, ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021, όπως και οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του παρόντος, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους. Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται στις περ. α’ έως ε’ της παρ. 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73). Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται έως την 31η.3.2021, καθορίζονται οι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας των δικαιούμενων της ρύθμισης νομικών προσώπων και τα κριτήρια υπαγωγής των φυσικών προσώπων.

  1. Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης: α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου, β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό.

Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση.

  1. Στη ρύθμιση της παρ. 1 μπορεί, επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.
  1. Από τη ρύθμιση της παρ. 1 εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού, κατά το άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), για τις οποίες εφαρμόζονται τα ειδικώς οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο.».

Άρθρο 3

Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020

Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) τροποποιείται αναφορικά με την προθεσμία, προστίθεται μεταβατική διάταξη ως προς τον τρόπο υποβολής της αίτησης ρύθμισης οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού και το άρθρο 166 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. α) Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του άρθρου 165 υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) από 1η.3.2021 έως την 31η.10.2021 το αργότερο. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο δήμο, είτε μέσω του δικτυακού τόπου του δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), είτε μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου δύναται να παραταθεί έως επιπλέον έξι (6) μήνες, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

β) Εξαιρούνται από την υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου των δήμων πλην των ΔΕΥΑ .

  1. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών δημιουργείται μηχανισμός παρακολούθησης της υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της ρύθμισης, ο οποίος τροφοδοτείται με στοιχεία που αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου από τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Το περιεχόμενο των στοιχείων, η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής τους, η αρμόδια οργανική μονάδα για τη συλλογή και διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ. Η ΚΕΔΕ έχει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία του μηχανισμού.».

Άρθρο 4

Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4795/2021

Οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4795/2021 (Α’ 62) περί παρατάσεων μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων αντικαθίστανται και το άρθρο 49 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 49

Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων

  1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων, λοιπές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α1 114) που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από Ο.Τ.Α. α1 βαθμού, οι οποίες δεν έχουν λήξει στις 11.6.2021 ή έληγαν από 1.1.2021 έως και τις 11.6.2021, παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον έτη από τον χρόνο λήξης τους κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 11.1.2022. Ο καθορισμός του μισθώματος του χρόνου παράτασης της μίσθωσης κατά το πρώτο εδάφιο γίνεται από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 και από το οικείο διοικητικό συμβούλιο για τα νομικά πρόσωπα.
  1. Η παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως και για μισθώσεις εντός κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.
  1. Εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες είναι σε ισχύ στις 11.6.2021 παρατείνονται για δύο (2) έτη από τον χρόνο λήξης τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 30η.6.2021.».

Πηγή: https://www.eea.gr/

Κάντε Κλικ για να σχολιάσετε

Αφήστε μια Απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβαστηκαν Πολυ

Vapour2SmokePro Cash & Carry
To Top