Αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1049925 ΕΞ 2016/28.3.2016 Ορισμός μελών στην Επιτροπή καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λ.π. (άρθρα 105 και 106 του ν.2960/2001 – Α’265), σε περιπτώσεις δικαιοδοσίας του A’ Τελωνείου Εισαγωγής, Ε

Αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1049925 ΕΞ 2016/28.3.2016 Ορισμός μελών στην Επιτροπή καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λ.π. (άρθρα 105 και 106 του ν.2960/2001 – Α’265), σε περιπτώσεις δικαιοδοσίας του A’ Τελωνείου Εισαγωγής, Ε

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Παρασκευή, 01 Απρίλιος 2016 15:09

Αριθ. πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Β 1049925 ΕΞ 2016/28.3.2016
Ορισμός μελών στην Επιτροπή καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λ.π. (άρθρα 105 και 106 του ν. 2960/2001 - Α'265), σε περιπτώσεις δικαιοδοσίας του A' Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 105, 106, 181 και 184 του ν. 2960/2001 (A'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
β) Της αριθ. Δ.803/580/31.5.1993 (Β'426) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. Φ19/10/13.1.1998 (Β'40) και ΔΕΦΚ.Β 5010923 ΕΞ 10.3.2011 (Β'500) όμοιες.
γ) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α'128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.
δ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
η) Του άρθρου 17 του ν.3205/2003 (Α'297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» και του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Το αριθ. ΔΕΦΚΒ 1036452 ΕΞ 7.3.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προς την Διεύθυνση Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της ίδιας Γενικής Γραμματείας, με το οποίο ζητείται να οριστούν τα μέλη της Επιτροπής καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λπ. σε περιπτώσεις δικαιοδοσίας του Α' Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ. και Εφοδίων Πειραιά, για την νέα θητεία του και το συνημμένο σε αυτό αριθ. 3007/2.2.2016 έγγραφο του Τελωνείου αυτού.

3. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (ΥΟΔΔ 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 28.1.2013 (Β'130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Το γεγονός ότι, από τιςδιατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε

Α. Ορίζουμε τα μέλη της Επιτροπής καταστροφής βιομηχανοποιημένων καπνών, ενσήμων φορολογικών ταινιών κ.λ.π. (άρθρα 105 και 106 του ν.2960/2001 - Α'265), σε περιπτώσεις δικαιοδοσίας του A' Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως εξής:

α) Τον Διονύσιο Καρτάλο, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο του A' Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την νόμιμη αναπληρώτρια του στην Διεύθυνση Αικατερίνη Μπιλάλη, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του 2ου Τμήματος Τελωνισμού και Εκ των Υστέρων Ελέγχων του ίδιου Τελωνείου.

β) Την Ευσταθία Κερασιώτη, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Άννα Πασιαλή, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

γ) Την Ελένη Γεωργοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Δικαστικού του Λ' Τελωνείου Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Ιωαννίδη, υπάλληλο ίδιου βαθμού του κλάδου ΤΕ Τελωνειακών, Προϊστάμενο του 1ου Τμήματος Τελωνισμούκαι Εκ των Υστέρων Ελέγχων του ίδιου Τελωνείου.

δ) Τον Αλέξανδρο Πρωτόπαπα, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Α' Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Τσεβελεκίδου, υπάλληλο με βαθμό Δ' του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στο ίδιο Τελωνείο.

Β. Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Κυριακή Μαυρομμάτη, υπάλληλος με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Λ' Τελωνείο Εισαγωγής, Ε.Φ.Κ και Εφοδίων Πειραιά, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Προύνια, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο ίδιο Τελωνείο.

Γ. Για το έργο και την λειτουργία της Επιτροπής έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της αριθ. Δ803/580/31.5.1993 (Β'426) Υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δ. Η θητεία του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της Επιτροπής αυτής είναι διετής και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

http://taxpress.gr

Read 8466 times
Login to post comments

Μικρή Λιανική

  • Λαθρεμπόριο
  • Καπνοβιομηχανίες
  • Ηλεκτρονικό Τσιγάρο
Post by Διαχειριστής
- Απρ 24, 2018
Στον τρόπο με τον οποίον «έτρεξε» η επιχείρηση της Αστυνομίας για ...
Post by Διαχειριστής
- Ιουλ 02, 2018
Με την νομιμοποίηση της ψυχαγωγικής κάνναβης σε 9 Αμερικανικές πολιτείες και ολόκληρο τον Καναδά η οποία επακολούθησε ...
Post by Διαχειριστής
- Ιουν 12, 2018
Η ρύθμιση οδηγεί σε «καταδίκη» των επαγγελματιών του χώρου   «Παράλογη» χαρακτηρίζει η Δημοκρατική Συμπαράταξη ...

Εγγραφή Μελών

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…